Aika matka! -näytelmää alettiin työstää Porin seudun kansalaisopiston Teatteri-ilmaisua kouluikäisistä aikuisille Laviassa -kurssilla.

Aika matka! -näytelmää alettiin työstää Porin seudun kansalaisopiston Teatteri-ilmaisua kouluikäisistä aikuisille Laviassa -kurssilla.

Ilona Lampilahti

Teatteri tekee Aika matkan!

La­vi­an Nuo­ri­so­seu­ra on val­lan­nut taas Sääs­tö­kul­man ker­ho­ti­lan, pys­tyt­tä­nyt esi­tys­la­van ja har­joit­te­lee to­hi­nal­la näy­tel­mää maa­lis­kuun lo­pus­sa esi­tet­tä­väk­si. Ai­ka mat­ka! -esi­tys­tä alet­tiin työs­tää Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­ton te­at­te­ri­kurs­sil­la vii­me syk­sy­nä. Näyt­te­le­mäs­sä on pal­jon kurs­sil­le osal­lis­tu­nei­ta nuo­ria, ja jouk­koa on täy­den­net­ty kou­ral­li­sel­la ai­kui­sia. 13-päis­tä näyt­te­li­jä­po­ruk­kaa oh­jaa Ilo­na Lam­pi­lah­ti.

Haluatko lukea koko artikkelin?