An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Vii­me lau­an­tai­na vie­tet­tiin Suo­men luon­non päi­vää ja sa­mal­la Suo­men Latu haas­toi nuk­ku­maan yön ul­ko­na. Po­mar­kus­sa jo tois­ta ker­taa nuk­ku­mis­haas­te otet­tiin vas­taan niin, et­tä kun­nan nuo­ri­so­työ ja Kir­kon­ky­län kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys tar­jo­si­vat Mar­jaa­na Se­tä­lä-Hie­ta­sen ja Jus­si Hie­ta­sen pi­haan mah­dol­li­suu­den tul­la nuk­ku­maan. Haas­teen ot­ti vas­taan pa­ri­kym­men­tä las­ta. Telt­tai­lu­tem­paus tar­jo­aa ma­ta­lan kyn­nyk­sen ko­keil­la tel­tas­sa nuk­ku­mis­ta.

Maija Peltoniemi ottaa tikkua pois Viivi Jokihaaran sormesta. Eeva Katava on jo testaamassa teltta.

Maija Peltoniemi ottaa tikkua pois Viivi Jokihaaran sormesta. Eeva Katava on jo testaamassa teltta.

Il­ta­kuu­del­ta pi­ha­maal­la oli täy­si hyö­ri­nä pääl­lä. Pie­neh­kö telt­ta­ky­lä oli nou­se­mas­sa pi­haan. Kat­ri Yli­kos­ki ja Valt­ti Hie­ta­nen ko­ko­si­vat telt­taan­sa Kat­rin äi­din aut­ta­es­sa. Kat­ri ja Valt­ti ker­toi­vat nuk­ku­neen­sa jo ai­em­min­kin ke­säl­lä tel­tas­sa.

– Ai­na­kin vii­kon yöt olen nuk­ku­nut omas­sa pi­has­sa, Kat­ri ker­toi.

Valt­ti oli yö­tem­pauk­ses­sa mu­ka­na vii­me vuon­na­kin.

– Sil­loin ai­na­kin nu­kuin hy­vin, sil­lä nu­kuin toi­sek­si pi­sim­pään, hän muis­te­li.

Ai­noa, mikä vä­hän jän­nit­tää, on se häi­rit­see­kö joku met­sä­ne­läin unia.

– Mah­taa­ko tel­tan vie­reen tul­la kuok­ka­vie­rai­ta, vaik­ka­pa ru­sak­ko­ja. Mut­ta muu­ten ei jän­ni­tä. Meil­lä on hy­vät eväät il­taa var­ten ja sit­ten voi kuun­nel­la vaik­ka jo­tain pod­cas­tia.

Suo­men luon­non päi­vää Kat­ri ja Valt­ti oli­vat viet­tä­neet ul­koil­len.

– Meil­lä on ol­lut ka­ve­rin koi­ra hoi­dos­sa, se on suo­men­la­pin­koi­ra Vee­ra ja olen len­kit­tä­nyt sitä, Kat­ri ker­toi.

Kat­ri ker­toi, et­tä hän on tu­tus­tu­nut luon­toon myös kum­mi­se­dän kans­sa, sil­lä he ovat käy­neet met­säl­lä.

– Olen op­pi­nut luon­nos­ta ja met­säs­tyk­ses­tä sen kaut­ta. Sii­tä voi tul­la mi­nul­le myö­hem­min har­ras­tus­kin, Kat­ri miet­ti.

Josefiina Silmunmaa ja Wenla Hietanen nukkuivat laavutyyppisessä teltassa.

Josefiina Silmunmaa ja Wenla Hietanen nukkuivat laavutyyppisessä teltassa.

Naa­pu­ri­tel­tas­sa yö­py­vät El­la Ka­ta­va ja Sa­mi­ra Grönst­rand sai­vat ison telt­tan­sa pys­ty­tyk­seen apua kun­nan nuo­ri­so-oh­jaa­ja Kati Kos­ki­sel­ta.

– Tämä on­kin to­del­la iso telt­ta, tai­dan tul­la tei­dän kans­sa sin­ne, Kos­ki­nen to­te­si.

Telt­ta oli niin kor­kea, et­tä siel­lä pys­tyi hy­vin ai­kui­nen­kin sei­so­maan, ja sin­ne oli­si saa­nut ja­et­tua vaik­ka­pa eri huo­neet kah­del­le nuk­ku­jal­le.

Ella Katava ja Samira Grönstrand saivat Kati Koskiselta apua ison telttansa pystytyksessä.

Ella Katava ja Samira Grönstrand saivat Kati Koskiselta apua ison telttansa pystytyksessä.

Ee­va Ka­ta­va ja Vii­vi Jo­ki­haa­ra sai­vat apua Ee­van äi­dil­tä Mai­ja Pel­to­nie­mel­tä yö­paik­kan­sa pys­ty­tyk­ses­sä. Tou­hun kes­kel­lä Vii­vin sor­meen is­ki tik­ku ja Mai­ja pää­si te­ke­mään myös sai­raan­hoi­dol­li­sia hom­mia. Ee­va ja Vii­vi odot­ti­vat il­lal­ta herk­ku­jen syön­tiä sekä yh­tei­siä leik­ke­jä mui­den telt­ta­lei­ri­läis­ten kans­sa

– Olin vii­me vuon­na­kin mu­ka­na, Ee­va ker­toi.

Tinja Lähteenmäki, Venla Leppiniemi ja Emilia Koskela yhdistivät telttansa pressulla. Teltassa Kati Koskinen tutustumassa.

Tinja Lähteenmäki, Venla Leppiniemi ja Emilia Koskela yhdistivät telttansa pressulla. Teltassa Kati Koskinen tutustumassa.

Annina Ruokoski

Jo­se­fii­na Sil­mun­maan ja Wen­la Hie­ta­sen laa­vu­mal­li­ses­sa tel­tas­sa oli mu­ka­na myös vä­hän luk­sus­ta, sil­lä työt oli­vat ot­ta­neet telt­taan­sa vaa­le­an­pu­nai­sen kan­nel­li­sen ros­ka­ko­rin.

– Saa­daan pi­det­tyä telt­ta siis­ti­nä ja niin­hän se on, et­tei ret­kei­li­jä jätä it­ses­tään merk­ke­jä luon­toon ja ke­rää ai­na ros­kan­sa, par­ti­o­ta­kin ai­em­min har­ras­ta­nut Wen­la to­te­si.

Iltapalalla herkuteltiin hampurilaisilla.

Iltapalalla herkuteltiin hampurilaisilla.

Marjaana Setälä-Hietanen

Emi­lia Kos­ke­lan, Ven­la Lep­pi­nie­men ja Tin­ja Läh­teen­mä­en ko­ko­nai­suu­des­sa oli yh­dis­tet­ty kak­si telt­taa, jol­loin nii­den vä­liin oli pres­sul­la käy­tä­vä, jo­hon sai so­pi­vas­ti va­ras­toi­tua ta­va­rat ja her­kut.

Nuku yö ul­ko­na -tem­paus su­jui tänä vuon­na vii­me vuot­ta pa­rem­mas­sa sää­ti­las­sa, sil­lä vii­me vuon­na sa­toi lä­hes koko il­lan.

– Sil­ti kaik­ki oli­vat tyy­ty­väi­siä. Tä­mä­kin il­ta su­juu tu­tul­la kaa­val­la. Il­ta­pa­lak­si gril­la­taan ham­pu­ri­lai­sia ja jälk­kä­rik­si saa nuo­ti­ol­la pais­taa vaah­to­kark­ke­ja, Mar­jaa­na Se­tä­lä-Hie­ta­nen ja Kati Kos­ki­nen ker­toi­vat.