Maa­rit Kaut­to

Noor­mar­kus­sa osoit­tees­sa Snäl­lin­tie 4 A si­jait­se­vaa ri­vi­ta­lo­ra­ken­nus­ta esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si. Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee ra­ken­nuk­sen pur­kua ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta.

Snäl­lin­tie 4 A on lä­hin­nä Van­haa Vaa­san­tie­tä si­jait­se­va ri­vi­ta­lo. Kiin­teis­tö­a­si­a­mies Juha Luo­man mu­kaan vuon­na 1975 van­hus­ten vuok­ra­ri­vi­ta­lok­si val­mis­tu­nut ra­ken­nus on huo­no­kun­toi­nen, ei­kä sil­le ole enää osoi­tet­ta­vis­sa käyt­tö­tar­koi­tus­ta, kos­ka lä­hi­a­lu­een muis­sa ri­vi­ta­lois­sa on va­pai­ta asun­to­ja tar­jol­la. Ri­vi­ta­los­sa on kah­dek­san asun­toa.

– Snäl­lin­tie 4 A:ssa on kol­me asu­kas­ta, joi­den kans­sa on neu­vo­tel­tu muut­ta­mi­ses­ta alu­een mui­hin ri­vi­ta­lo­a­sun­toi­hin. Po­rin kau­pun­gil­la on Snäl­lin­tiel­lä kol­me muu­ta vuok­ra­ri­vi­ta­loa.

– Asuk­kais­ta kak­si il­moit­ti heti, et­tä tot­ta­kai he mut­ta­vat ja yk­si ha­lu­si hiu­kan miet­tiä. Mut­ta us­kon, et­tä ti­lan­ne kään­tyy par­hain päin kaik­kien osal­ta. Muut alu­een vuok­ra­ri­vi­ta­lot ovat huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin Snäl­lin­tie 4, joka on kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen ol­lut koko ajan va­jaa­käy­töl­lä ja jos­sa ei ole teh­ty kuin ai­van vält­tä­mät­tö­miä kor­jauk­sia.

Mi­kä­li pur­ku­e­si­tys hy­väk­sy­tään, ra­ken­nuk­sel­le ha­e­taan pur­ku­lu­pa ra­ken­nus­val­von­nas­ta. Pur­ku­jät­teet la­ji­tel­laan ja hä­vi­te­tään voi­mas­sa ole­vien maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain sekä jä­te­lain mu­kai­ses­ti.

– Mää­rä­ra­ha pur­ka­mi­seen on jo ole­mas­sa. Jos pur­ku­lu­pa saa­daan, ri­vi­ta­lo pu­re­taan tu­le­van ke­sän ai­ka­na.

Luo­ma ker­too, et­tä ri­vi­ta­lon pai­kal­le tu­lee joko vi­he­ra­lue tai au­toil­le li­sää pai­koi­tus­ti­laa.

– Alu­eel­la si­jait­se­van Snäl­lin­tu­van kiin­teis­tön kau­pun­ki on vuok­ran­nut hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä si­jait­se­vat kol­me vuok­ra­ri­vi­ta­loa säi­ly­vät kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa. Mie­tim­me nyt, tar­vi­taan­ko alu­eel­la li­sää pai­koi­tus­ti­laa vai muo­ka­taan­ko pu­ret­ta­van ta­lon ton­tis­ta li­sää vi­he­ra­lu­et­ta.

– Suun­ni­tel­mis­sa on myös pa­ran­taa Snäl­lin­tu­van ja kol­men ri­vi­ta­lon ener­gi­a­ta­lou­del­li­suut­ta vaih­ta­mal­la nii­den läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä. Par­hail­laan mie­tim­me, mikä oli­si pa­ras vaih­to­eh­to uu­dek­si läm­mi­tys­muo­dok­si, Luo­ma ker­too.