Han­nu Num­me­lin

AH­LAI­NEN

Ah­lais­ten Kau­pan­mä­el­lä Pop­pa­ri-ra­vin­to­laa pyö­rit­tä­nyt Jar­mo Nord­lund jät­tää oh­jat uu­del­le yrit­tä­jäl­le. Hän on Nazir, joka on syn­ty­nyt Syy­ri­as­sa, mut­ta lap­ses­ta saak­ka asu­nut Suo­mes­sa. Na­zi­rin isäl­lä oli jo pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Ky­men­laak­sos­sa kol­me ra­vin­to­laa. Jo tuol­loin Na­zir op­pi ra­vin­to­la­työn niin, et­tä nyt tai­to tu­lee suo­raan sel­käy­ti­mes­tä. Hän ta­val­laan jat­kaa pe­rin­net­tä Po­rin Ah­lai­sis­sa.

Per­he on mo­ni­kan­sal­li­nen, sil­lä Na­zi­rin sai­raan­hoi­ta­jan am­ma­tis­sa toi­mi­va vai­mo Lily on syn­ty­nyt El Sal­va­do­ris­sa, Väli-Ame­ri­kas­sa. Pa­ril­la on myös lap­si, pik­kui­nen poi­ka Mu­his.

Na­zir on vä­lil­lä teh­nyt lä­hi­hoi­ta­jan töi­tä Hel­sin­gis­sä ja Po­ris­sa. Sit­ten rak­kaus toi mie­hen Sa­ta­kun­taan. Na­zir ker­too täl­löin päät­tä­neen­sä jät­tää lä­hi­hoi­ta­jan työt ai­na­kin osit­tain sik­si, et­tä hän oli sa­no­jen­sa mu­kaan “kurk­ku­aan myö­ten täyn­nä ja kyl­läs­ty­nyt ko­ro­naan”.

Jos vai­mo Lily on vas­tuus­sa Na­zi­rin Po­riin muu­tos­ta, on Jar­mo Nord­lund vas­tuus­sa Ah­lai­siin tu­los­ta. Jar­mo ni­mit­täin haki ak­tii­vi­ses­ti uut­ta yrit­tä­jää ra­vin­to­laan.

– Vap­pu hoi­det­tiin yh­des­sä. Täl­löin pa­nin mer­kil­le, et­tä Na­zi­ril­ta ai­na­kin piz­zan pais­to käy erit­täin no­pe­as­ti ja lop­pu­tu­los on her­kul­li­nen. Na­zir it­se lu­paa vie­lä teh­dä Po­rin par­haat mak­ka­ra­pe­ru­nat, Jar­mo Nord­lund to­te­aa.

Na­zir ja vai­mo Lily asu­vat nyt Po­rin kes­kus­tas­sa. Ah­lai­nen kiin­nos­taa kyl­lä asuin­paik­ka­na­kin. Ke­sä­a­sun­to on­kin jo haus­sa.

Ra­vin­to­la au­en­nee Äi­tien­päi­vä­nä. Au­ki­o­lo­a­jat ovat tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin kel­lo 12–21

Tal­vi­kau­des­ta pää­tök­siä teh­dään myö­hem­min.

Uu­den yrit­tä­jä mot­to on “Hy­vää ja no­pe­as­ti”. Jar­mo Nord­lund ha­lu­aa vie­lä puo­les­taan kiit­tää kaik­kia asi­ak­kai­taan vuo­sien var­rel­ta kun hän nyt jät­tää ra­vin­to­la­toi­min­nan ja “Tan­jan le­gen­daa­ri­set” piz­zat.