An­ni­na Ruo­kos­ki

Sii­kai­nen, Po­mark­ku, Noor­mark­ku

Sii­kais­ten kun­nan­joh­ta­ja Heli Kas­ki­luo­to sai muu­ta­ma viik­ko sit­ten ide­an pyö­räil­lä työ­mat­kan­sa Hump­pi­las­ta Sii­kai­siin. He­lin aja­tuk­se­na oli tuo­da työ­mat­ka­pyö­räi­lyä sekä yli­pää­tään liik­ku­mis­ta esil­le.

– Var­sin­kin maa­seu­dul­la liik­ku­mi­nen on vä­hen­ty­nyt pal­jon. Kun vä­li­mat­kat ovat pit­kiä, tu­lee hel­pos­ti otet­tua au­to al­le, vaik­ka mat­kan voi­si teh­dä myös pyö­räl­lä, Kas­ki­luo­to sa­noo.

Tem­paus on tuo­nut Sii­kais­ten kun­nal­le pal­jon po­si­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta jo en­nen h-het­keä. Tem­pauk­sel­la tuo­tiin esil­le myös kun­tien vä­lis­tä yh­teis­työ­tä.

Vii­me maa­nan­tai­na oli vih­doin se päi­vä, jol­loin hän start­ta­si ko­to­aan Hump­pi­las­ta koh­ti Sii­kais­ta ai­dol­la mum­mo­man­ke­lil­la. Hump­pi­las­sa hä­net lä­het­ti mat­kaan kun­nan ky­lä­par­la­ment­ti. Maa­nan­tain ai­ka­na reit­ti kul­ki muun mu­as­sa Huit­tis­ten, Ko­ke­mä­en ja Nak­ki­lan kaut­ta Ul­vi­laan ja Po­riin. Mat­kal­la ki­rit­tä­ji­nä oli muun mu­as­sa Ko­ke­mä­en kau­pun­gin­joh­ta­ja Tee­mu Nie­mi­nen ja Ul­vi­lan elin­kei­no­pääl­lik­kö Heik­ki Kap­las. Maa­nan­tai-il­lan hä­mär­ty­es­sä Kas­ki­luo­to pää­si Po­riin, jos­ta mat­ka start­ta­si koh­ti Sii­kais­ten Kun­nan­tu­paa jäl­leen tiis­tai­aa­mu­na kel­lo 6.40.

Kas­ki­luo­to läh­ti Po­rin kes­kus­tas­ta Ruos­nie­men kaut­ta Noor­mark­kuun. Ruos­nie­mes­sä Uu­tis­luot­si ajoi ur­hei­le­vaa kun­nan­joh­ta­jaa vas­taan.

– Pal­jon on tul­lut mat­kan ai­ka­na näh­tyä, tien var­sil­la on pal­jon kuol­lei­ta eläi­miä. Elä­vä­nä edes­sä on hyp­pi­nyt muun mu­as­sa ora­via, Kas­ki­luo­to ker­toi Ruos­nie­mes­sä.

Val­ta­tie 23:sta pit­kin Kas­ki­luo­to suun­nis­ti Po­mark­kuun. Jo en­nen Po­mar­kun kun­nan ra­jaa, kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Ai­rak­si­nen oli He­liä vas­tas­sa ja mat­ka jat­kui.

– Val­ta­tie 23 on erit­täin lii­ken­nöi­ty, ras­kas­ta lii­ken­net­tä me­nee pal­jon mo­lem­piin suun­tiin. Toki pien­nar­kin on mel­ko ka­pea pyö­räi­lyyn, he poh­ti­vat Po­mark­ku-kyl­tin vie­res­sä.

Po­mar­kus­sa He­lil­lä oli het­ki ai­kaa hen­gäh­tää ja ihail­la Po­mar­kun ky­län­rait­tia.

Po­mar­kus­ta mat­ka tait­tui Le­väs­jo­en ja Ota­mon kaut­ta Tuo­ri­laan, jos­ta Kas­ki­luo­to pol­kai­si vii­mei­set ki­lo­met­rit työ­pai­kal­leen.

Kun­ni­oi­tet­ta­van ja ha­tun­nos­ton ar­voi­sen suo­ri­tuk­sen He­lin mat­kas­ta te­kee eh­dot­to­mas­ti se, et­tä hän pol­ki koko mat­kan ta­val­li­sel­la nais­ten pol­ku­pyö­räl­lä, il­man vaih­tei­ta, ei­kä esi­mer­kik­si säh­kö­a­vus­tei­sel­la fil­la­ril­la.

– Kun läh­de­tään mat­kaan, niin teh­dään se tyy­lil­lä. En­sim­mäi­sen päi­vän ai­ka­na tuli kyl­lä muu­ta­man ker­ran mie­leen, et­tä on­han tämä taas yk­si hul­lu idea. Kun­ta­lais­ten tsemp­pi­vies­tit sai­vat pol­ke­maan vii­mei­set ki­lo­met­rit ei­len il­lal­la, vaik­ka vä­hän vä­syt­ti­kin, Heli Kas­ki­luo­to to­te­si aa­mu­var­hain Ruos­nie­men ja Noor­mar­kun vä­li­maas­tos­sa.

Sii­kai­siin Heli Kas­ki­luo­to saa­pui noin puo­li yh­den ai­kaan, val­mii­na töi­hin. Vas­taa­not­to­ko­mi­te­as­sa oli työ­ka­ve­rei­ta, kun hän vih­doin kaar­tui Kun­nan­tu­van pi­haan. Kaik­ki­aan mat­kaa ker­tyi hie­man yli 200 ki­lo­met­riä.