An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Val­tuus­to ei lyö­nyt nui­jaa hy­väk­sy­mi­sen mer­kik­si Kel­ton ve­de­not­ta­mon in­ves­toin­tiin. Kel­ton ve­de­not­ta­mon käyt­töö­not­toon oli li­sä­ta­lou­sar­vi­on in­ves­toin­ti­o­saan pyy­det­ty 25 000 eu­roa. Kes­kus­te­lun jäl­keen val­tuus­to hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti, et­tä asia pa­lau­te­taan ta­kai­sin val­mis­te­luun tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le.

Val­tuus­to lin­ja­si, et­tä Kel­ton sa­nee­rauk­ses­sa ei ole teh­ty riit­tä­vää sel­vi­tys­tä sii­tä, vaan kor­jaus­ta on läh­det­ty te­ke­mään suin päin. Li­säk­si val­tuus­to to­te­si, et­tä sa­nee­rauk­ses­ta pi­tää saa­da ai­na­kin kol­men toi­mi­jan tar­jouk­set ja toi­men­pi­de-eh­do­tuk­set. Nyt tek­ni­nen puo­li oli hank­ki­nut vain yh­den tar­jouk­sen asi­as­ta.

– Han­kin­ta­sään­töä pi­tää nou­dat­taa, val­tuus­to jy­räh­ti yk­si­mie­li­ses­ti.

Tar­kas­tus­lau­tan­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Lai­ti­la muis­tut­ti val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan huo­mi­ois­ta, jois­ta se oli mai­nin­nut ar­vi­oin­ti­ker­to­muk­ses­saan. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta huo­mi­oi esi­mer­kik­si huo­mat­ta­vas­ti nous­seis­ta ku­luis­ta Sars­ti­an kans­sa. Sa­ras­tia on jul­ki­sen sek­to­rin ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tu­ki­pal­ve­lu­kump­pa­ni ja mo­der­nien kun­ta­lais­pal­ve­lui­den tuot­ta­ja.

– Vuon­na 2018 Sa­ras­ti­an pal­ve­lut mak­soi­vat Po­mar­kul­le 88 000 eu­roa ja vuon­na 2022 108 000 eu­roa, täl­le vuo­del­le en­nus­te on jo 157 000 eu­roa. Ha­lu­am­me nos­taa kes­kus­te­luun os­to­pal­ve­lui­den te­hok­kuu­den, Lai­ti­la sa­noi.

Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Ai­rak­si­nen to­te­si myös, et­tä Sa­ras­tia on me­nos­sa koko ajan haas­ta­vam­paan suun­taan.

– Sen ra­ken­ne on ras­kas pie­nel­le kun­nal­le. Ei siis ko­vin kus­tan­nus­te­ho­kas. Olen kes­kus­tel­lut asi­as­ta yri­tyk­sen kans­sa ja olem­me myös miet­ti­neet jo, on­ko vaih­to­eh­toi­sia ta­po­ja hoi­taa ta­lous­hal­lin­toa ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­toa. Osa kus­tan­nuk­sis­ta syn­tyy myös sii­tä, et­tä ra­por­toin­ti­vaa­teet ovat vii­me vuo­si­na li­sään­ty­neet koko ajan, hän to­te­si.

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta oli huo­mi­oi­nut myös kun­nan kiin­teis­tö­jen ka­me­ra­val­von­nan puut­teel­li­suu­den ar­vi­oin­ti­ker­to­muk­ses­saan.

Val­tuus­tos­sa kii­tel­tiin puo­lin ja toi­sin var­hais­ta he­rää­mis­tä ja to­teu­tuk­sen aloit­ta­mis­ta ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen. Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tu­soh­jel­ma­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Kaar­lo Pel­to­maa to­te­si, et­tä 2–3 vuo­den pääs­tä pi­täi­si löy­tää noin 500 000 eu­roa so­peu­tus­ta.

– Hyvä, et­tä ti­lan­tee­seen on pu­reu­dut­tu jo, ei­kä vas­ta sit­ten, kun hätä on kä­des­sä. Toi­men­pi­de­oh­jel­mas­sa on noin 200 000 so­peu­tuk­set vuo­teen 2026 men­nes­sä.

Ta­sa­pai­no­tu­soh­jel­mas­sa ta­voit­tee­na on muun mu­as­sa vil­kas­tut­taa oma­ko­ti- ja yri­tys­tont­tien myyn­tiä, ve­si­joh­to­ver­kos­ton vuo­to­jen vä­hen­tä­mi­nen ja jäte- ja hu­le­ve­sien oh­jauk­sen te­hos­ta­mi­nen.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä pe­rus­pal­ve­lui­den ny­ky­ta­so säi­ly­te­tään ja mah­dol­lis­te­taan riit­tä­vät elin­voi­ma­pa­nos­tuk­set.

So­peu­tuk­sen li­säk­si oh­jel­ma si­säl­tää ve­rop­ro­sent­tien tar­kas­ta­mis­ta.

Ti­lin­pää­tös nui­jit­tiin läpi il­man kes­kus­te­lua ja vas­tuu­va­paus myö­net­tiin ti­li­vel­vol­li­sil­le.