An­ni­na Lön­n­berg

Noor­mark­ku

Noor­mar­kun yrit­tä­jien hal­li­tus päät­ti, et­tä mark­ki­nat jär­jes­te­tään tänä vuon­na 7.–8. syys­kuu­ta.

– Mark­ki­noi­den ajan­koh­taan vai­kut­ti muun mu­as­sa se, et­tä 31. elo­kuu­ta jär­jes­te­tään Po­ris­sa ve­net­si­a­lai­set ja sen li­säk­si Me­ri­kar­vi­al­la on yrit­tä­jä­mark­ki­nat. Har­ja­val­lan mark­ki­nat jär­jes­te­tään jo 24.-25. elo­kuu­ta. Siir­tä­mäl­lä Noor­mar­kun mark­ki­noi­ta pe­ri­aat­tees­sa yh­del­lä vii­kol­la väl­tym­me pääl­lek­käi­syyk­sil­tä, Noor­mar­kun yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Art­tu­ri Vä­li­mä­ki to­te­aa.

Noor­mar­kun yrit­tä­jäyh­dis­tys toi­voo, et­tä use­at alu­een yh­dis­tyk­set läh­te­vät jäl­leen ra­ken­ta­maan Noor­mar­kun mark­ki­nois­ta isoa ja mie­len­kiin­tois­ta ta­pah­tu­maa.

– Ol­laan yh­teyk­sis­sä ak­tii­vi­ses­ti ke­vään ai­ka­na ja mie­ti­tään yh­des­sä, mitä uut­ta voi­sim­me mark­ki­noil­le tuo­da. Yrit­tä­jien hal­li­tus aloit­taa mark­ki­na­jär­jes­te­lyt hel­mi­kuun alus­sa. Mark­ki­noil­le luo­daan par­hail­laan omaa verk­ko­si­vus­toa, joka hel­pot­tai­si sekä myy­jiä et­tä ylei­söä seu­raa­maan, mitä mark­ki­noil­le on tu­los­sa. In­fo­am­me heti, kun uu­det mark­ki­na-si­vut ovat au­ki, Vä­li­mä­ki li­sää.

Noor­mar­kun yh­dis­tyk­set ko­koon­tui­vat tois­sa vii­kol­la suun­nit­te­le­maan yh­des­sä ky­län ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa. Alus­ta­van suun­ni­tel­man mu­kaan jo­kai­sel­le kuu­kau­del­le on lu­vas­sa eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Yh­tei­söl­li­syy­den ja ta­pah­tu­ma­ka­val­ka­din mo­ni­puo­lis­ta­mi­sek­si kaik­kien yh­dis­tys­ten toi­vo­taan il­moit­ta­van vuo­den suun­ni­tel­mis­taan Noor­mar­kun - Fin­pyyn ky­läyh­dis­tyk­sel­le (NFK), jot­ta ka­len­te­ris­ta saa­daan kat­ta­va. En­sim­mäi­sen vuo­si­ka­len­te­ri­pa­la­ve­rin mu­kaan, jo­kai­sel­le kuu­kau­del­le on lu­vas­sa jo­tain ja li­sää toki vie­lä mah­tuu. Mu­ka­na on pal­jon pe­rin­tei­siä ja vuo­sit­tai­sia ta­pah­tu­mia, mut­ta myös uu­sia mah­tuu jouk­koon.

Alus­ta­vas­ti yh­dis­ty­sak­tii­vit suun­nit­te­li­vat maa­lis­kuul­le koko per­heen ul­koi­lu­ta­pah­tu­maa, huh­ti­kuus­sa ai­na­kin tans­si­taan El­lin tal­lis­sa ja kult­tuu­ria on tar­jol­la No­kun ke­vään en­si-il­las­sa. Tou­ko­kuus­sa on Ke­säy­ön mars­si, joka on suu­ri ta­pah­tu­ma ja tal­koo­vä­keä var­mas­ti tar­vi­taan. Ke­sä­kuus­sa Noor­mar­kus­sa jär­jes­te­tään pe­rä­kont­ti­kirp­pis ja NFK jär­jes­tää ret­ken Kris­tii­nan­kau­pun­kiin. Hei­nä­kuus­sa pol­je­taan yh­des­sä Poi­ke­liin tans­sei­hin ja ava­taan pi­hat kaik­kien ihas­tel­ta­vak­si. Elo­kuul­la on vuo­ros­sa ret­kei­ly­reit­ti­ta­pah­tu­ma ja syys­kuus­sa mark­ki­nat. Mar­ras­kuus­sa on No­kul­la jäl­leen te­at­te­ria ja jou­lu­kuus­sa ava­taan jou­lu yh­des­sä.

Edel­lä ole­va lis­taus on hy­vin alus­ta­va ja li­sä­tie­to­ja kai­va­taan kai­kil­ta yh­dis­tyk­sil­tä, jot­ta sääs­ty­tään pääl­lek­käi­syyk­sil­tä. Kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä NFK:n sih­tee­riin Tuu­la Lind­for­siin.