Timo Sa­vu­nen

UU­TIS­LUOT­SI

Lä­hi­seu­dun vii­del­lä jär­vel­lä on par­hail­laan me­nos­sa ku­han kas­vuun liit­ty­vä tut­ki­mus. Län­si-Suo­men Ka­la­ta­lous­kes­kuk­sen to­teut­ta­mas­sa hank­kees­sa py­ri­tään saa­maan suo­mu­näyt­tei­den avul­la ajan­ta­sai­sia tu­lok­sia, joi­den pe­rus­teel­la voi­daan sit­ten to­teut­taa ka­la­ta­lou­sa­lu­een käyt­tö- ja hoi­to­suun­ni­tel­maa. Hank­kees­sa mu­ka­na ole­vat jär­vet ovat Iso­jär­vi, Sii­kais­jär­vi, Hir­vi­jär­vi, Kar­vi­an­jär­vi, Ve­nes­jär­vi ja Kar­hi­jär­vi.

Tut­ki­muk­seen tar­vit­ta­vien suo­mu­näyt­tei­den ke­rää­mi­nen to­teu­te­taan pai­kal­lis­ten ih­mis­ten ja toi­mi­joi­den tal­koo­työ­nä, ker­too tut­ki­mus­ta koor­di­noi­va Joo­nas Aal­to­nen.

– Useil­ta jär­vil­tä on­kin jo saa­tu var­sin riit­tä­vä mää­rä näyt­tei­tä, mut­ta var­sin­kin Hir­vi­jär­vel­tä, Ve­nes­jär­vel­tä ja Kar­hi­jär­vel­tä tar­vit­tai­siin vie­lä ke­räy­sa­pua, Aal­to­nen täh­den­tää.

Näyt­teen ot­to ei ole ihan yk­sin­ker­tais­ta. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä yk­sit­täi­set suo­mut ei­vät kel­paa, vaan tal­teen pi­täi­si saa­da yh­te­näi­nen suo­mu­a­lue. Huo­lel­li­sel­la kä­sit­te­lyl­lä hom­ma kyl­lä on­nis­tuu, ja Joo­nas Aal­to­nen lu­paa oh­jeis­taa tar­vit­ta­es­sa.

Hä­nel­tä on saa­ta­vis­sa myös suo­mu­näy­te­pus­se­ja joi­hin kir­ja­taan ka­las­ta­jan nimi, pyyn­ti­ve­si, pyyn­ti­päi­vä, ka­la­la­ji(kuha), pi­tuus, pai­no, su­ku­puo­li, sekä pyy­dys.

– Vai­van­pal­kak­si jo­kai­nen näyt­teen ot­ta­ja ja lä­het­tä­jä saa pait­si hy­vän mie­len, myös näp­pä­rän ka­la­mi­tan sekä pun­ta­rin. Ja voi myös ke­hua naa­pu­reil­le, et­tä on osal­lis­tu­nut tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen kuin Kons­ta Pylk­kä­nen ikään.

Hank­keen to­teu­tu­mi­sen kan­nal­ta ak­tii­vi­ka­las­ta­jat ovat siis en­si­ar­voi­sen tär­kei­tä. Yh­teis­työ­tä teh­dään ka­las­ta­jien li­säk­si myös osa­kas­kun­tien ja ve­si­a­lu­ei­den omis­ta­jien sekä mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Va­rat tut­ki­muk­seen tu­le­vat suo­raan val­ti­on ka­las­tuk­sen­hoi­to­mak­sus­ta.

Joo­nas Aal­to­nen on in­no­kas ka­la­mies it­se­kin, ja ai­koo kan­taa kor­ten­sa ke­koon myös omal­ta osal­taan.

– Mi­nul­la on sel­lai­nen pol­jet­ta­va ka­jak­ki joka on ai­ka kä­te­vä. Ajat­te­lin­kin läh­teä sen kans­sa ko­kei­le­maan ku­haa Hir­vi­jär­vel­tä, Joo­nas hy­myi­lee.

Ai­kaa vie­lä on, sil­lä näyt­tei­tä voi ke­rä­tä ja lä­het­tää koko elo­kuun ajan ja tar­vit­ta­es­sa pi­dem­pään­kin. Tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta teh­tä­vän ra­por­tin lu­va­taan val­mis­tu­van jo tu­le­van syk­syn ai­ka­na.

Li­sä­tie­to­ja tut­ki­muk­ses­ta saa Joo­nas Aal­to­sel­ta, jol­le voi soit­taa 044 02830908 tai säh­kö­pos­til­la joo­nas.aal­to­nen@ka­la­ta­lous­kes­kus.fi.