PO­MARK­KU

Po­mar­kun kun­nan­hal­li­tus jul­kis­ti tiis­tain ko­kouk­sen­sa jäl­keen kan­na­no­ton kos­kien Sa­ta­kun­nan Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä. Kan­na­no­tos­sa to­de­taan, et­tä kun­ta­lais­ten tar­vit­se­mat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat heik­ke­ne­mäs­sä Po­mar­kus­sa mer­kit­tä­väs­ti. Esi­tys on ym­mär­ret­tä­väs­ti ai­heut­ta­nut ää­rim­mäis­tä pet­ty­mys­tä ja huol­ta kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa. Sote-uu­dis­tuk­sen lop­pu­tu­le­ma­na odo­tet­tiin pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lui­den on­nis­tu­nut­ta yh­teen­so­vit­ta­mis­ta, kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta ja pa­rem­paa pal­ve­lua maa­kun­nan alu­eel­la. Esi­tyk­sen pe­rus­teel­la ke­hi­tys tu­lee ole­maan päin­vas­tai­nen.

Lau­sun­nos­sa to­de­taan, et­tä kun vä­es­tö ikään­tyy on lä­hi­pal­ve­lui­den tar­ve on pian suu­rem­pi kuin kos­kaan. Digi- ja mo­bii­li­pal­ve­luil­la ei voi­da­kor­va­ta lää­kä­rin tai muun hoi­to­hen­ki­lön kas­vok­kain an­ta­maa pal­ve­lua.

– Mi­ten hy­vin­voin­ti­a­lue tur­vaa pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den jat­kos­sa? Mi­ten ja ke­nen kus­tan­nuk­sel­la jär­jes­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa kul­je­tuk­set Po­mar­kus­ta Poh­jois-Po­rin ter­vey­sa­se­mal­le, kun jul­ki­nen lii­ken­ne ei ole riit­tä­vää, asi­ak­kaal­la ei ole omaa au­toa tai asi­ak­kaan ter­veys ei mah­dol­lis­ta oman au­ton käyt­töä?, lau­sun­nos­sa ky­sy­tään.

Pal­ve­lu­verk­ko­e­si­tyk­ses­sä ko­ros­tuu toi­mi­ti­lo­jen ja nii­den kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­nen. Pal­ve­lu ei pa­ra­ne sei­niä vä­hen­tä­mäl­lä. Myös­kään pal­ve­lu­tuo­tan­non ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ei­vät vä­he­ne vain sei­niä vä­hen­tä­mäl­lä. Esi­tyk­sen pe­rus­teel­la lu­ki­jal­le jää avoi­mek­si, mi­ten isoi­hin kun­ta­kes­kuk­siin kes­kit­ty­väl­lä toi­mi­paik­ka­ver­kol­la pys­ty­tään vas­taa­maan pal­ve­lu­tar­peen kas­vuun asi­a­kas­läh­töi­ses­ti, ta­lou­del­li­ses­ti ja alu­eel­li­ses­ti mah­dol­li­sim­man ta­sa­ver­tai­ses­ti. Näil­tä osin esi­tyk­seen oli­si kai­vat­tu pal­jon enem­män konk­re­ti­aa.

Kun­nan­hal­li­tus pyy­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta sel­vi­tys­tä, mi­ten esi­tyk­ses­sä on huo­mi­oi­tu pal­ve­lu­tar­peen ke­hi­tys Po­mar­kus­sa ja mikä on Po­mar­kun osal­ta esi­tet­ty­jen toi­men­pi­tei­den sääs­tö­vai­ku­tus. En­nen kaik­kea kun­nan­hal­li­tus ha­lu­aa sel­vi­tyk­sen sii­tä, mi­ten esi­tet­ty pal­ve­lu­verk­ko­rat­kai­su tur­vaa ne pal­ve­lut, jot­ka Po­mar­kus­ta on ai­em­min saa­tu?

Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä Po­mar­kun kun­nan­hal­li­tus pi­tää lop­pu­ra­port­tia puut­teel­li­se­na ja sii­nä esi­tet­tyä ai­ka­tau­lua Po­mar­kun ter­vey­sa­se­man sul­ke­mi­ses­ta vii­meis­tään 31.12.2024 erit­täin epä­re­a­lis­ti­se­na. Ny­kyis­tä toi­min­ta­mal­lia ei ole mah­dol­lis­ta pur­kaa Po­mar­kus­sa, en­nen kuin hy­vin­voin­ti­a­lue pys­tyy pe­rus­tel­lus­ti esit­tä­mään kor­vaa­van, vä­hin­tään ny­kyis­tä pal­ve­lu­ta­soa vas­taa­van rat­kai­sun pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sek­si.