An­ni­na Lön­n­berg

Po­mark­ku

Po­mark­ku­lai­nen Kaar­lo Pel­to­maa ha­lu­aa pu­kea kau­niin Po­mar­kun ky­lä­taa­ja­man juh­la-asuun ja hän maa­nan­tai­na hän aset­te­li­kin ki­vi­sil­lan pie­liin kah­dek­san isoa pe­lar­go­ni­aa.

– Po­mar­kun ky­län­rait­ti on kuin mor­si­an, mut­ta nyt ha­lu­ai­sin, et­tä se pu­et­tai­siin vie­lä juh­la­pu­kuun. Tyk­kään ku­kis­ta, ja mo­nis­sa muis­sa kau­pun­geis­sa ja taa­ja­mis­sa ne tuo­vat iloa ja kau­nis­tut­ta­vat rait­tia, niin mik­si­pä ei myös meil­lä, hän to­te­aa.

Pel­to­maa hank­ki pe­lar­go­ni­at pai­kal­li­ses­ta Po­mar­kun Kuk­ka- ja hau­taus­pal­ve­lus­ta. Ne ovat so­pi­van kes­tä­viä ilah­dut­ta­maan kul­ki­joi­ta.

– Ajat­te­lin, et­tä en­si ke­säk­si haas­tan po­mark­ku­lai­sia mu­kaan tä­hän tem­pauk­seen. Voi­sim­me teh­dä yh­des­sä ke­räyk­sen, jo­ten jo­kai­nen voi osal­lis­tua pie­nel­lä lah­joi­tuk­sel­la ja näin saam­me yhä enem­män kuk­kia ja kau­neut­ta. Ke­nen­kään ei tar­vit­se si­tou­tua muu­ten kuin lah­joit­ta­mal­la, sil­lä jär­jes­täm­me tar­vit­ta­es­sa myös kuk­kien hoi­don pai­kal­li­sin voi­min lah­joi­tus­va­roil­la, pa­laan ke­räyk­seen syk­syl­lä luul­ta­vas­ti so­mes­sa, hän to­te­aa.

Ki­vi­sil­lan ku­kat Pel­to­maa huo­leh­tii it­se pyö­rä­len­kil­lään.

En­si ke­sän ta­voit­teek­si hän lu­et­te­lee sen, et­tä Po­mar­kun kylä oli­si kuu­lui­sa kau­neu­des­taan, jot­ta sin­ne saa­pui­si li­sää vie­rai­li­joi­ta ja mat­kai­li­joi­ta.

– Kir­kon­ky­län kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä Uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tus on juu­ri täl­lai­nen ta­pah­tu­ma, joka ke­rää kat­so­jia pit­kien­kin mat­ko­jen pääs­tä. Sii­hen­kin yri­tyk­set, yh­tei­söt ja yk­si­tyi­set voi­vat osal­lis­tua lah­joi­tuk­sel­la. Ilo­tu­li­tus on lois­ta­va esi­merk­ki yh­tei­söl­li­syy­des­täm­me ja sii­tä, mitä saam­me ai­kaan, vä­ke­ä­hän on tuol­loin koko Po­mark­ku täyn­nä. Li­sää­mäl­lä kuk­kia saa­daan viih­ty­vyyt­tä ja iloa, jota muut­kin voi­vat tul­la ihas­te­le­maan, Pel­to­maa to­te­aa.