An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Poos­jär­ven ran­taan luon­to­mat­kai­lu­y­ri­tys­tään ra­ken­ta­vas­ta Jaa­na Mäl­kistä tun­tui, kuin hän oli­si tul­lut ko­tiin, kun hän en­sim­mäi­sen ker­ran saa­pui jär­ven ran­ta­mail­le. Ja ta­val­laan oli­kin, sil­lä vii­me ai­kais­ten tut­kis­ke­lu­jen poh­jal­ta on sel­vin­nyt, et­tä hä­nen isoi­sän­sä on syn­ty­nyt muu­ta­man ki­lo­met­rin pääs­sä sii­tä, mis­sä Jaa­nan mök­ki nyt on.

– Äi­ti­ni on omaa su­kua Tai­pa­le ja sel­vi­si, et­tä hä­nen esi-isän­sä ovat asu­neet 1930-lu­vul­le saak­ka Tai­pa­leen ta­los­sa ja sitä en­nen Hir­si­mä­en ta­los­sa, joka on il­mei­ses­ti Iso­jär­ven toi­sel­la puo­lel­la Hir­si­mä­en kal­li­oil­la.

Su­ku­tut­ki­mus kiin­nos­taa mon­taa ih­mis­tä ny­ky­ään. Tä­män huo­ma­si myös Jaa­na, kun hän sat­tu­mal­ta ta­pa­si Ant­ti Tur­jan, jol­le myö­hem­min soit­te­li Han­nu Tai­pa­leelta saa­man­sa pu­he­lin­nu­me­ron pe­rus­teel­la. Jaa­na tie­si ker­toa, et­tä serk­kun­sa Mika Tai­pa­le on tut­ki­nut su­vun his­to­ri­aa tar­kem­min. Mika Tai­pa­le on sel­vit­tä­nyt, et­tä isoi­sä­ni­soi­sä­ni­sä, ni­mel­tään Mik­ko Mi­kon­poi­ka Hir­si­mä­ki, oli tul­lut Tai­pa­leen ti­lal­le uu­dis­torp­pa­rik­si 1840-lu­vul­la. Hä­nen sa­mal­la ti­lal­la asu­neis­ta po­jan­po­jis­taan Frans Os­ka­ris­ta ja pol­veu­tu­vat ti­lai­suu­teen ko­koon­tu­neet su­ku­haa­rat.

Mi­kan ja Jaa­nan li­säk­si su­vun vai­hei­ta on sel­vi­tel­lyt äi­tin­sä Riit­ta Tur­jan o.s. Tai­pa­le, kaut­ta su­kuun kuu­lu­va, Po­mar­kun yh­teis­kou­lus­sa ai­em­min työs­ken­nel­lyt Ant­ti Tur­ja yh­des­sä vai­mon­sa San­na Tur­jan kans­sa.

Vii­me lau­an­tai­na su­ku­haa­rat ta­pa­si­vat en­si ker­taa ja sa­mal­la so­vit­tiin, et­tä yh­tei­sis­tä ta­paa­mi­sis­ta pi­de­tään kiin­ni vuo­sit­tain. Mo­nel­le Poos­jär­ven ja Iso­jär­ven ran­ta-alu­eet ovat tut­tu­ja, sil­lä esi­mer­kik­si Ant­ti ja San­na Tur­ja mök­kei­le­vät Iso­jär­ven ran­noil­la, ta­val­laan Sal­mu­so­jan toi­ses­sa pääs­sä kuin Jaa­na.

Su­ku­puu­ta ra­ken­net­tiin lau­an­tai­na ah­ke­ras­ti ja sii­hen ha­lu­taan edel­leen li­säyk­siä. Niin­pä esi­mer­kik­si Ant­ti Tur­jaan tai Mika Tai­pa­lee­seen voi ot­taa yh­teyt­tä, jos tie­tää kuu­lu­van­sa su­kuun tai tie­tää jon­kun, joka su­kuun kuu­luun.

– Su­ku­puu­ta on kiva ra­ken­taa.

– Moni meis­tä on teh­nyt myös dna-tes­tin ja su­ku­puu­ta ra­ken­ne­taan ver­kos­sa toi­mi­viin pal­ve­lui­hin, ku­ten geni.com tai my­he­ri­ta­ge.com, San­na Tur­ja ker­too.

Tai­pa­leen su­ku­haa­rat toi­vo­vat myös, et­tä jos Po­mar­kus­ta löy­tyy mah­dol­li­ses­ti va­lo­ku­via tai muu­ta tie­toa hei­dän su­vus­taan, sii­tä­kin ote­taan yh­teyt­tä.

– Yk­si haa­ra on men­nyt Aust­ra­li­aan ja sii­tä su­vus­ta pik­ku­serk­kum­me ovat­kin käy­neet Suo­mes­sa tu­tus­tu­mas­sa, ker­to­vat Pek­ka ja Mika Tai­pa­le.

Yh­tei­sen ta­paa­mi­sen li­säk­si Tai­pa­leen kah­den su­ku­haa­ran huip­pu­het­kis­tä oli, kun he pää­si­vät vie­rai­le­maan ta­loon, jos­sa esi-isät ovat ai­koi­naan asu­neet.

– Tai­pa­leen talo tun­ne­taan ny­ky­ään Haa­vis­to­na, 30-lu­vul­ta läh­tien. Oli hie­noa, et­tä pää­sim­me tu­tus­tu­maan ta­loon, sil­lä ta­lon ny­kyi­set asuk­kaat ot­ti­vat mei­dät ilol­la vas­taan.

Eni­ten su­ku­jaan tut­ki­nei­ta Tai­pa­leen jäl­ke­läi­siä on ih­me­tyt­tä­nyt eh­kä se, et­tä lo­pul­ta lä­hel­tä on löy­ty­nyt ih­mi­siä, jot­ka ovat sit­ten lo­pul­ta su­kua, kun asi­aa sel­vi­te­tään, ei­kä heis­tä ole ai­em­min ol­lut tie­toa.

Su­ku­jen tut­ki­mi­nen on ny­ky­ään suo­sit­tu har­ras­tus.

– Ver­kon kaut­ta se on suh­teel­li­sen help­poa, on muun mu­as­sa kan­sal­li­sar­kis­to ja kir­kon­kir­jo­ja­kin on jo jon­kin ver­ran di­gi­toi­tu­na. Li­säk­si nämä verk­ko­pal­ve­lut ovat käy­tös­sä, Mika Tai­pa­le to­te­aa ja toi­voo, et­tä asi­as­ta ja juu­ri täs­tä su­vus­ta kiin­nos­tu­neet ot­ta­vat yh­teyt­tä säh­kö­pos­til­la: mika.tai­pa­le@me.com tai an­tur1@dnain­ter­net.net