An­ni­na Ruo­kos­ki

Po­mark­ku

Ase­man­tien var­teen ale­taan ra­ken­taa nuo­ril­le ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­paik­kaa eli pump track -ra­taa. Li­ons Club Po­mar­kun hank­keen on mää­rä val­mis­tua en­si ke­säk­si.

– Ja saa­vat­han siel­lä nuor­ten li­säk­si van­hem­mat­kin har­ras­taa, to­te­a­vat hank­keen puu­ha­mie­het Vil­le Hie­ta­nen ja Jan­ne Päi­vi­ä­lä Po­mar­kun Li­ons Clu­bis­ta.

Ra­ken­net­ta­van pump track-ra­dan ko­ko­nais­kus­ta­tuk­set nou­se­vat noin 100 000 eu­roon.

– Kun­ta an­taa maan käyt­töön ja Li­ons Club ra­ken­taa, näin se pääl­li­sin puo­lin me­nee.

Han­ket­ta var­ten on ha­et­tu Le­a­der-toi­min­ta­ryh­män ra­hoi­tus­ta.

– Uu­si ra­hoi­tus­kau­si al­koi juu­ri, sen ta­kia ra­dan ra­ken­ta­mi­nen on vä­hän vii­väs­ty­nyt, sil­lä Le­a­de­rin van­ha toi­min­ta­kau­si lop­pui ja pää­sim­me ha­ke­maan avus­tus­ta nyt uu­den kau­den al­ka­es­sa, Hie­ta­nen ja Päi­vi­ä­lä to­te­a­vat.

Uu­den lii­kun­ta­pai­kan ra­ken­ta­mis­ta var­ten ha­e­taan avus­tus­ta myös Ar­ne Ri­ta­ri -sää­ti­öl­tä, mut­ta sil­ti po­mark­ku­lai­sen Li­ons Clu­bin ra­hoi­tu­so­suus on mer­kit­tä­vä.

Ra­hoi­tuk­sen ke­rää­mi­sek­si hy­vän­te­ki­jä­jär­jes­tö on­kin puu­haa­mas­sa pal­jon kaik­kea täl­le syk­syl­le.

– Näin iso pro­jek­tin ta­kia on me­neil­lään te­hos­tet­tu va­rain­han­kin­ta. Li­ons Club esi­mer­kik­si jul­kai­see jäl­leen pe­rin­tei­sen jou­lu­leh­den. Li­säk­si 3. jou­lu­kuu­ta Po­mar­kus­sa jär­jes­te­tään jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neet jou­lu­mark­ki­nat. Jou­lun tun­tua pää­see fii­lis­teel­mään myös jou­lu­kon­ser­tis­sa Po­mar­kun kir­kos­sa 4. jou­lu­kuu­ta. Täl­löin kir­kos­sa lau­laa Ma­ria Lund. Jou­lu­kon­sert­ti so­pii hy­vin täl­le vuo­del­le, sil­lä Kir­kon­ky­län van­hem­pai­nyh­dis­tys ei ole tänä vuon­na jär­jes­tä­mäs­sä jou­lu­kon­sert­tia, jo­ten Li­ons Club ot­ti asi­as­ta ko­pin ja jär­jes­tää kon­ser­tin Päi­vi­ä­lä ja Hie­ta­nen to­te­a­vat.

– Li­säk­si teh­dään pal­jon tal­koo­työ­tä ja pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä pyy­de­tään spon­so­roin­tia.

Pump track -ra­dal­la lii­ku­taan joko skuu­til­la tai vaik­ka­pa BMX-pyö­räl­lä. Po­mark­kuun suun­ni­tel­lus­ta ra­das­ta tu­lee 8-mal­li­nen, jos­sa on siis kak­si ris­tey­sa­lu­et­ta.

– Ra­dal­le piir­re­tään kais­tat, joi­den avul­la liik­ku­ja tie­tää, mi­hin suun­taan ja mi­ten ede­tä. Pump track -ni­mi­tys tu­lee sii­tä, et­tä koko ra­dan ajan teh­dään ikään kuin pump­paa­vaa lii­ket­tä, jol­la vauh­ti saa­daan py­sy­mään koko ra­dan ajan.

Pump track -ra­to­ja ei vie­lä ole mon­ta Sa­ta­kun­nas­sa, jo­ten Po­mar­kus­sa ol­laan ihan ke­hi­tyk­sen aal­lon­har­jal­la. Myös Sii­kai­siin on suun­nit­teil­la vas­taan­van­lai­nen rata en­ti­sen kun­nan­ta­lon ton­til­le.

– Pump track -rata on mo­ni­puo­li­nen lii­kun­ta­paik­ka. Sin­ne ei tar­vit­se va­ra­ta vuo­roa, vaan siel­lä voi liik­kua sil­loin, kun ha­lu­aa. Lei­jo­nat ha­lu­aa tar­jo­ta tur­val­li­sen pai­kan po­mark­ku­lais­nuo­ril­le lii­kun­taan. Li­säk­si rata tuo mo­ni­puo­li­suut­ta Ase­man lii­kun­ta-alu­eel­le.

Täl­lä het­kel­lä ra­dan poh­jaa val­mis­tel­laan. Kun­han Va­ta­jan­kos­ken Säh­kö saa ke­rät­tyä alu­eel­ta ylä­puo­li­sia säh­kö­joh­to­ja pois, pääs­tään to­si­toi­miin,

– Syk­syn ai­ka­na lai­te­taan täy­te­maa pai­nu­maan val­miik­si, jot­ta ke­vääl­lä pääs­tään ra­ken­nus­töi­hin. Vii­mei­sem­pä­nä ra­dan pin­taa ve­de­tään as­falt­ti. Rata val­mis­tuu en­si ke­säk­si.

En­si sun­nun­tai­na Po­mar­kun Li­ons Club osal­lis­tuu val­ta­kun­nal­li­seen, joka vuo­si vie­tet­tä­vään Hy­vän Päi­vään. Po­mar­kus­sa lei­jo­nat tar­jo­a­vat sun­nun­tai­na kel­lo 12 il­mais­ta lo­hi­keit­toa kai­kil­le.

Pump track-rata

Aal­toi­le­va rata, jos­sa on nou­su­ja ja las­ku­ja sekä töys­sy­jä ja mut­kia

Po­mar­kun ra­dan pi­tuus on noin 70-80 met­riä. Alu­een ko­ko­nais­pin­ta-ala vä­hän al­le 700 ne­li­ö­met­riä.

Kah­dek­si­kon mal­li­nen, ajet­ta­vuut­ta hel­pot­ta­vat kais­ta­mer­kin­nät

Ra­ken­tuu Po­mark­kuun Ase­man lii­kun­ta-alu­eel­le