Juk­ka Vil­po­nie­mi

Po­mar­kun kun­nan ta­lou­den nä­ky­mät heik­ke­ni­vät täk­si vuo­dek­si mer­kit­tä­väs­ti. Ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vio on 1,1 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen, ja sa­man lin­jan en­na­koi­daan jat­ku­van pari seu­raa­vaa vuot­ta.

Tänä vuon­na kun­ta ta­voit­te­lee 122 000 eu­ron sääs­töä hen­ki­lös­tö­me­noi­hin, ja en­si vuon­na sääs­tö­ta­voi­te on kai­kis­ta toi­min­ta­me­nois­ta 300 000 eu­roa.

Kun­nan pal­ve­luk­ses­sa on noin 80 hen­ki­löä, ja ai­na­kin Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen lii­ton JHL:n pää­luot­ta­mus­mies Jaa­na Hei­ni­nen suh­tau­tuu mel­ko le­vol­li­ses­ti sii­hen, et­tä ir­ti­sa­no­mi­sia ja lo­mau­tuk­sia py­ri­tään vält­tä­mään vii­mei­seen as­ti.

Hei­ni­nen on myös va­sem­mis­to­lii­ton val­tuu­tet­tu Po­mar­kus­sa ja val­tuus­to­ryh­män­sä pu­heen­joh­ta­ja.

– Kun­nan päät­tä­jien kes­kuu­des­sa on var­sin ylei­nen kä­si­tys, et­tä ir­ti­sa­no­mi­sia ja lo­mau­tuk­sia ha­lu­taan vält­tää. Tämä on tul­lut esil­le muun mu­as­sa val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa, Jaa­na Hei­ni­nen sa­noo.

Niis­tä on hä­nen mu­kaan­sa saa­tu Po­mar­kus­sa ai­em­min huo­no­ja ko­ke­muk­sia. Eten­kin lo­mau­tuk­set kuor­mit­ta­vat sa­maan ai­kaan työs­sä ole­vaa hen­ki­lös­töä.

– Lo­mau­tuk­set nä­kyi­si­vät kun­ta­lais­ten pal­ve­lu­jen heik­ke­ne­mi­se­nä.

Nii­den si­jaan pi­täi­si Hei­ni­sen mie­les­tä suo­sia sääs­tö­kei­noi­na esi­mer­kik­si elä­ke­jär­jes­te­ly­jä, töi­den or­ga­ni­soi­mis­ta te­hok­kaam­min ja esi­mer­kik­si lo­mau­tus­ten va­paa­eh­toi­suut­ta.

Hen­ki­lös­tö sai tie­don yt-me­net­te­lyn aloit­ta­mi­ses­ta vii­me vii­kol­la. Jaa­na Hei­ni­nen us­koo, et­tei ti­lan­ne tul­lut ai­na­kaan kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le yl­lä­tyk­se­nä. Ki­reä ta­lous­ti­lan­ne on ol­lut tie­dos­sa.

– Mut­ta tot­ta kai hen­ki­lös­tön kes­kuu­des­sa ol­laan huo­les­tu­nei­ta työ­pai­kois­ta ai­na, kun pu­hu­taan yt-neu­vot­te­luis­ta. Kun­tien työn­te­ki­jät ovat pie­ni­palk­kais­ta vä­keä, ja kun vie­lä maan hal­li­tus uh­kaa pal­kan­saa­jia mo­nil­la hei­ken­nyk­sil­lä, ol­laan toi­meen­tu­los­ta huo­lis­saan, Hei­ni­nen sa­noo.

Po­mar­kun kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Ai­rak­si­nen ei vie­lä en­na­koi, mil­lä kei­noil­la sääs­tö­jä pys­ty­tään löy­tä­mään.

– Kaik­ki mah­dol­li­suu­det ovat vie­lä avoin­na unoh­ta­mat­ta myös hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä. Hen­ki­lös­tön eh­do­tuk­sia kuun­nel­laan avoi­mes­ti, hän sa­noo.

Kun­nan pyr­ki­myk­se­nä on löy­tää py­sy­viä sääs­tö­jä, ja sik­si­kin Ai­rak­si­nen pi­tää lo­mau­tuk­sia huo­noim­pa­na vaih­to­eh­to­na. Li­säk­si lo­mau­tuk­sis­ta saa­tu hyö­ty on ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­lä jää­nyt kun­nis­sa vä­häi­sek­si.

Kun­nan­joh­ta­ja pi­tää elä­ke­rat­kai­su­ja yh­te­nä sääs­tö­kei­no­na mui­den toi­mien ohel­la.

– Kun­nan pal­ve­luk­ses­ta jää vuo­sit­tain muu­ta­ma työn­te­ki­jä eläk­keel­le. Elä­köi­ty­mi­sen yh­tey­des­sä voi­daan poh­tia, tar­vit­see­ko ti­lal­le pal­ka­ta uu­si työn­te­ki­jä vai voi­daan­ko teh­tä­vä jät­tää täyt­tä­mät­tä.

Ai­rak­si­sen mu­kaan on poh­dit­ta­va myös joi­den­kin teh­tä­vien ul­kois­ta­mis­ta ja kun­tien vä­li­sen yh­teis­työn li­sää­mis­tä.

– So­peu­tus­toi­mia tar­vi­taan joka ta­pauk­ses­sa. Ve­ro­tu­lo­jen ja eri­tyi­ses­ti val­ti­o­no­suuk­sien vä­he­ne­mä te­kee tä­nä­kin vuon­na yli 600 000 eu­ron lo­ven kun­nan tu­loi­hin, ei­kä ti­lan­tee­seen ole nä­ky­vis­sä no­pe­aa hel­po­tus­ta, Mik­ko Ai­rak­si­nen sa­noo.