Takarivi vasemmalta: Pekka Riihimäki, Risto Pykäläinen, Erkki Lepistö, Manu Toivonen, Päivi Saviniemi, Pekka Koivunen. Edessä vasemmalta Maritta Muurinen, Tarja Havu, Kaija Mäntylä, Annikka Brander, Helena Koskiranta ja Merja Krank.

Takarivi vasemmalta: Pekka Riihimäki, Risto Pykäläinen, Erkki Lepistö, Manu Toivonen, Päivi Saviniemi, Pekka Koivunen. Edessä vasemmalta Maritta Muurinen, Tarja Havu, Kaija Mäntylä, Annikka Brander, Helena Koskiranta ja Merja Krank.

Pomarkun riemuylioppilaat kokoontuivat

Rie­mu­y­li­op­pi­laat eli 50 vuot­ta sit­ten Po­mar­kun lu­ki­os­ta val­ko­la­kin saa­neet ko­koon­tui­vat ke­vään lak­ki­ais­päi­vä­nä van­haan kou­luun­sa. Manu Toi­vo­nen, Erk­ki Le­pis­tö, Pek­ka Koi­vu­nen, Ris­to Py­kä­läi­nen, Pek­ka Rii­hi­mä­ki, Ma­rit­ta Muu­ri­nen, Päi­vi Sa­vi­nie­mi, He­le­na Kos­ki­ran­ta, Kir­si Kos­ki­nen, An­nik­ka Bran­der, Tar­ja Havu, Kai­ja Män­ty­lä ja Mer­ja Krank.

Haluatko lukea koko artikkelin?