Sa­ta­e­du Kan­kaan­pää

Kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan pe­rus­tut­kin­to, ko­neis­ta­ja

Rin­ne Jark­ko, Po­mark­ku

Lii­ke­toi­min­nan pe­rus­tut­kin­to, mer­ko­no­mi

Pak­ka­la Nik­las, Po­mark­ku

Ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, ta­lon­ra­ken­ta­ja

Kor­ven­ran­ta Tee­mu, Po­mark­ku

So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja

Vam­mais­työn osaa­mi­sa­la 

Mä­en­si­vu Hei­di, Po­mark­ku

Säh­kö- ja au­to­maa­ti­oa­lan pe­rus­tut­kin­to, säh­kö­a­sen­ta­ja, au­to­maa­ti­oa­sen­ta­ja

Kah­ri Ee­ro, Sii­kai­nen

Sengst­röm Pat­rik, Sii­kai­nen

Vii­ta­nen Juho, Sii­kai­nen

Yrit­tä­jyy­den am­mat­ti­tut­kin­to

Vii­ta­nen Har­ri, Sii­kai­nen

Joh­ta­mi­sen ja yri­tys­joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to

Se­tä­lä-Hie­ta­nen Mar­jaa­na, Po­mark­ku

Van­hus­työn eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to, saat­to­hoi­ta­ja (EAT)

Hä­mä­läi­nen An­ni­ka, Po­mark­ku.

Ohes­sa Sa­ta­e­dus­ta val­mis­tu­neet sii­kais­lai­set ja po­mark­ku­lai­set. La­vi­lai­sia ja noor­mark­ku­lai­sia ei va­li­tet­ta­vas­ti saa eri­tel­tyä lis­tal­ta.