Pomarkussa alkaa arkeologinen inventointi

Sa­ta­kun­nan Mu­seo to­teut­taa huh­ti-ke­sä­kuus­sa Po­mar­kun kun­nan ar­ke­o­lo­gi­sen in­ven­toin­nin, jon­ka ai­ka­na tar­kas­te­taan ja do­ku­men­toi­daan kun­nan alu­eel­ta tun­ne­tut mui­nais­jään­nök­set, eli men­nei­syy­den ih­mi­sen toi­min­nas­ta jää­neet jäl­jet. Kos­ka Po­mar­kun edel­li­nen in­ven­toin­ti to­teu­tet­tiin vuon­na 1966, ta­voit­tee­na on eri­tyi­ses­ti sel­vit­tää lä­hes 60 vuot­ta sit­ten löy­det­ty­jen mui­nais­jään­nös­ten ny­ky­ti­la sekä et­siä ai­kai­sem­min kir­jaa­mat­ta jää­nei­tä koh­tei­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?