An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Tu­le­va­na lau­an­tai­na Po­mar­kus­sa kil­pail­laan jäl­leen voi­ma­nos­tos­sa. Täl­lä ker­taa Po­mar­kun Pyry tuo ki­sa­la­van pe­sä­pal­lo­ken­täl­le, eli kil­pai­lu käy­dään ul­ko­sal­la.

– Nos­to­la­va tu­lee suu­rin­piir­tein ko­ti­pe­sän koh­dal­le, jol­loin kat­so­mos­ta on hyvä ja help­po seu­ra­ta kil­pai­lua, to­te­aa Py­ryn pu­heen­joh­ta­ja Ris­to När­vä.

Kil­pai­lut ovat kan­sal­li­set ja mu­kaan on il­moit­tau­tu­nut 34 kil­pai­li­jaa. Py­ryn voi­mai­li­jois­ta mu­ka­na on 13 ki­saa­jaa.

Po­mark­ku­lai­sel­la Aman­da Ai­ras­maal­la on sel­keä ta­voi­te ko­ti­ki­saan­sa, jota var­ten on har­joi­tel­tu in­ten­sii­vi­ses­ti.

– Ase­tin val­men­ta­jan kans­sa ta­voit­teek­si maas­ta­ve­don SE-tu­lok­sen. Se on täl­lä het­kel­lä sar­jas­sa­ni 84N18 160 ki­loa, ja ta­voit­te­ni on pääs­tä 160,5 ki­loon eli ylit­tää en­ti­sen SE puo­lel­la ki­lol­la.

Ai­ras­maa ker­too, et­tä laji on al­ka­nut kiin­nos­taa hän­tä yhä enem­män, mikä on syy­nä sii­hen­kin, et­tä hän ha­lu­aa ko­keil­la en­nä­tys­ten rik­ko­mis­ta.

Jen­na Tar­vai­sen ta­voit­tee­na on nos­taa ul­ko­kil­pai­lus­sa ko­ko­nai­suu­te­na ta­sai­ses­ti.

– Kil­pai­len 52-ki­loi­sis­sa, vaik­ka nor­maa­lis­ti sar­ja­ni on 47. Kuu­den vii­kon pääs­tä näis­tä ko­ti­ki­sois­ta on toi­set ki­sat, eli penk­ki­pun­ner­ruk­sen EM-kik­pai­lut Rans­kas­sa, jois­sa kil­pai­len 47-ki­loi­sis­sa. Oli jär­ke­vää ki­sa­ta tääl­lä siis eri pai­no­luo­kas­sa, hän pe­rus­te­lee.

Mai­ju Leh­ti­mä­en ta­voit­tee­na on nos­taa omia en­nä­tyk­siä jo­kai­ses­sa la­jis­sa.

– Tämä kil­pai­lu on hyvä ke­sä­kau­den läm­mit­te­ly­kil­pai­lu elo­kuun lo­pun MM-ki­so­ja aja­tel­len Ro­ma­ni­as­sa. Avoi­men tu­los­ra­jo­ja yri­tän saa­da täy­teen, jot­ta oli­si mah­dol­lis­ta osal­li­tua Ou­lun avoi­men SM-ki­soi­hin mar­ras­kuus­sa.

Ris­to När­vä ker­too, et­tä ul­ko­kil­pai­lun to­teut­ta­mi­ses­sa on pal­jon eri­lai­sia asi­oi­ta mie­tit­tä­vä­nä.

– Py­rim­me jär­jes­tä­mään ki­sat niin, et­tä pe­sä­pal­lo­kent­tä on mah­dol­li­sim­man vä­hän pois käy­tös­tä, jo­ten suu­rin työ en­nen kil­pai­lu­ja teh­dään vas­ta lau­an­tai­aa­mu­na. On pi­tä­nyt myös suun­ni­tel­la niin, et­tä tie­to­ko­neet saa­daan toi­mi­maan ja toi­mis­ti­jat nä­ke­vät näy­töt hy­vin. Lava on suun­nat­tu niin, et­tä kil­pai­li­jat pää­se­vät var­joon nos­ta­maan ja sa­mal­la ka­tos suo­jaa sa­teel­ta, jos sel­lais­ta sat­tuu tu­le­maan.

Pe­sä­pal­lo­ken­täl­lä pal­ve­lee myös ki­os­ki ja ylei­söl­lä on va­paa pää­sy kat­so­maan kil­pai­lu­ja. Kil­pai­lut al­ka­vat kel­lo 11, pun­ni­tuk­set jo kel­lo 9.