Kat­ja Vet­ten­ran­ta

SII­KAI­NEN

Sii­kais­ten päi­vät vie­tet­tiin au­rin­koi­ses­sa sääs­sä lau­an­tai­na en­sim­mäis­tä ker­taa Ete­lä­pään mat­kai­lu­a­lu­eel­la. Läm­min sää hou­kut­te­li pal­jon vie­rai­li­joi­ta ta­pah­tu­maan. Ta­pah­tu­ma al­koi pol­ku­juok­suun osal­lis­tu­vien läh­döl­lä.

Seu­raa­va­na oli oh­jel­mas­sa la­val­la mah­ta­va näy­tös Tai­ku­ri-jong­löö­ri Jan­ne Mus­to­sen tai­tu­roin­tia mie­kan, kir­veen ja nui­jan kans­sa jong­löö­ra­ten sekä lop­pu hui­pen­tu­ma­na kol­men käyn­nis­sä ole­van moot­to­ri­sa­han jong­löö­raus.

En­sim­mäis­tä ker­taa Sii­kai­sis­sa pe­la­tus­sa jär­vi­säh­lys­sä vesi rois­kui, kun kak­si jouk­ku­et­ta pe­la­si säh­ly­mai­loin ja kel­lu­van pal­lon kans­sa säh­lyä. Vä­lil­lä pal­lo oli hu­kas­sa ve­den al­la ja toi­ses­sa het­kes­sä pal­lo len­si kor­ke­al­la il­mas­sa. Tiuk­ka kisa, joka päät­tyi 3–2. Tans­si­joil­la oli met­sän­sii­mek­ses­sä tans­sie­si­tys.

Oh­jel­mas­sa oli myös pe­rin­teen mu­kai­set pal­kit­se­mi­set, vuo­den sii­kais­lai­se­na yri­tyk­se­nä pal­kit­tiin MS-Säh­kö Oy ja Sii­kais­ten si­su­pus­sik­si pal­kit­tiin kun­nan ak­tii­vi­nen va­paa-ajan­sih­tee­ri Tais­to Salo.

Päi­vän eh­kä odo­te­tuin kon­sert­ti al­koi klo 17, kun Iri­na as­tui est­raa­dil­le tem­paa­van koko ylei­sön mu­kaan­sa mu­si­soin­tiin. Il­taa jat­koi mu­si­soin­nil­laan vie­lä Mi­ka­el & Tump­pi duo.

Tori hu­li­nas­sa ei ai­na­kaan näl­kä pääs­syt yl­lät­tä­mään, tar­jol­la oli gril­li­mak­ka­raa, voh­ve­lei­ta, kah­via/munk­kia, ym. Myyn­nis­sä oli myös lak­rit­sia, lei­von­nai­sia, kynt­ti­löi­tä, hu­na­jaa, kir­jas­ton kir­jo­jen pois­to­myyn­tiä, ko­ru­ja ja pal­jon muu­ta.

Sii­kais­ten päi­vä on­nis­tui joka ta­val­la, to­te­aa kun­nan­joh­ta­ja Heli Kas­ki­luo­to to­te­aa.

Ylei­söä oli pai­kal­la hie­nos­ti ja kaik­ki ak­ti­vi­tee­tit ke­rä­si­vät osal­lis­tu­jia ja kat­so­jia.

– Po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta on tul­lut pal­jon.

Uu­tuu­te­na ol­lut jär­vi­säh­lyn näy­tö­sot­te­lu oli niin haus­kaa kat­sel­ta­vaa ylei­söl­le, ja pe­laa­jat­kin naut­ti­vat, et­tä sil­le on var­mas­ti tu­los­sa jat­koa.

– Sii­tä teh­dään pe­rin­ne. Ete­lä­pää toi­mi hy­vin jär­jes­te­lyis­sä, vaik­ka vä­hän jän­ni­tim­me, mi­ten säh­köt ja muut täl­lai­set asi­at toi­mi­vat. En­si vuon­na jat­ke­taan, sil­lä jär­jes­te­ly­jä on jo aloi­tet­tu, Kas­ki­luo­to to­te­aa.

Myös Iri­na keik­ka ke­rä­si vä­keä kal­li­oil­le ja ran­nal­le pal­jon.

– Tun­nel­ma oli hie­no!