Pitääkö olla huolissaan – kyllä pitää!

Avoi­men läh­de­koo­din CHAT-GPT:tä ko­keil­leet ym­mär­tä­vät, et­tä Cha­tit tu­le­vat var­muu­del­la syr­jäyt­tä­mään ha­ku­ko­neet ku­ten Goog­len tie­don­vä­lit­tä­jä­nä. Goog­len rin­nal­le tu­lee siis cha­tit – ovat jo tul­leet. Goog­le on lii­ke­ta­lou­del­li­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta toi­mi­va suu­ry­ri­tys, jon­ka on tä­hän as­ti an­net­tu toi­mia tie­don­ja­ka­mi­sen ka­na­va­na. Nyt oli­si mah­dol­li­suus toi­mia toi­sin. Goog­le ja so­me­jä­tit ovat toi­mi­neet pe­ri­aat­tein, et­tä ai­van mikä ta­han­sa on ok, kun­han ra­haa tu­lee. Jäl­ki on ol­lut sen mu­kais­ta, ku­ten Camb­rid­ge Ana­ly­ti­ca-skan­daa­li osoit­ti. Saa näh­dä, mitä jäl­ki­pyyk­kiä syn­tyy seu­raa­vis­ta USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?