An­ni­na Ruo­kos­ki

SII­KAI­NEN

Sii­kais­ten vä­ki­lu­ku tai­taa ke­säi­sin tup­laan­tua, kun ke­sä­mök­ki­läi­set ja va­paa-aja­na­suk­kaat tu­le­vat viet­tä­mään lo­maan­sa Sii­kai­siin. Vii­me lau­an­tai­na kaik­ki kun­nan ke­sä­a­suk­kaat oli kut­sut­tu Ete­lä­pää­hän ver­kos­toi­tu­maan ja tu­tus­tu­maan toi­siin­sa. Kun­ta tar­jo­si kut­sun vas­taa­not­ta­neil­le mak­ka­rat ja ti­lai­suu­den ky­syä ja kes­kus­tel­la Sii­kais­ten ti­lan­tees­ta.

Ku­ten kun­nan­joh­ta­ja Heli Kas­ki­luo­to to­te­si, va­paa-aja­na­suk­kaat ovat iso voi­ma­va­ra kun­nal­le ja jo­kai­sen kun­nan toi­vo­es­sa uu­sia asuk­kai­ta omaan kun­taan­sa, voi­si mök­ki­läi­sis­tä juu­ri löy­tyä po­ten­ti­aa­lia. Myös uu­det yri­tyk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta.

– Me­hän olem­me pie­ni 1350 asuk­kaan ve­la­ton kun­ta, jo­ten ter­ve­tu­loa sii­kais­lai­sek­si. Sii­kai­sis­sa on pit­kään hoi­det­tu ta­lout­ta jär­ke­väl­lä ta­val­la. Pal­ve­lut on saa­tu jär­jes­tet­tyä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, mut­ta toi­mi­vas­ti, Kas­ki­luo­to ker­toi ke­sä­a­suk­kail­le.

Kas­ki­luo­to ker­toi myös, et­tä kun­ta toi­voo va­paa-aja­na­suk­kai­den an­ta­van säh­kö­pos­ti­o­soit­teen­sa kun­nan kir­jaa­moon, jot­ta kun­ta sai­si ta­voi­tet­tua hei­dät.

– Aja­tuk­se­na on lä­het­tää va­paa-aja­na­suk­kail­le uu­tis­kir­jeen-tyyp­pi­ses­ti tie­toa, mitä kun­nas­sa on ta­pah­tu­mas­sa.

Kas­ku­luo­to kut­sui kaik­ki mu­kaan pe­rin­tei­seen Sii­kais­ten päi­vään 10. ke­sä­kuu­ta, joka jär­jes­te­tään tänä vuon­na uu­des­sa pai­kas­sa Ete­lä­pään mat­kai­lu­kes­kuk­ses­sa.

– Tu­los­sa on ai­na­kin pol­ku­juok­sun leik­ki­mie­li­nen kil­pai­lu, jär­vi­säh­lyn näy­tö­sot­te­lu sekä pe­rin­teis­tä Sii­kais­ten päi­vän mark­ki­na­to­rin hu­mua ja lap­sil­le on muun mu­as­sa pomp­pu­lin­na ja muu­ta puu­haa. Myös Sau­na­kei­sa­rei­den sau­noi­hin pää­see tu­tus­tu­maan ja päi­vän mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Duo Mi­ka­el & Tump­pi ja tai­ku­ri-jong­löö­ri Jan­ne Mus­to­nen sekä lau­la­ja Iri­na.

Sii­kais­ten tek­ni­nen joh­ta­ja An­ne Jär­ven­ran­ta ker­toi va­paa-aja­na­suk­kail­le, et­tä Sii­kai­sis­sa on suh­tau­dut­tu myön­tei­ses­ti va­paa-aja­na­sun­to­jen muut­ta­mi­seen va­ki­tui­sik­si asun­noik­si, jos vain kaik­ki lain vel­voit­teet ovat kun­nos­sa.

– Edel­ly­tyk­se­nä ei vält­tä­mät­tä ole edes ve­si­käy­mä­lä, vaan ny­ky­ai­ka­na voi käyt­tää vaik­ka­pa kom­pos­toi­vaa käy­mä­lää tai sit­ten um­pi­säi­li­ö­tä. Ve­si­joh­to­a­sia on par­hail­laan ta­pe­til­la Sii­kai­sis­sa. Kaik­ki­al­le sitä ei saa, mut­ta toi­vot­ta­vaa tie­ten­kin oli­si, et­tä ne joil­le se oli­si mah­dol­lis­ta ja ovat sen pii­ris­sä, liit­tyi­si­vät, Jär­ven­ran­ta to­te­si.

Van­taa­lai­nen Ari Löt­jö­nen on tyy­ty­väi­nen mök­ki­läi­nen, jon­ka ke­sä­paik­ka on ol­lut ai­koi­naan hä­nen äi­tin­sä ko­ti­paik­ka.

– Siel­lä se on Sam­mis­sa, kes­kel­lä met­sää. Olen siel­lä mie­lel­lä­ni ja käyn usein Me­ri­kar­vi­an­jo­el­la ka­las­sa. Sii­kai­sis­sa toi­mii yh­tei­söl­li­syys ja pal­ve­lut riit­tä­vät hy­vin. Mö­kil­lä riit­tää te­ke­mis­tä­kin, sil­lä ai­na­han van­has­sa ra­ken­nuk­ses­sa on kor­jail­ta­vaa, hän to­te­aa.

Po­ri­lai­set Mai­re ja Pert­ti Ki­vi­mä­ki mök­kei­le­vät Här­kä­nie­mes­sä Sii­kais­jär­ven ran­nal­la.

– Olem­me mö­kil­lä ai­na kuin mah­dol­lis­ta, ke­vääs­tä mar­ras­kuu­hun saak­ka. Po­ris­ta on tän­ne juu­ri so­pi­van ly­hyt mat­ka. Ve­si­joh­to­kes­kus­te­lu on meil­le ajan­koh­tai­nen. Sitä pi­tää poh­tia. Sii­kai­sis­sa on so­pi­vas­ti pal­ve­lui­ta, he to­te­a­vat.