Han­nu Num­me­lin

Kel­lah­ti

Syys­kuun au­rin­ko hel­li Kel­lah­den kar­ta­nos­ta kiin­nos­tu­nut­ta ylei­söä. Opas­tet­tu kier­ros kar­ta­non vai­heil­la veti pai­kal­le noin 200 hen­keä. Hui­koo oy:n Juk­ka Lan­ki­nen us­koo, et­tä pa­nos­tus jo nyt upei­siin ti­loi­hin kan­nat­taa.

Kel­lah­den kar­ta­no on Po­rin Kel­lah­del­la si­jait­se­va kiin­teis­tö, jon­ka Avel­lan-suku omis­ti yli 200 vuo­den ajan. It­se asi­as­sa Kel­lah­del­la on kak­si kar­ta­no­mais­ta ra­ken­nus­ta. Pu­hee­na ole­van li­säk­si on Kel­lah­den­tien toi­sel­la puo­lel­la Rust­hol­lin tila, jota si­tä­kin usein kut­su­taan kar­ta­nok­si. Tark­kaa mää­ri­tel­mää­hän ei kar­ta­nol­le ole ole­mas­sa­kaan.

Kel­lah­den kar­ta­non ti­lat omis­taa Sam­po-Ro­sen­lew Kiin­teis­töt oy. Edes­men­nyt te­ol­li­suus­neu­vos Timo Prihti val­voi hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kar­ta­non ti­lo­jen ja ir­tai­mis­ton kor­jaus- ja kun­nos­tus­töi­tä. Työn jäl­keä pi­de­tään on­nis­tu­nee­na.

Sam­po-Ro­sen­lew Kiin­teis­töt oy vuok­raa pää­a­si­as­sa lii­ke- ja tuo­tan­to­ti­lo­ja, joi­ta sil­lä on eni­ten Po­rin kes­kus­tas­sa. Hui­koo oy on lä­hin­nä ra­vin­to­la­toi­min­taa har­joit­ta­va yh­tiö, joka on nyt vuok­ran­nut myös Kel­lah­den kar­ta­non käyt­töön­sä.

Opas­tus su­jui hie­nos­ti, ei­kä ih­me. Oli­han pai­kal­la op­pai­na nel­jä his­to­ri­a­no­pet­ta­jaa, joi­ta oli en­nal­ta tree­nat­tu Kel­lah­den kar­ta­non asi­ois­ta. Sa­ta­kun­nan yh­teis­kun­ta­o­pin ja his­to­ri­an opet­ta­jat ry:stä oli­vat tul­leet Eli­na Si­ren, Kris­tii­na Jä­miä-Mat­ti­la, An­na-Lee­na Puosi ja Heik­ki Hon­ka­nen. Kun täl­lai­nen is­ku­jouk­ko oli pai­kal­la, löy­tyi vas­taus vi­sai­sim­piin­kin ky­sy­myk­siin.

Hui­koo oy:n Juk­ka Lan­ki­nen ker­toi, et­tä vaik­ka kar­ta­noon tu­tus­tu­jat jou­tui­vat­kin hie­man mak­sa­maan kier­rok­seen kuu­lu­neis­ta kak­ku­kah­veis­ta, ei sun­nun­tain tem­pauk­sel­la ol­lut tar­koi­tus­kaan saa­da voit­toa, vaan se oli osa yh­ti­ön mark­ki­noin­tia.

– Ta­voit­tee­na on luon­nol­li­ses­ti, et­tä sana kier­tää ja kar­ta­non ti­lo­jen käyt­tö­as­tet­ta saa­daan nos­tet­tua, hän to­te­si.

Lan­ki­nen ker­toi vie­lä, et­tä vie­rai­li­joi­ta oli so­pi­va mää­rä, jot­ta asia py­syi hal­lin­nas­sa. Opas­tuk­set saa­tiin vie­dyk­si läpi kii­reet­tö­mäs­ti ei­kä ke­nen­kään tar­vin­nut odo­tel­la koh­tuut­to­mas­ti.

Kel­lah­den ky­läyh­dis­tys myi ar­po­ja, joi­den tuot­to me­nee mu­siik­ki­leik­ki­kou­lun soi­tin­han­kin­toi­hin. Ky­läyh­dis­tys oli mu­ka­na jär­jes­te­lyis­sä use­an hen­ki­lön voi­min. Vi­lii­na Vä­li­mä­ki piti huo­len, et­tä kaik­ki opas­tet­ta­vat ryh­mät saa­tiin su­ju­vas­ti ko­koon. Myös ylei­sö toi­mi hy­vin ja jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan.

Kel­lah­den kar­ta­non his­to­ria on jo si­nän­sä hy­vin mie­len­kiin­toi­nen. Li­sää kiin­nos­ta­vuut­ta tu­lee sii­tä, et­tä Avel­la­nin suku oli pal­jon te­ke­mi­sis­sä koko Suo­men kan­nal­ta mer­kit­tä­vien hen­ki­löi­den kans­sa. Ai­van äs­ket­täin ar­kis­to­jen kät­köis­tä on vie­lä pal­jas­tu­nut asi­oi­ta, jois­ta kai­kis­ta ei ai­em­min ole ol­lut mi­tään tie­toa.