Maa­rit Kaut­to

SII­KAI­NEN

Hen­ki­lö­koh­tai­sia yh­tey­de­not­to­ja jä­se­niin, oma What­sApp-ryh­mä, ai­to vuo­ro­vai­ku­tus ja ver­kos­toi­tu­mi­nen. Esi­mer­kik­si täl­lai­sia lääk­kei­tä Sii­kais­ten Yrit­tä­jien uu­si pu­heen­joh­ta­ja San­na Hert­tua-Lai­ho on miet­ti­nyt, jot­ta vii­me vuo­si­na hiu­kan ui­nu­nut yh­dis­tys saa­tai­siin he­rää­mään eloon.

– Sii­kais­ten Yrit­tä­jät on pie­ni, noin kol­men­kym­me­nen jä­se­nen yh­dis­tys. Oma aja­tuk­se­ni on, et­tä ai­don yh­tei­söl­li­syy­den kaut­ta pie­ni­kin yh­dis­tys voi toi­mia tu­ki­ka­na­va­na yrit­tä­jil­le ja eri­tyi­ses­ti yk­si­ny­rit­tä­jil­le, joi­ta Sii­kai­sis­sa on pal­jon.

– Kun mi­nul­le tar­jot­tiin yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan roo­lia, soit­te­lin jä­se­net läpi ja sel­keä tah­to­ti­la oman yh­dis­tyk­sen jat­ku­mi­seen on ole­mas­sa. Sain in­nos­tet­tua mu­kaan myös muu­ta­man uu­den ja ak­tii­vi­sen hal­li­tuk­sen jä­se­nen, mis­tä olen eri­tyi­sen iloi­nen, San­na Hert­tua-Lai­ho ki­teyt­tää.

San­nal­la on aja­tus, et­tä hän it­se ja hal­li­tuk­seen kuu­lu­vat soit­tai­si­vat sil­loin täl­löin yh­dis­tyk­sen jä­se­nil­le ja ky­syi­si­vät, mitä si­nul­le kuu­luu.

– Oli­pa yrit­tä­jäl­lä sit­ten iloa tai mur­het­ta, voi­sim­me ja­kaa asi­at yh­des­sä ja tar­vit­ta­es­sa miet­tiä mah­dol­li­sia rat­kai­su­ja. Ver­tais­tu­es­ta voi ol­la hy­vin­kin suu­ri apu.

– Eh­kä voi­sim­me myös pe­rus­taa oman What­sApp-ryh­män, jos­sa voi­sim­me ja­kaa aja­tuk­sia, mai­nos­taa pal­ve­lu­jam­me ja vaik­ka­pa toi­vot­taa toi­sil­lem­me hy­vää huo­men­ta. Fa­ce­book-si­vuil­la voi­sim­me ja­kaa tie­toa tu­le­vis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja jul­kais­ta ku­via asi­ois­ta, joi­ta olem­me yh­des­sä teh­neet. Yh­dis­tys­tä ja alu­een yri­tyk­siä pi­täi­si eh­dot­to­mas­ti saa­da enem­män nä­ky­vil­le.

– Kan­nat­taa myös si­säis­tää aja­tus, et­tä toi­sen pär­jää­mi­nen ei ole it­sel­tä pois. Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la yri­tyk­sen me­nes­tys sa­taa kaik­kien laa­riin esi­mer­kik­si ve­ro­eu­roi­na ja elin­voi­mai­suu­den luo­ja­na.

San­nan vi­si­o­na on kas­vat­taa Sii­kais­ten Yrit­tä­jien jä­sen­mää­rää, sil­lä yrit­tä­jiä alu­eel­la on pal­jon enem­män kuin yh­dis­tyk­ses­sä jä­se­niä. Toi­vei­ta kuun­nel­laan her­käl­lä kor­val­la.

– Toi­voi­sin jä­se­nil­tä ja kai­kil­ta alu­een yrit­tä­jil­tä vink­ke­jä ja ide­oi­ta sii­tä, min­kä­lais­ta toi­min­taa ha­lu­taan. Oli­si hie­noa pe­rin­teis­ten pik­ku­jou­lu­jen li­säk­si jär­jes­tää muu­ta­ma ta­pah­tu­ma vuo­des­sa tai vaik­ka yh­tei­siä aa­mu­kah­ve­ja.

– Tar­peen oli­si var­mas­ti myös ker­toa, min­kä­lai­sia pal­ve­lu­ja yrit­tä­jäl­lä on mah­dol­li­suus saa­da mei­dän ja alu­e­jär­jes­tö Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien kaut­ta. Osa pal­ve­luis­ta on jä­se­nil­le jopa mak­sut­to­mia.

San­na muis­tut­taa, et­tä jos sii­kais­lai­set ei­vät it­se us­ko kun­tan­sa elin­voi­mai­suu­teen, niin var­mas­ti kaik­ki hii­puu­kin jos­sain vai­hees­sa.

– Yk­si­nään maa­seu­dun yrit­tä­jän on vai­kea saa­da ään­tään kuu­lu­viin, mut­ta yh­dis­tyk­se­nä me voim­me vie­dä sa­no­maam­me alu­e­jär­jes­töön, joka puo­les­taan vie sitä eteen­päin val­ta­kun­nan ta­sol­le. Sik­si pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jä­se­nyys ei ole mer­ki­tyk­se­tön asia.

– Maa­seu­dun yrit­tä­jien ase­maa kan­nat­taa ko­ros­taa nyt, kun vaa­lit­kin ovat tu­los­sa. Tätä maa­ta on ke­hi­tet­tä­vä niin, et­tä siel­lä on jat­kos­sa­kin mah­dol­li­suus yrit­tää kaik­ki­al­la, ei vain ke­hä­kol­mo­sen si­sä­puo­lel­la.

San­na Hert­tua-Lai­ho työs­ken­te­lee ha­vu­puu-uut­teen val­mis­tuk­seen eri­kois­tu­neen Ra­vin­to­ren­gas Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Puh­taan maa­seu­dun kes­kel­lä si­jait­se­va yri­tys on vii­me vuo­si­na laa­jen­ta­nut toi­min­taan­sa, ra­ken­ta­nut li­sää toi­mi­ti­laa ja pal­kan­nut uu­sia työn­te­ki­jöi­tä.

– Sii­kai­nen on hyvä paik­ka yrit­tää. Kun­nas­sa val­lit­see yrit­tä­jä­myön­tei­nen il­ma­pii­ri ja esi­mer­kik­si pää­tök­sen­te­ko ja lupa-asi­at hoi­tu­vat no­pe­as­ti ja jous­ta­vas­ti.

– Olem­me myös saa­neet hy­vin työn­te­ki­jöi­tä. Ai­noa mii­nus on tie­ver­kos­ton huo­no kun­to, mut­ta sen­kin kans­sa olem­me op­pi­neet elä­mään.

– Jos siis me, kun­ta ja yrit­tä­jät yh­des­sä, pai­nam­me eteen­päin ja näy­täm­me, et­tä meis­sä on voi­maa kuin pie­nes­sä As­te­ri­xin gal­li­a­lais­ky­läs­sä, meil­lä on mah­dol­li­suus säi­lyt­tää Sii­kai­nen elin­voi­mai­se­na ja hy­vä­nä paik­ka­na yrit­tää, San­na kan­nus­taa.