An­ni­na Ruo­kos­ki

Saa­ri­kos­ki

Po­mark­ku­lai­nen Ant­ti Mar­ja­mä­ki ha­lu­aa säi­lyt­tää en­ti­sa­jan työ­ta­po­ja ja -me­ne­tel­miä myös jäl­ki­pol­vil­le. Sii­kais­ten Saa­ri­kos­kel­la jär­jes­te­tään­kin jäl­leen hei­nä­kuus­sa pe­rin­ne­päi­vät, jos­sa kä­vi­jät voi­vat muun mu­as­sa ihas­tel­la tänä vuon­na suu­lin ka­tol­le teh­tyä pä­re­kat­toa.

– Niin pal­jon on jo vie­ty van­ho­ja työ­ta­po­ja ja tai­to­ja hau­taan, yri­te­tään el­vyt­tää nii­tä ja hen­gis­sä, to­te­aa Mar­ja­mä­ki syyn­sä jär­jes­tää pe­rin­ne­päi­vää.

Muu­ten pe­rin­ne­päi­väs­sä näh­dään jäl­leen van­ho­ja ko­nei­ta ja työ­ka­lu­ja. Myös pä­re­höy­lä on esit­te­lys­sä.

Pä­reet uu­teen suu­lin kat­toon on teh­ty ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na jär­jes­te­tyis­sä pe­rin­ne­päi­vis­sä.

– Mi­nul­la on pä­re­höy­lä, tai nii­tä ai­koi­naan kak­si ja tein niis­tä yh­den toi­mi­van, Ant­ti Mar­ja­mä­ki ker­too.

Tänä vuon­na 8. hei­nä­kuu­ta pe­rin­ne­päi­vien ylei­sö pää­see­kin siis ihai­le­maan uut­ta kat­toa. Ka­ton­te­on tal­koo­po­ru­kas­sa ah­ke­roi­vat An­te­ro Mar­ja­mä­ki, Ris­to Nii­ni­vii­ta, Tuo­mas Mar­ja­mäki, Ee­tu Ös­ter­gård ja Frans Kah­ri sekä Mat­ti Heik­ki­lä, joka an­toi opas­tus­ta sii­hen mi­ten ka­tos­ta tu­lee oi­ke­an­lai­nen Ant­ti Mar­ja­mä­en kans­sa.

– Tär­kein­tä on, et­tä päre tu­lee oi­kein päin, eli niin sa­no­tus­ti ne suo­mut alas­päin, jot­ta vesi va­luu niis­tä pois, ei­kä jää te­ke­mään tu­ho­jaan vä­lei­hin. Li­säk­si tär­ke­ää on, et­tä kun pä­reet lyö­dään kat­toon, ri­vien pi­tää läh­teä joka toi­sen eri suun­nas­ta kuin toi­sen, näin ne me­ne­vät li­mit­täin. On­han näi­tä kat­to­ja teh­ty ai­ko­jen saa­tos­sa usei­ta. Se oli ai­na ke­vään hom­maa ja tal­koil­la nii­tä yleen­sä teh­tiin, Mat­ti Heik­ki­lä ker­toi

Uu­des­ta ka­tos­ta tu­lee niin sa­no­tus­ti kol­mi­ker­tai­nen. Saa­ri­kos­ken Mut­te­rin suu­li uu­si pä­re­kat­to on teh­ty kuu­ses­ta.

– Män­nys­tä­kin voi­si teh­dä, Mar­ja­mä­ki to­te­aa.

Hän on teh­nyt pä­re­kat­to­ja ura­kal­la muu­al­le­kin.

– Kylä tämä kat­to kes­tää 20–30 vuot­ta. Yl­lät­tä­vän pit­kään siis, en­ti­nen pä­re­kat­to kes­ti juu­rin sen ver­ran, hän ker­too.

En­sim­mäi­sen ri­vin kans­sa me­nee pi­dem­pään, mut­ta seu­raa­vat ri­vit syn­ty­vät­kin no­pe­am­min.

– Työs­sä käy­te­tään niin sa­not­tua rii­a­lau­taa, joka siir­re­tään ai­na ylem­mäs, ri­vin val­mis­tut­tua. Rii­a­lau­ta on kiin­ni kä­si­var­si­puis­sa, Mat­ti Heik­ki­lä opas­taa.

Mar­ja­mä­ki oli koon­nut tal­koo­po­ru­kan po­mark­ku­lai­si­si­ta ja sii­kais­lai­sis­ta. Nuo­rim­mat ke­säi­se­nä tal­koo­lau­an­tai­na ka­tol­la ah­ke­roi­neet Ee­tu Ös­ter­gård ja Frans Ka­ha­ri.

– Kiva täl­lais­ta on op­pia.

– Ihan joka pai­kas­sa ei pää­se­kään täl­lais­ta te­ke­mään, hy­vää op­pia, Tuo­mas Mar­ja­mä­ki to­te­si.