Maa­rit Kaut­to

PO­MARK­KU

Po­mar­kun kun­ta val­mis­te­lee val­ta­tie 23:n ja maan­tie 2600 eli Har­jan­tie-Ki­vi­jär­ven­tien ris­tey­sa­lu­een ase­ma­kaa­van muu­tos­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on kaa­voit­taa alu­een ete­lä­nel­jän­nek­seen lii­ke­ra­ken­nus­tont­ti kau­pan tar­pei­siin. Ton­tin omis­taa Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa, joka suun­nit­te­lee siir­tä­vän­sä myy­mä­län­sä kun­nan kes­kus­tas­ta val­ta­tien var­teen.

Kaa­va­muu­tok­ses­sa va­rau­du­taan myös mah­dol­li­seen lii­ken­ne­mää­rien kas­vuun ja val­ta­tie 23:n ja Har­jan­tie-Ki­vi­jär­ven­tien ris­teyk­sen pa­ran­ta­mi­seen por­ras­te­tuk­si liit­ty­mäk­si.

Kun­nan­hal­li­tus pa­laut­ti jo tois­ta­mi­seen 19. syys­kuu­ta pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen ta­kai­sin val­mis­te­luun. Pää­tös syn­tyi ää­nin 5–3. Pa­lau­tu­se­si­tyk­sen teki nyt ja vii­me ke­sä­kuus­sa Kaar­lo Pel­to­maa (kesk.) Jark­ko Leh­to­lam­min (kesk.) kan­nat­ta­ma­na. Ää­nes­tyk­ses­sä Pel­to­maan ja Leh­to­lam­min li­säk­si pa­laut­ta­mi­sen kan­nal­la oli­vat Miia Hie­ta­nen (kok.), Jari Jo­ki­nen (sd.) ja Ai­la Sal­me­la (vas.). Kaa­va­muu­tok­sen kä­sit­te­lyn jat­ka­mis­ta sel­lai­se­naan kan­nat­ti­vat Jan­ne Päi­vi­ä­lä (kok.), Hei­di Kyrö-Ant­ti­la (ps.) ja Tar­mo Haa­pa­la (ps.).

Kaar­lo Pel­to­maan mu­kaan ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­sa hier­tää jo ole­mas­sa ole­van yri­tys­toi­min­nan koh­ta­lo, jos ris­teys­jär­jes­te­ly­jen muut­ta­mi­nen tu­li­si ajan­koh­tai­sek­si. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, et­tä uu­si ris­teys­suun­ni­tel­ma saat­tai­si sul­kea käyn­nin ny­kyi­sel­le Shell-huol­to­a­se­mal­le suo­raan val­ta­tiel­tä.

– Kart­ta oli edel­leen sama, mi­kään ei ol­lut muut­tu­nut vii­me ke­sä­kuus­ta, jol­loin kun­nan­hal­li­tus päät­ti en­sim­mäi­ses­tä pa­lau­tuk­ses­ta.

– Nä­ke­myk­sem­me on, et­tä kun kaa­voi­te­taan, sii­tä pi­täi­si ol­la hyö­tyä kai­kil­le po­mark­ku­lai­sil­le. Uu­si kaup­pa on oi­kein ter­ve­tul­lut, mut­ta mei­dän pi­tää teh­dä työ­tä sen eteen, et­tä kaa­voi­tuk­sel­la ei luo­da uh­kaa toi­sel­le yri­tyk­sel­le. Nyt tar­vi­taan kart­ta­har­joi­tuk­sia, jot­ta kaik­kia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­vä rat­kai­su löy­tyy.

– Vaik­ka ris­teyk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen muut­ta­mi­seen ei ar­vi­oi­da­kaan ole­van lä­hi­vuo­si­na tar­vet­ta, on jo täs­sä kaa­voi­tus­vai­hees­sa ol­ta­va tark­ka­na ja tiuk­ka­na. Jos jos­kus tu­le­vai­suu­des­sa sit­ten il­me­nee­kin ELY-kes­kuk­sen puo­lel­ta tar­ve uu­siin ris­teys­jär­jes­te­lyi­hin, kun­nan oli­si vai­kea nii­hin vai­kut­taa, Pel­to­maa to­te­aa.

Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Ai­rak­si­sen mu­kaan vie­lä täs­sä vai­hees­sa on vai­kea ar­vi­oi­da, mi­ten ja mis­sä ai­ka­tau­lus­sa ase­ma­kaa­va­muu­tos­han­ke ete­nee jat­kos­sa.

– Mi­kä­li kaa­vaa ei voi­da olen­nai­sil­ta osin hy­väk­syä nyt esi­te­tys­sä muo­dos­sa, edel­ly­tyk­set kor­vaa­van esi­tyk­sen val­mis­te­lul­le ovat hy­vin ra­jal­li­set.

– Val­mis­te­luun pa­lau­te­tus­sa esi­tyk­ses­sä on py­rit­ty mah­dol­li­sim­man hy­vin huo­mi­oi­maan ris­tey­sa­lu­een lä­hiym­pä­ris­tön toi­mi­joi­den ny­kyi­set tar­peet ja ris­tey­sa­lu­een tu­le­vai­suut­ta kos­ke­vat en­nus­teet.

Ai­rak­si­nen täh­den­tää, et­tä luon­nok­sen mu­kai­nen ase­ma­kaa­van muu­to­sa­lue ei ulo­tu Shel­lin liit­ty­mään saak­ka, jo­ten täl­tä osin kaa­van esi­te­tään py­sy­vän en­nal­laan.

– S-ryh­män kaup­pa­pai­kan kaa­voi­tus VT23/maan­tie 2600-ris­tey­sa­lu­een tun­tu­maan ei ai­heu­ta tar­vet­ta muut­taa ny­kyi­siä lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä käy­tän­nös­sä. Sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la ei ole myös­kään näh­tä­vis­sä mi­tään mui­ta tar­pei­ta muut­taa liit­ty­mä­jär­jes­te­lyi­tä, vaik­ka lii­ken­ne­vir­rat kas­vai­si­vat sel­väs­ti ny­ky­ta­sos­ta.

– Ny­kyi­sel­lä tai nyt esi­te­tyl­lä kaa­val­la lie­nee mah­do­ton­ta var­mis­taa Shel­lin liit­ty­män säi­ly­mis­tä, mi­kä­li lii­ken­ne­vi­ra­no­mai­nen tu­le­vai­suu­des­sa jol­lain pe­rus­tein to­te­aa eh­dot­to­man tar­peen muut­taa ris­tey­sa­lu­et­ta. Täl­tä osin uu­si kaa­va ei siis muu­ta ti­lan­net­ta.

– Uu­den kaa­va­luon­nok­sen taus­ta­ma­te­ri­aa­lis­sa esi­tet­ty­jen vaih­to­eh­to­jen mu­kai­ses­ti to­teu­tet­tu­na jär­jes­te­lyi­den vai­ku­tus ris­tey­sa­lu­een ym­pä­ris­töön oli­si kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti maa­kun­ta­kaa­van mu­kais­ta rat­kai­sua pie­nem­pi, Ai­rak­si­nen to­te­aa.