Noor­mark­ku

Noor­mark­ku­lai­sen per­hey­ri­tyk­sen Säh­kö-Jo­ki­nen Oy:n osa­ke-enem­mis­tö on myy­ty Kar­nell Group AB:lle. Kar­nell Groups AB on pit­kä­ai­kai­nen ja si­tou­tu­nut omis­ta­ja joh­ta­vis­sa te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­sis­sä.

Säh­kö-Jo­ki­nen on maan joh­ta­va ul­ko­va­lai­sin­tuot­tei­den ke­hit­tä­jä ja val­mis­ta­ja. Jou­lu­kuus­sa 2023 päät­ty­neel­lä ti­li­kau­del­la yh­tiö saa­vut­ti 8,5 mil­joo­nan eu­ron lii­ke­vaih­don hy­väl­lä kan­nat­ta­vuu­del­la. Säh­kö-Jo­ki­nen on­per­hey­ri­tys, joka toi­mii jo toi­ses­sa su­ku­pol­ves­sa. Per­he jat­kaa siir­ty­mä­kau­den ny­kyi­sis­sä teh­tä­vis­sään ja jää yh­ti­öön Kar­nel­lin rin­nal­le myös vä­hem­mis­tö­o­mis­ta­jik­si.

– Olem­me tyy­ty­väi­siä löy­det­ty­äm­me pit­kä­ai­kai­sen ja vas­tuul­li­sen uu­den pää­o­mis­ta­jan Säh­kö-Jo­ki­sel­le. Per­heem­me, Jus­si, Tii­na, Las­se, Simo ja Kal­le, on ol­lut ve­to­vas­tuus­sa lä­hes 40 vuot­ta ja nyt Kar­nel­lis­ta tu­lee yh­ti­öl­le uu­si si­tou­tu­nut ja pit­kä­ai­kai­nen omis­ta­ja. Per­heel­lä ja Kar­nel­lil­la on yh­tei­nen nä­ke­mys sii­tä, mi­ten yri­tys­tä ha­lu­taan ke­hit­tää edel­leen. Per­he on si­tou­tu­nut jat­ka­maan ny­kyi­sis­sä teh­tä­vis­sään vuo­den 2024 ajan jot­ta omis­ta­ja­vaih­dos saa­daan hoi­det­tua mah­dol­li­sim­man hy­vin, ker­too Las­se Jo­ki­nen, Säh­kö-Jo­ki­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja.

– Toi­vo­tam­me Säh­kö-Jo­ki­sen työn­te­ki­jöi­neen ja Jo­ki­sen per­heen ter­ve­tul­leik­si Kar­nel­lil­le. Olem­me vai­kut­tu­nei­ta Säh­kö-Jo­ki­sen saa­vut­ta­mas­ta vah­vas­ta mark­ki­na-ase­mas­ta ja yh­ti­ön kas­vu­po­ten­ti­aa­lis­ta sekä Suo­mes­sa et­tä vien­ti­mark­ki­noil­la.”, ker­too Kar­nel­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ter Mol­de­nius. ”Et­sim­me jat­ku­vas­ti kon­ser­niim­me te­ol­li­sia yh­ti­öi­tä, joil­la on joh­ta­va ase­ma omal­la mark­ki­na­seg­men­til­lään ja po­ten­ti­aa­lia kas­vaa. Nä­em­me Säh­kö-Jo­ki­ses­sa pal­jon po­ten­ti­aa­lia sii­hen, et­tä kan­nat­ta­va kas­vu tu­lee jat­ku­maan ja olem­me in­nos­tu­nei­na mu­ka­na täl­lä kas­vu­mat­kal­la.”

Säh­kö-Jo­ki­nen on pe­rus­tet­tu vuon­na 1968 ja tun­ne­taan mer­kit­tä­vä­nä ja luo­tet­ta­va­na va­lai­sin­pyl­väs- ja va­lai­sin­ja­lus­ta­toi­mit­ta­ja­na. Yh­ti­ön tur­val­li­set tuot­teet va­lai­se­vat tei­tä, ka­tu­ja ja rai­de­ver­kos­toa lu­ke­mat­to­mis­sa koh­teis­sa ym­pä­ri Suo­mea ja Eu­roop­paa. Yh­ti­ön tuo­tan­non kes­ki­ös­sä ovat tör­mäys­tur­val­li­set va­lai­sin­pyl­väät ja nii­den kans­sa yh­teen­so­pi­vat laa­duk­kaat be­to­ni­ja­lus­tat. Tuo­te­va­li­koi­ma kat­taa li­säk­si muun mu­as­sa jäy­kät va­lai­sin­pyl­väät, de­ko­ra­tii­vi­set va­lai­sin­pyl­väät, opas­tin­pyl­väät, mas­tot ja niil­le so­vi­te­tut be­to­ni­ja­lus­tat tai muut be­to­ni­pe­rus­tuk­set.

Yh­ti­öl­lä on pit­kä yh­tei­nen his­to­ria avai­na­si­ak­kai­den­sa kans­sa ja yh­ti­öl­lä on ul­ko­va­lai­sin­tuot­tei­den suun­nit­te­li­ja­na ja val­mis­ta­ja­na vah­va mai­ne. Säh­kö-Jo­ki­sen tuot­tei­den kor­kea laa­tu, va­li­koi­man kat­ta­vuus ja laa­du­kas asi­a­kas­pal­ve­lu ovat toi­min­nan kul­ma­ki­viä.

Lii­ke­toi­min­nan pai­no­pis­te on Suo­mes­sa, mut­ta yh­ti­öl­lä on vien­tiä eri­tyi­ses­ti Ruot­siin, Bal­ti­an mai­hin ja Iso-Bri­tan­ni­aan. Säh­kö-Jo­ki­nen työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä 25 hen­ki­löä ja yh­ti­ön pää­kont­to­ri ja tuo­tan­to si­jait­see Noor­mar­kus­sa.