Timo Sa­vu­nen

Sii­kai­nen

Ku­ri­kan­nis­kan ka­la­tie on val­mis­tu­nut. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä täl­lä­kin het­kel­lä ka­loil­la on mah­dol­li­suus nous­ta Iso­jär­veen. Län­si-Suo­men Ely-kes­kuk­sen ve­si­ta­lous­suun­nit­te­li­ja Juha Aal­to­nen on syys­tä­kin tyy­ty­väi­nen.

– Ra­ken­ta­mi­nen su­jui to­del­la hy­vin, ja sa­teet­kaan ei­vät ai­heut­ta­neet suu­ria on­gel­mia. Työ oli val­mis noin kuu­kau­des­sa, Aal­to­nen sum­maa.

Hän myös ke­huu ura­koin­nin suo­rit­ta­nut­ta Maan­ra­ken­nus Myk­rää.

– Pie­nen haas­teen työ­hön toi se, et­tä pa­don pääl­lä kul­kee pai­no­ra­joi­tet­tu sil­ta. Työ­pa­to piti suun­ni­tel­la tar­kas­ti oi­ke­aan paik­kaan, mut­ta se­kin on­nis­tui hie­nos­ti.

Ka­la­tie on to­teu­tet­tu pa­to­auk­koon niin, et­tä jär­ven ol­les­sa ta­voi­te­ve­den­kor­keu­des­sa, ka­la­tie­hen oh­jau­tuu noin puo­li kuu­ti­o­ta vet­tä se­kun­nis­sa. Toi­mi­ak­seen pie­nem­pi­kin ve­si­mää­rä riit­tää, vä­him­mil­lään vain noin 200 lit­raa se­kun­nis­sa. Jo sil­lä mah­dol­lis­tuu nou­su­ka­lo­jen pää­sy pa­don ylä­puo­lel­le.

– Se tar­koit­taa sitä et­tä ka­lat pää­se­vät ete­ne­mään Po­mar­kun kes­kus­taan saak­ka, ja käy­tän­nös­sä sii­tä­kin pi­dem­mäl­le. Li­säk­si Riut­tan­sal­men ka­la­tie val­mis­tui vii­me vuon­na, Aal­to­nen va­lot­taa.

Ely-kes­kuk­sen ra­hoit­ta­ma han­ke oli myös var­sin kus­tan­nus­te­ho­kas, sil­lä sum­mak­si hin­ta­lap­puun ker­tyi noin 40 tu­hat­ta eu­roa.

– Kai­ken kaik­ki­aan hy­vin on­nis­tu­nut pro­jek­ti, ki­teyt­tää ve­si­ta­lous­suun­nit­te­li­ja Juha Aal­to­nen.