An­ni­na Ruo­kos­ki

Po­mark­ku

Eli­na Tai­pa­lus aloit­ti elo­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä Po­mar­kus­sa vs. si­vis­tys­joh­ta­ja­na. En­sim­mäi­set vii­kot ovat kul­ke­neet si­vis­tys­puo­len hal­lin­non työ­teh­tä­vis­sä, ta­lou­sar­vi­on seu­ran­nas­sa ja uu­den laa­ti­mi­ses­sa. Muis­to­rik­kaim­pia het­kiä ovat eh­dot­to­mas­ti ol­leet tu­tus­tu­mi­set sekä var­hais­kas­va­tuk­sen, kou­lu­jen ja tie­ten­kin uu­den päi­vä­ko­din ti­loi­hin.

– Näyt­tää sil­tä, et­tä muut­to uu­teen päi­vä­ko­tiin ta­pah­tuu jo syys­lo­mal­la. Ti­lat ovat upe­at ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set, hän iloit­see.

Vs. si­vis­tys­joh­ta­ja nä­kee Po­mar­kun suu­rim­pa­na haas­tee­na op­pi­las­mää­rien las­kun kaut­ta koko kou­lu­tus­lin­jan.

– Ikä­luo­kat ovat pie­niä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti päi­vä­ko­ti-in­ves­toin­nil­la sekä muu­ten­kin ta­sok­kaal­la ope­tuk­sel­la saam­me hou­ku­tel­tua kun­taan uu­sia per­hei­tä. Po­mar­kun lu­kio on eh­do­ton hel­mi, joka pi­tää saa­da en­tis­tä hou­kut­te­le­vam­mak­si naa­pu­ri­kun­tien nuo­ril­le. Po­mar­kun lu­ki­os­sa on pien­lu­ki­on edut, ko­dik­kuut­ta ja kou­lu tar­jo­aa yk­si­löl­lis­tä apua ja tu­kea ope­tuk­ses­sa.

Tai­pa­lus on ai­em­min toi­mi­nut esi­mer­kik­si Ja­nak­ka­lan kun­nan si­vis­tys­toi­men ke­hi­tys­pääl­lik­kö­nä. Hän nä­kee, et­tä lop­pu­jen lo­puk­si pie­nel­lä Po­mar­kul­la ja Ja­nak­ka­lal­la on pal­jon sa­man­kal­tai­suuk­sia.

– Niin Po­mar­kus­sa kuin Ja­nak­ka­las­sa on pal­jon sa­maa yh­tei­söl­li­syyt­tä, ky­lä­toi­min­taa ja yh­dis­tys­toi­min­taa. Po­mar­kus­sa olen eri­tyi­ses­ti huo­man­nut, et­tä kun­ta ja eri ta­hot toi­mi­vat hie­nos­ti yh­teen mo­nes­sa asi­as­sa. Kun­ta saat­taa ol­la niin sa­no­tus­ti tu­ki­jal­ka ja or­ga­ni­saat­to­ri, mut­ta toi­min­nas­ta vas­taa­vat ak­tii­vi­set yh­dis­tyk­set ku­ten vaik­ka­pa Pyry, van­hem­pai­nyh­dis­tys tai yk­sit­täi­set kun­ta­lai­set, ku­ten esi­mer­kik­si ad­vent­ti­ka­len­te­ris­sa, jon­ka kun­ta­lai­set, yh­dis­tyk­set ja yri­tyk­set ovat jo va­ran­neet täy­teen.

Yh­te­nä yh­tei­söl­li­syy­den merk­ki­nä Tai­pa­lus pi­tää sitä, et­tä kun­nan nuor­ten epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen on puu­tut­tu var­hain.

– Po­mar­kus­sa ha­lu­taan yh­des­sä ha­kea kei­no­ja, mi­ten haas­tei­ta pääs­tään sel­vit­tä­mään. Yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lu­huol­lon han­ke on hyvä esi­merk­ki sii­tä.

Sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen kun­nan la­ki­sääs­tei­set teh­tä­vät koos­tu­vat tek­ni­ses­tä ja si­vis­tys­puo­les­ta. Eli­na Tai­pa­lus to­te­aa­kin, et­tä si­vis­tys­puo­lel­la on pal­jon yh­teis­työ­tä ja yh­tei­siä ra­ja­pin­to­ja hy­vin­voin­ti­toi­men kans­sa.

– Esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­ta­jat, kou­lu­ku­raat­to­ri ja kou­lup­sy­ko­lo­git ovat ny­kyi­sin hy­vin­voin­ti­a­lu­een työn­te­ki­jöi­tä. Tär­kein­tä mie­les­tä­ni oli­si­kin, et­tä pal­ve­lut py­syi­si­vät mah­dol­li­sim­man lä­hel­lä käyt­tä­ji­ään. Nuor­ten mie­len­ter­vey­den on­gel­miin tar­vi­taan py­sy­viä ja kes­tä­viä rat­kai­su­ja.

Eli­na Tai­pa­lus on ol­lut eri­tyi­sen yl­lät­ty­nyt Po­mar­kun kir­jas­ton mo­ni­puo­li­suu­des­ta.

– Kir­jas­to on kuin kun­ta­lais­ten olo­huo­ne, jos­sa on pal­jon muu­ta­kin pal­ve­lua kuin kir­jo­jen lai­naa­mis­ta. Po­mar­kus­sa on pa­nos­tet­tu tä­hän ja uut­ta ta­pah­tuu kir­jas­tos­sa koko ajan.

Sa­mal­la ta­val­la hä­nen mu­kaan­sa toi­mi­vat kun­nan kaik­ki toi­min­not.

– Pie­nen or­ga­ni­saa­ti­on etu­na on se, et­tä asi­oi­ta voi­daan ja­kaa ja teh­dä yh­des­sä. Tu­kea saa yli hal­lin­to­ra­jo­jea. Po­mark­kua ha­lu­taan ke­hit­tää yh­des­sä, hän tii­vis­tää.