An­ni­na Ruo­kos­ki

Po­mark­ku

Po­mar­kun uu­den päi­vän­ko­din luo­vu­tus­päi­vä on 9. mar­ras­kuu­ta. Pal­las-ra­ken­nuk­sen vas­taa­va työn­joh­ta­ja Mar­kus Mä­ke­lä ker­too, et­tä ai­ka­tau­lus­sa ol­laan.

– Par­hail­laan si­säl­lä maa­la­taan si­sä­sei­niä sekä laa­toi­te­taan. Myös ta­lo­tek­niik­kaa eli säh­kö­jä ja il­mas­toin­te­ja teh­dään par­hail­laan kun­toon, hän to­te­aa.

Päi­vä­ko­din joh­ta­ja Piia Lemst­röm ker­too, et­tä uu­den päi­vä­ko­din val­mis­tu­mis­ta odo­te­taan ny­kyi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa in­nol­la.

– Tär­keim­mät asi­at ovat, et­tä pää­sem­me tur­val­li­siin ja toi­min­nal­li­siin ti­loi­hin. Olem­me jo al­ka­neet suun­ni­tel­la si­sus­tus­ta, sil­lä ver­ho­kan­kai­ta on han­kit­tu ja mi­tat otet­tu. Meil­lä on on­nek­si päi­vä­ko­dis­sa om­pe­lu­tai­toi­nen työn­te­ki­jä, joka om­pe­lee ver­hot, hän ker­too.

Lemst­röm ker­too myös, et­tä uu­den päi­vä­ko­din myö­tä työn­te­ki­jät saa­vat ope­tel­la muun mu­as­sa uu­den­lai­sen kult­tuu­rin.

– Meil­le tu­lee oi­kein tau­ko­ti­la, pää­sem­me opet­te­le­maan kah­vi­huo­ne­kult­tuu­ria, hän nau­rah­taa.

–.Li­säk­si toi­min­nal­li­suus ko­ros­tuu muun mu­as­sa sii­nä, et­tä olem­me kaik­ki tä­män uu­den ra­ken­nuk­sen jäl­keen sa­mas­sa ta­sos­sa ja op­pi­mi­sym­pä­ris­tön viih­tyi­syy­teen ja pe­da­go­giik­kaan on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta. Uu­si päi­vä­ko­ti Kir­kon­ky­län kou­lun vie­res­sä mah­dol­lis­taa myös es­ka­rei­den ja al­kuo­pe­tuk­sen eli yk­kös­ten ja kak­kos­ten vä­li­sen yh­teis­työn en­tis­tä pa­rem­min tu­le­vai­suu­des­sa.

Kiin­to­ka­lus­teet uu­teen päi­vä­ko­tiin tu­le­vat ark­ki­teh­din suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Muut ka­lus­teet, ku­ten pöy­dät ja tuo­lit tuo­daan van­has­ta päi­vä­ko­dis­ta, sil­lä ne on uu­sit­tu vas­ta. Li­säk­si päi­vä­ko­dil­la on in­ves­toin­ti­ra­haa uu­siin ka­lus­tei­siin täl­le vuo­del­le, vaik­ka osa ka­lus­teis­ta tu­lee­kin van­hal­ta päi­vä­ko­dil­ta.

– Käy­tös­sä ol­leet ka­lus­teet io­ni­soi­daan eli de­sin­fi­oi­daan en­nen kuin ne tuo­daan uu­siin ti­loi­hin, to­te­aa tek­ni­nen joh­ta­ja Timo Pih­la­ja.

Po­mar­kun uu­des­sa päi­vä­ko­dis­sa on ti­lat nel­jäl­le ryh­mäl­le. Ryh­mät erot­tu­vat toi­sis­taan vä­ri­tyk­sel­lä.

– Vä­re­jä ovat orans­si, si­ni­nen, vih­reä ja kel­tai­nen. Näi­tä vä­re­jä on käy­tet­ty muun mu­as­sa kiin­to­ka­lus­teis­sa ja laa­toi­tuk­sis­sa.

Vih­re­äs­sä osas­sa toi­mii tu­le­vai­suu­des­sa myös vuo­ro­hoi­to ja va­ra­hoi­to.

Po­mar­kun uu­den päi­vä­ko­din ni­mes­tä on jär­jes­tet­ty kun­ta­lai­sil­le ni­mi­kil­pai­lu. Kil­pai­lun raa­ti va­lit­si 38 eh­do­tuk­ses­ta nel­jä, jota kun­ta­lai­set voi­vat ää­nes­tää ja ää­nes­tyk­sen tu­los sel­vi­ää kes­ki­viik­ko­na. Myös päi­vä­ko­din nel­jäl­le ryh­mäl­le on kil­pai­lun kaut­ta ha­et­tu ni­miä.

– Ne­kin ovat ää­nes­tet­tä­vis­sä ver­kos­sa, Lem­berg ker­too.

Päi­vä­ko­din van­hem­pien las­ten ryh­mät saa­vat myös ker­toa mie­li­pi­teen­sä ryh­mien ni­mis­tä.

Ta­lon ul­ko­puo­li muu­ra­taan vaa­le­as­ta tii­les­tä, ja ra­ken­nus soin­tuu­kin hy­vin mai­se­maan­sa Kir­kon­ky­län kou­lun vie­reen.

– Kiva yk­si­tyis­koh­ta etu­puo­len sei­nus­tois­sa on pu­na­tii­lel­lä raa­mi­tet­tu pie­ni ik­ku­na, jos­ta lap­set­kin pää­se­vät kur­kis­te­le­maan ulos.

Ra­ken­nus­töi­den ol­les­sa käyn­nis­sä niin si­säl­lä kuin ul­ko­na, teh­dään myös jo pi­ha­töi­tä. Kei­nu­jen run­got odot­ta­vat jo pys­tyt­tä­mis­tä ja pi­han pro­fii­lia muo­ka­taan kai­vin­ko­neel­la.