An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Kir­jas­ton ovet ovat oma­toi­mi­ses­ti au­ki kai­kil­le Sa­ta­kir­jas­to­jen kir­jas­to­kor­tin omaa­vil­le nyt myös Po­mar­kus­sa. Kir­jas­ton pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ele­na Iso-Oja ker­too, et­tä aa­mu­seit­se­män jäl­keen Po­mar­kun kir­jas­toon pää­see lai­naa­maan kir­jo­ja sekä pa­laut­ta­maan ai­neis­to­ja.

Kir­jas­ton oven vie­res­sä on lu­ki­ja­lai­te, jon­ne pi­tää näyt­tää omaa kir­jas­to­kort­tia ja näp­päil­lä PIN-koo­di. Näin oven saa au­ki.

– Lai­te opas­taa toi­mi­maan oi­kein. Jos, si­nul­la ei vie­lä ole hen­ki­lö­koh­tais­ta PIN-koo­dia, sen voi ha­kea kir­jas­tos­ta vir­kai­li­jal­ta esit­tä­mäl­lä hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen ja kir­jas­to­kor­tin, Iso-Oja sa­noo.

Heti ul­ko-oven vie­res­sä si­jait­see pa­lau­tus­hyl­ly, joka on niin äly­käs, et­tä se tun­nis­taa pa­lau­tet­ta­van kir­jan.

– Pa­lau­tus­ta te­ke­vän ei siis tar­vit­se kuin pai­naa ker­ran nap­pia, ja hy­väk­syä kos­ke­tus­näy­töl­tä kuit­taus pa­lau­tet­ta­vis­ta kir­jois­ta.

Pa­lau­tus­hyl­lys­tä voi myös nor­maa­lis­ti lai­na­ta ai­ne­os­toa.

Oma­toi­mi­kir­jas­ton tar­koi­tuk­se­na on laa­jen­taa kir­jas­to­pal­ve­lua kun­ta­lai­sil­le, jot­ta myös esi­merk­sik­si muu­al­la töis­sä käy­vät eh­ti­si­vät.

– Oma­toi­mi­kir­jas­to on au­ki ar­ki­sin kel­lo 7–10 ja jäl­leen maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja tors­tai­sin kel­lo 17–21, kes­ki­viik­koi­sin klo18–21 ja per­jan­tai­sin kel­lo 14–21. Vii­kon­lop­pui­sin oma­toi­mi­kir­jas­toon pää­see kel­lo 7–21.

Oma­toi­mi­kir­jas­ton au­ki­o­lo­ai­koi­na pe­ri­aat­tees­sa kaik­ki nor­maa­li kir­jas­ton toi­min­nat ovat au­ki, eli voi lai­na­ta ja pa­laut­taa sekä ha­kea omia va­rauk­si­aa kir­jas­tos­ta. Myös tie­to­ko­net­ta voi käyt­tää ja tu­los­tin­kin toi­mii.

– Tu­los­ti­men vie­res­s­sä on vih­ko, mi­hin pi­täi­si kir­joit­taa, kuin­ka mon­ta tu­los­tet­ta on ot­ta­nut ja käy­dä sit­ten mak­sa­mas­sa ne myö­hem­min, kun vir­kai­li­jat ovat pai­kal­la.

Kir­jas­ton pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ele­na Iso-Oja muis­tut­taa myös, et­tä kir­jas­tos­sa voi lu­kea yli 200 sa­no­ma­leh­den nä­köi­se­leh­tiä eP­ress-pal­ve­lun kaut­ta.

– Va­li­tet­ta­vas­ti muu­ta lai­nat­ta­vaa esi­neis­töä, eli mu­sik­ki­soit­ti­mi­mia, kau­si­kort­te­ja tai sup-lau­to­ja ei kir­jas­tos­ta voi lai­na­ta oma­toi­mi­kir­jas­ton ai­kaan, vaan ai­no­as­taan sil­loin, kun kir­jas­tos­sa on vir­kai­li­ja pai­kal­la. Mu­siik­ki­soit­ti­met saa­daan pian esil­le vit­rii­nei­hin lai­nat­ta­vik­si.

Kir­jas­tos­sa on sa­mat pe­li­sään­nöt oma­toi­mi­kir­jas­to­ai­kaan kuin muul­loin­kin.

– Toi­vo­taan, et­tä kir­jas­ton käyt­tö py­syy oma­toi­mi­ai­kaan sään­tö­jen mu­kai­se­na. Kir­jas­ton käyt­töä val­vo­taan use­al­la ka­me­ral­la. Huol­ta­ja voi myös ha­lu­tes­saan pois­taa alai­käi­sel­tä oi­keu­den käyt­tää oma­toi­mi­kir­jas­toa, jos ha­lu­aa. Mut­ta luo­tam­me po­mark­ku­lai­siin, et­tä kir­jas­toa käy­te­tään sään­tö­jen mu­kaan, on­han tämä hie­no lisä pal­ve­luun, Iso-Oja to­te­aa.