Työpajavalmentajan vastuu hyvinvointikoordinaattorille

Kun­nan­hal­li­tus siir­si työ­pa­ja­val­men­ta­jan teh­tä­vät hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ril­le ajal­le 1.4.-31.7.2024. Työ­pa­ja­val­men­ta­jan teh­tä­vään on myön­net­ty mää­rä­ai­kai­suus ku­lu­van vuo­den lop­puun saak­ka, mut­ta työ­pa­ja­val­men­ta­ja on ir­ti­sa­nou­tu­nut 17.3.2024 al­ka­en. Huo­mi­oi­den tu­le­van työ­voi­ma­hal­lin­non uu­dis­tuk­sen ai­ka­tau­lu, on pe­rus­tel­tua jät­tää avoin teh­tä­vä täyt­tä­mät­tä ja or­ga­ni­soi­da työ­pa­ja­val­men­ta­jan vält­tä­mät­tö­mät työ­teh­tä­vät ti­la­päi­ses­ti ny­kyi­sen hen­ki­lös­tön kes­ken.

Haluatko lukea koko artikkelin?