SII­KAI­NEN

Sii­kais­ten kun­nan­joh­ta­ja Heli Kas­ki­luo­to ai­koo tem­pais­ta ja tait­taa pol­ku­pyö­räl­lä työ­mat­kan­sa Hump­pi­las­ta Sii­kai­siin. Ki­lo­met­re­jä työ­mat­kal­le ker­tyy rei­lut 200. Ihan ta­val­li­ses­ta työ­mat­ka­pyö­räi­lys­tä ei suin­kaan ole kyse, vaan Heli mei­naa haas­taa mat­kan­var­ren kun­nan- ja kau­pun­gin­joh­ta­jia ki­rit­tä­mään it­se­ään lä­pi­kul­ku­mat­kal­la.

– Po­ru­kal­la mie­tit­tiin, et­tä mi­hin sitä voi­si kun­nan­joh­ta­ja vie­lä en­nen tal­vea lait­taa it­se­ään li­koon ja sii­nä he­rä­si aja­tus työ­mat­ka­pyö­räi­lys­tä, mikä koh­dal­la­ni on­kin hie­man pi­dem­pi. Ajat­te­lin, sit­ten et­tä oli­si mu­ka­vaa saa­da mat­kal­le hiu­kan seu­raa, jo­ten pää­tin haas­taa rei­pas­hen­ki­sel­lä säh­kö­pos­til­la kol­le­go­ja mat­kan­var­rel­ta mu­kaan pyö­räi­lyyn, Heli vie­lä in­toi­lee.

Mat­ka tait­tuu Kan­ta-Hä­meen, Pir­kan­maan, Var­si­nais-Suo­men sekä koko Sa­ta­kun­nan läpi. He­lin rei­tin var­rel­la on yh­teen­sä 12 kun­taa tai kau­pun­kia, jo­ten toi­veis­sa on saa­da mu­kaan joka pi­tä­jäs­tä mat­ka­seu­raa.

– Mat­kan­var­rel­la ai­on mai­nos­taa Sii­kais­ta ja en­si vuo­den Sii­kais­ten Päi­viä ja­ka­mal­la fly­e­rei­ta. Ha­lu­am­me myös kan­nus­taa tem­pauk­sel­lam­me kaik­kia työ­mat­ka­pyö­räi­lyyn, liik­ku­mat­to­muus on to­del­li­nen uh­ka hy­vin­voin­nil­lem­me, Heli to­te­aa.

Työ­mat­ka al­kaa maa­nan­tai­na 25.9. ja suo­ri­te­taan yh­den pi­dem­män py­säh­dyk­sen tak­tii­kal­la. Sii­kais­ten Kun­nan­tu­van pi­haan Kas­ki­luo­to kur­vai­lee tiis­tai­na 26.9.

– Kos­ka ei tie­de­tä, kul­je­taan­ko tuu­li-, au­rin­ko-, vai ve­si­voi­mal­la on ai­ka­tau­lu suun­taa an­ta­va. Säh­kö­voi­maa em­me täl­lä reis­sul­la tar­vit­se, li­has­voi­ma riit­tä­nee!

He­lin mat­kan NOIN-kel­lo­na­jat: Maa­nan­tai 25.9. 7.30 Hump­pi­la– (Loi­maa) 9.15 Pun­ka­lai­dun – 11.00 Huit­ti­nen 12.30- Ko­ke­mä­ki – tank­kaus- 14.00 Har­ja­val­ta- 15.00 Nak­ki­la – 17.00 Pori. Tiis­tai 26.9. 7.00 Pori – 9.00 Po­mark­ku – 11.15 Tuo­ri­la Seo- 12.00 Sii­kai­nen MAA­LI!!!!

Seu­raa He­lin mat­kaa Sii­kais­ten kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa! https://www.fa­ce­book.com/sii­kai­nen/