Keskustelutilaisuudessa haettiin vastauksia Turun tuomiokapitulin vaatimukseen selvittää Noormarkun seurakunnan tulevaisuusnäkymiä. Vastauksia käsitellään myöhemmin työryhmässä. Pomarkun kirkossa keskustelutilaisuuden veti Sanna Harju.

Keskustelutilaisuudessa haettiin vastauksia Turun tuomiokapitulin vaatimukseen selvittää Noormarkun seurakunnan tulevaisuusnäkymiä. Vastauksia käsitellään myöhemmin työryhmässä. Pomarkun kirkossa keskustelutilaisuuden veti Sanna Harju.

Elina Peltomaa

Pomarkun alueella kaivataan pysyvää ja tuttua pappia sekä jokasunnuntaista messua

Kes­ki­viik­koil­ta­na Po­mar­kun kirk­koon ko­koon­tui jouk­ko seu­ra­kun­nan ti­las­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä. Kah­vit­te­lun jäl­keen epä­vi­ral­li­sen alu­e­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja San­na Har­ju toi­mi kes­kus­te­lun ve­tä­jä­nä ja pu­heen­vuo­ro­jen ja­ka­ja­na. Hän lu­pa­si koos­taa il­lan an­nin sel­vi­tys­työ­ryh­män näh­tä­väk­si. Myös kap­pa­lai­nen Han­nu Ant­too­ra ava­si ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen taus­to­ja. Alun va­ro­vai­sen tun­nel­man jäl­keen kes­kus­te­lu vi­ri­si vilk­kaak­si, ja sekä seu­ra­kun­ta­lais­ten, luot­ta­mus­hen­ki­löi­den et­tä mo­ni­lu­kui­sen hen­ki­lös­tön nä­ke­myk­set vai­kut­ti­vat ole­van eri­tyi­sen yk­si­mie­li­set.

Haluatko lukea koko artikkelin?