Po­mar­kun kun­nas­sa ke­vään ai­ka­na käy­dyt koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut on saa­tu pää­tök­seen. Kun­nan­hal­li­tus on neu­vot­te­lui­den päät­ty­mi­sen jäl­keen teh­nyt pää­tök­sen­sä ta­lou­den so­peu­tus­toi­mis­ta tiis­tai­na 28. tou­ko­kuu­ta.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­mä toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suus si­säl­tää myös yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den ul­ko­puo­li­sia so­peu­tus­toi­mia. Kaik­ki so­peu­tus­toi­met huo­mi­oi­den toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suu­del­la on noin 130 000 eu­ron sääs­tö­vai­ku­tus hen­ki­lös­tö­me­noi­hin vuon­na 2024. Vuon­na 2025 sääs­tö­jä ker­tyy alus­ta­vien las­kel­mien mu­kaan noin 354 000 eu­roa.

Mer­kit­tä­vä osa sääs­töis­tä saa­vu­te­taan elä­köi­ty­mis­ten ja mää­rä­ai­kais­ten työ­suh­tei­den päät­ty­mis­ten kaut­ta. Osa­na so­peu­tus­toi­mia ir­ti­sa­no­taan kol­me hen­ki­löä. Kun­nan­hal­li­tus ja lau­ta­kun­nat te­ke­vät pää­tök­set ir­ti­sa­no­mi­sis­ta ke­sä­kuun ai­ka­na.