Maa­rit Kaut­to

RE­PO­SAA­RI

– Niin­hän se on, et­tä ih­mi­nen läh­tee Re­po­saa­res­ta, mut­ta saa­ri ei kos­kaan ih­mi­ses­tä, myön­tä­vät Mer­ja ja Tomi Ut­ri­ai­nen.

Ut­ri­ai­set pa­la­si­vat ko­ti­saa­rel­leen, vaik­ka nuo­ri­na van­noi­vat, et­tä ei­vät kos­kaan muu­ta ta­kai­sin. Nyt he kui­ten­kin asu­vat Mer­jan lap­suu­den­ko­dis­sa ja ovat tul­leet jää­däk­seen. Pit­kä­per­jan­tai­na Ut­ri­ai­set ava­si­vat Me­ri­mie­hen­ka­dul­le uu­den yri­tyk­sen, Re­po­saa­ren Kuk­ka ja Muis­to­hau­tauk­sen.

Mer­ja ja Tomi läh­ti­vät Re­po­saa­res­ta pa­ri­kymp­pi­si­nä opis­ke­lun ja työn pe­räs­sä.

– Kau­ha­jo­el­la vie­räh­ti 25 vuot­ta elä­mäs­täm­me. Minä läh­din sin­ne opis­ke­le­maan ja Tomi löy­si töi­tä. Mi­nus­ta piti tul­la ko­ti­ta­lou­so­pet­ta­ja, mut­ta lo­pul­ta elä­mä vei eri rai­teil­le. Töi­den ta­kia me kui­ten­kin Kau­ha­jo­el­le jäim­me.

– Me­ren ja saa­ren upe­an luon­non kai­puu säi­lyi ai­na sy­dä­mis­säm­me. Lo­pul­ta se vei voi­ton. Minä ir­ti­sa­nou­duin työs­tä­ni, Tomi myi LVI-alan yri­tyk­sen­sä, muu­tim­me Sii­ka­ran­taan asun­to­vau­nuun ja mie­tim­me, mitä te­ki­sim­me iso­na, Mer­ja ker­too.

Elä­mä vie vä­lil­lä yl­lät­tä­viin suun­tiin. Ut­ri­ais­ten kor­viin kan­tau­tui tie­to, et­tä Ko­ke­mä­el­lä on myy­tä­vä­nä hau­ta­ki­viy­ri­tys.

– En­sim­mäi­nen re­ak­ti­om­me oli, et­tä ei iki­nä. Em­me­hän me tie­dä hau­ta­ki­vis­tä mi­tään. Mut­ta nyt Ko­ke­mä­en Muis­to­ki­vi on ol­lut yri­tyk­sem­me kak­si vuot­ta. Ja jou­lu­kuun alus­sa 2022 pe­rus­tim­me Muis­to­hau­taus Oy:n, joka os­ti Pa­ne­li­as­sa toi­mi­neen hau­taus­toi­mis­to-kuk­ka­kau­pan lii­ke­toi­min­nan. Nyt meil­lä on siis myös Pa­ne­li­an Kuk­ka ja Muis­to­hau­taus, mikä tun­tui luon­nol­li­sel­ta jat­ku­mol­ta täl­lä tiel­lä.

– Re­po­saa­reen ava­sim­me toi­mi­pis­teen, kos­ka ha­lu­am­me osal­tam­me ol­la ke­hit­tä­mäs­sä saa­ren pal­ve­lu­tar­jon­taa ja elin­voi­mai­suut­ta. Pa­ne­li­as­sa on siis pää­paik­kam­me ja Re­po­saa­res­sa kuk­ka­kaup­pa­puo­li toi­mii it­se­pal­ve­lu­pe­ri­aat­teel­la. Hau­taus­toi­mis­to­pal­ve­lui­ta tar­jo­am­me ajan­va­rauk­sel­la, Tomi sel­vit­tää.

– Kuk­ka­kaup­paa meil­le ei ai­na­kaan kos­kaan pi­tä­nyt tul­la, mut­ta nyt nii­tä on kak­si. Älä siis kos­kaan sano ei kos­kaan!, Mer­ja nau­raa, mut­ta va­ka­voi­tuu sit­ten:

– Ku­kat ovat kui­ten­kin luon­nol­li­nen osa hau­taus- ja muis­to­pal­ve­lui­ta. Ne ovat mu­ka­na ih­mis­ten elä­mäs­sä niin ilois­sa kuin su­ruis­sa­kin.

Hau­taus­pal­ve­lut ovat Ut­ri­ais­ten yri­tyk­sen ki­vi­jal­ka. Muis­to­hau­taus on täy­den pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­to, joka kul­kee vie­rel­lä su­run het­kel­lä.

– Ha­lu­am­me pal­vel­la myös Re­po­saa­ren lä­hi­a­lu­ei­ta ja koko saa­ris­toa. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kul­je­tuk­set, ar­kut ja uur­nat. Hoi­dam­me myös kaik­ki hau­ta­ki­viin liit­ty­vät asi­at ja yh­teis­työ­kump­pa­nim­me kaut­ta pe­run­kir­jat.

– Vas­taam­me kai­kis­ta hau­taus­jär­jes­te­lyis­tä, tai sii­tä osas­ta, jon­ka asi­a­kas ha­lu­aa. Myös me­ri­tuh­kauk­set on­nis­tu­vat.

– Kan­nat­taa roh­ke­as­ti ot­taa yh­teyt­tä. Moni sa­noo, et­tä ei tie­dä, mi­ten lä­hei­sen kuol­tua pi­täi­si toi­mia. Ei tar­vit­se­kaan tie­tää, me olem­me sitä var­ten, Mer­ja to­te­aa.

Kuk­ka­kaup­pa toi­mii Re­po­saa­res­sa it­se­pal­ve­lu­pe­ri­aat­teel­la. Pa­ne­li­an kuk­ka­kau­pan yh­tey­des­sä on jo pit­kään toi­mi­nut it­se­pal­ve­lu­myy­mä­lä ja Ut­ri­ais­ten mu­kaan ko­ke­muk­set ovat osoit­ta­neet, et­tä ih­mi­set ovat re­hel­li­siä ja mak­sa­vat kuk­kan­sa, vaik­ka myy­jää ei pai­kal­la ole­kaan. Ka­me­ra­val­von­ta liik­kees­sä toki on.

– Va­lit­se kuk­ka tai kimp­pu, pak­kaa ja mak­sa, niin yk­sin­ker­tais­ta se on. Mak­saa voi kä­tei­sel­lä, las­kul­la tai Mo­bi­le Pa­yl­la. Tuom­me kuk­ka­va­li­koi­maan täy­den­nys­tä Pa­ne­li­as­ta pari ker­taa vii­kos­sa. Myyn­nis­sä on li­säk­si ad­res­se­ja, hau­ta- ja muis­to­kynt­ti­löi­tä sekä ko­ris­te-esi­nei­tä.

– Ku­kat pys­tym­me toi­mit­ta­maan ti­lauk­ses­ta mi­hin elä­män­ti­lan­tee­seen ta­han­sa. Meil­lä on Pa­ne­li­as­sa flo­ris­ti­na tai­ta­va Kat­ja, joka loih­tii upei­ta kimp­pu­ja ja kuk­ka­lait­tei­ta.

– Toi­nen tai­ta­va työn­te­ki­jäm­me on Ko­ke­mä­el­lä Ris­to, jon­ka kä­sis­tä läh­te­vät erit­täin huo­lel­li­ses­ti ja sy­dä­mel­lä teh­dyt hau­ta­ki­vien kai­ver­ruk­set, en­ti­söin­nit, hi­on­nat ja suo­ris­tuk­set. Olem­me niin kii­tol­li­sia, et­tä meil­lä on täl­lai­set osaa­vat ja am­mat­ti­tai­toi­set ih­mi­set töis­sä. Näin pys­tym­me it­se rau­has­sa kes­kit­ty­mään sii­hen kaik­keen muu­hun, mitä yri­tys­ten pyö­rit­tä­mi­nen vaa­tii, Mer­ja ja Tomi kiit­te­le­vät.