Suo­men Työ­ter­veys­hoi­ta­ja­lii­ton hal­li­tus on va­lin­nut Vuo­den Työ­ter­veys­hoi­ta­jak­si 2024 Ma­ri­ta Sal­mi­on Po­rin Noor­mar­kus­ta. Sal­mio työs­ken­te­lee vas­taa­va­na työ­ter­veys­hoi­ta­ja­na Bo­li­den Har­ja­val­lan Suur­te­ol­li­suus­puis­ton työ­ter­vey­sa­se­mal­la. Hän on teh­nyt pit­kä­jän­tei­ses­ti laa­du­kas­ta työ­ter­veys­hoi­ta­jan työ­tä ja pyr­kii edel­leen ke­hit­tä­mään työ­ter­veys­huol­toa vai­kut­ta­vuus edel­lä. Sal­mio on niin esi­hen­ki­löi­den kuin työn­te­ki­jä­a­si­ak­kai­den tur­val­li­nen rin­nal­la kul­ki­ja.

Ma­ri­ta Sal­mio val­mis­tui vuon­na 1995 ter­vey­den­hoi­ta­jak­si ja pä­te­vöi­tyi työ­ter­veys­huol­toon. Työ­u­ra al­koi ter­veys­kes­kuk­sen lää­kä­rin vas­taa­no­ton päi­vys­tyk­ses­tä, ja ny­kyi­ses­sä työ­pai­kas­saan Sal­mio aloit­ti 26 vuot­ta sit­ten. Työ­teh­tä­vät ovat vuo­sien var­rel­la muut­tu­neet ter­vey­den­hoi­ta­ja­na työ­ter­vey­den sai­raus­vas­taa­no­tol­la työs­ken­te­lys­tä työ­ter­veys­hoi­ta­jan työ­hön. Myö­hem­min suo­ri­te­tut työ­ky­ky­koor­di­naat­to­ri­o­pin­not ava­si­vat sil­miä mo­ni­nais­ten työ­ky­ky­on­gel­mien rat­kai­suun. Vas­taa­va­na työ­ter­veys­hoi­ta­ja­na Sal­mio on työs­ken­nel­lyt noin 15 vuo­den ajan, toi­mien esi­hen­ki­lö­nä ase­man muil­le työ­ter­veys­hoi­ta­jil­le sekä työ­ter­veys­huol­lon sih­tee­ril­le.

– Vas­taan ter­vey­sa­se­man ar­jen rul­laa­mi­ses­ta kol­le­goi­den tu­el­la ja toi­min myös tie­to­jär­jes­tel­män pää­käyt­tä­jä­nä. Teen myös työ­ter­veys­hoi­ta­jan mo­ni­puo­lis­ta työ­tä asi­a­ka­sy­ri­tyk­sis­sä­ni ja osal­lis­tun sai­raan­hoi­to­työ­hön päi­vys­tys­vuo­rol­la­ni. Asi­ak­kai­na­ni on noin 500 työn­te­ki­jää ras­kaas­sa me­tal­li­te­ol­li­suu­des­sa, jos­sa on pal­jon al­tis­tei­ta ja vuo­ro­työ­tä. Työn­te­ki­jät ovat tul­leet pit­kän työ­u­ran ai­ka­na tu­tuik­si. Osan työn­te­ki­jöis­tä tun­nen jopa kol­man­nes­sa pol­ves­sa, ker­too Sal­mio.

Sal­mio on työs­ken­nel­lyt laa­ja-alai­ses­ti asi­an­tun­ti­ja­na eten­kin te­ol­li­suu­den työ­hy­gie­ni­an ja bi­o­mo­ni­to­roin­nin ke­hit­tä­jä­nä. Hän on ol­lut täs­sä teh­tä­väs­sä yk­si työ­ter­veys­huol­lon edel­lä­kä­vi­jöis­tä Suo­mes­sa. Sal­mio on osal­lis­tu­nut jo 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­ta yri­tys­ten var­hai­sen tuen mal­lin ja työ­ter­veys­neu­vot­te­lui­den luo­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen.

– Mi­nul­la on koko työ­u­ran ajan ol­lut on­ni saa­da työs­ken­nel­lä lois­ta­vien am­mat­ti­lais­ten kans­sa – tu­kea on saa­nut niin am­ma­til­li­ses­ti kuin tar­peen mu­kaan muu­ten­kin. Meil­lä työn­te­ki­jöi­den py­sy­vyys on hy­vää, vaih­tu­vuut­ta tu­lee lä­hin­nä elä­köi­ty­mis­ten kaut­ta. Pie­nes­sä työ­yh­tei­sös­sä ko­ros­tuu tii­mi­työ, iloit­see Sal­mio ja jat­kaa:

– Yri­tyk­sen omas­sa työ­ter­veys­huol­los­sa on se poik­ke­a­va piir­re, et­tä kun las­ku­ja ei lä­he­tel­lä temp­pu­pe­rus­tei­ses­ti, niin mo­ni­am­ma­til­li­sel­la tii­mil­lä on mah­dol­li­suus toi­mia mel­ko laa­jas­ti työ­pai­koil­la. Tii­mi pys­tyy myös mu­kau­tu­maan val­lit­se­viin olo­suh­tei­siin no­pe­as­ti. On help­po vaih­taa aja­tuk­sia kol­le­goi­den kans­sa ja hyvä vaih­taa te­ke­mi­sen pai­no­pis­tei­tä, kun tar­ve sitä vaa­tii.

Sal­mi­on va­paa-ajan täyt­tä­vät las­ten per­hei­den sekä omien van­hem­pien, et­tä puo­li­son äi­din aut­ta­mi­nen, yh­dis­tys­toi­min­ta ja kun­nal­li­set luot­ta­mus­toi­met, hiih­to­kou­lun oh­jaa­mi­nen ja omas­ta kun­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen ul­ko­na luon­nos­sa liik­ku­en. Hy­vän­laa­tui­nen, mut­ta ai­kaa vie­vä neu­loo­si­kin vai­vaa vuo­den työ­ter­veys­hoi­ta­jaa.