Maa­rit Kaut­to

RE­PO­SAA­RI

Van­hat sor­muk­set ja rin­ta­ros­sit saa­vat huu­tia, ja mie­het sii­nä si­vus­sa myös, kun kuu­me val­taa Re­po­saa­ren nai­set. Te­at­te­ri Re­po­saa­ri esit­tää tä­män ke­sän näy­tel­mä­nään kir­jai­li­joi­den Mark­ku Hat­tu­lan ja Ar­to Sep­pä­län yh­des­sä kir­joit­ta­man uu­tuus­ko­me­di­an Kul­ta­kuu­me.

11. ke­sä­kuu­ta en­si-il­tan­sa saa­vas­sa näy­tel­mäs­sä sat­tuu ja ta­pah­tuu. Er­no huk­kaa kul­ta­pus­sin kau­pun­kiin, kun mie­lii niin ko­vas­ti La­daan uut­ta ve­to­kouk­kua. Mint­tu et­sii isään­sä, mut­ta saa­kin it­sel­leen kak­si äi­ti­puol­ta. Hilk­ka ra­kas­tuu Kul­ta­po­juun ja kii­reh­tii mies­vai­na­jan­sa hau­dal­le tun­nus­ta­maan: ”Tä­hän saak­ka olen ol­lut us­kol­li­nen, mut­ta nyt en tai­da enää jak­saa, sor­muk­set­kin möin!”

– Nau­raa saa var­mas­ti ja pal­jon. Jon­kin ver­ran lu­vas­sa on myös mu­siik­kia, lu­paa näy­tel­män oh­jaa­ja Han­nu Nordst­röm.

Kul­ta­kuu­mees­sa on kuu­si nais­roo­lia ja kol­me mies­roo­lia. Mu­ka­na ovat San­na Män­nis­tö, Pir­jo Ahl­berg, Tuu­li Meri, Sirk­ku Hei­lä-Aal­to­nen, Raa­kel Hä­mä­läi­nen, Mart­ta San­ta­nen, Han­nu Nordst­röm, Jou­ko Tak­ku­nen ja Jor­ma Kuu­si­luo­ma.

La­vas­tuk­ses­ta ja pu­vus­tuk­ses­ta vas­taa te­ho­kol­mik­ko Tar­ja Loi­mu­pa­lo, Es­ko Ek­man ja Tais­to Kar­tas­ten­pää.

Kul­ta­kuu­met­ta esi­te­tään Re­po­saa­ren van­han ki­vi­kou­lun sa­lis­sa. Jon­kin ver­ran haas­tei­ta on tuot­ta­nut se, et­tä ki­vi­kou­lu on si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si pois käy­tös­tä sa­lia ja eteis­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta. Op­pi­laat­kin opis­ke­le­vat pa­ra­kis­sa kou­lun pi­has­sa.

– Kun puu­kou­lu­kort­te­lin re­mont­ti pit­kit­tyy ja ki­vi­kou­lus­sa on si­säil­ma­on­gel­mia, ei Re­po­saa­res­sa ole riit­tä­viä esiin­ty­mis- ja ko­koon­tu­mis­ti­lo­ja. On­nek­si tätä ki­vi­kou­lun sa­lia ja näyt­tä­möä voi nyt kui­ten­kin käyt­tää, mut­ta har­joi­tuk­sia on so­vi­tel­ta­va mui­den käyt­tä­jien kans­sa.

– Huhu ker­too, et­tä re­mon­toi­ta­vaan puu­kou­luun ei tu­li­si näyt­tä­möä. Me toi­vom­me tie­ten­kin, et­tä saa­rel­la säi­lyi­si tila, jos­sa voim­me jat­kos­sa­kin har­joi­tel­la ja lava, jos­sa näy­tel­lä. Haa­vee­nam­me siin­tää ul­ko­la­va ki­vi­kou­lun pi­haan sit­ten, kun kou­lu­lais­ten pa­rak­ki läh­tee pois, Han­nu Nordst­röm miet­tii.

Te­at­te­ri Re­po­saa­ri aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2014, jo­ten en­si vuon­na vie­te­tään kym­men­vuo­tis­synt­tä­rei­tä. Te­at­te­ril­le on juu­ri val­mis­tu­nut uu­si logo, jon­ka on suun­ni­tel­lut Xa­len­dar De­sign.

– Ovat­pa tu­le­vai­suu­den esiin­ty­mis­ti­lam­me mis­sä ta­han­sa, jat­kam­me näy­tel­mien te­ke­mis­tä in­nol­la. Meil­lä on hyvä po­ruk­ka, jos­sa jo­kai­nen hoi­taa oman tont­tin­sa ja tart­tuu toi­meen, kun sen ai­ka on. Tal­koo­työ toi­mii saa­rel­la hie­nos­ti ja näy­tel­män ajak­si saam­me li­sä­a­pua muun mu­as­sa au­to­jen oh­jauk­seen ja li­pun­myyn­tiin.

– Hom­mat hoi­tu­vat kak­ko­pal­kal­la. Kak­ko­ja saam­me lah­joi­tuk­se­na Ul­lan Pa­ka­ril­ta, jo­ten nä­lis­sään ei tar­vit­se har­joi­tel­la ja tou­hu­ta, Han­nu Nordst­röm hy­myi­lee.