An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Ol­li Lind­hol­min puus­ta moot­to­ri­sa­hal­la veis­tet­ty pat­sas saa vie­lä tä­män vuo­den ai­ka­na suo­jak­seen ka­tok­sen. Mo­nes­sa me­di­as­sa on ko­hut­tu, et­tä pui­nen pat­sas on hal­keil­lut pa­has­ti.

– On­han se vä­hän hal­jen­nut, ku­ten puu yleen­sä kui­vu­es­saan te­kee, to­te­aa pat­sas­hank­keen ai­koi­naan alul­le lait­ta­nut po­mark­ku­lai­nen Mar­kus Myl­ly­mä­ki.

Hän ker­too ol­leen­sa yh­tey­des­sä pat­saan veis­tä­nee­seen moot­to­ri­sa­ha­tai­tei­li­ja Ul­la Hag­lun­diin, joka oli ku­vien pe­rus­teel­la to­den­nut, et­tä hal­ke­a­mat ei­vät ole niin suu­ria, et­tei nii­tä voi­si kor­ja­ta.

– Kor­jausp­ro­jek­ti jää­nee kui­ten­kin en­si ke­sään, to­te­aa Myl­ly­mä­ki, sil­lä en­sin pat­sas pi­tää saa­da sa­teel­ta ja au­rin­gon paah­ta­val­ta hel­teel­tä suo­jaan.

Hal­ke­a­mat kor­ja­taan puu­sä­leil­lä, jot­ka lai­te­taan hal­ke­a­maan ja sit­ten ne maa­la­taan. Kor­jaus ta­pah­tu­nee en­si ke­sä­nä niin, et­tä moot­to­ri­sa­ha­tai­te­li­ja tu­lee pai­kan pääl­le te­ke­mään työn. Pat­sas­ta ei siir­re­tä enää mi­hin­kään omal­ta pai­kal­taan. Kor­jau­so­pe­raa­ti­oon ke­rä­tään edel­leen ra­hoi­tus­ta.

– Toi­vot­ta­vas­ti po­mark­ku­lai­set yri­tyk­set, yh­tei­söt ja yh­dis­tyk­set tu­ke­vat täs­sä­kin asi­as­sa, Myl­ly­mä­ki miet­tii.

Myl­ly­mä­ki on lu­van­nut huo­leh­tia pat­saas­ta muu­ten.

– Tal­vel­la kä­vin pois­ta­mas­sa lu­mia ja lai­toin sil­le Äs­sä-pi­pon ja hui­vin ja sii­voi­lin muis­to­e­si­nei­tä ja kynt­ti­löi­tä pois.

Myl­ly­mä­ki on hank­ki­nut Ol­lin pat­saa­seen ra­ken­net­ta­vaan ka­tok­seen ra­hoi­tuk­sen.

– Lai­toin pai­kal­li­seen Fa­ce­book-ryh­mään asi­as­ta tie­toa ja lä­hes koko 2 000 eu­ron raha on jo ke­rät­ty. Puut­tu­neen ton­nin on lu­van­nut an­taa Ol­li Lind­hol­min eno, Rai­mo Jo­ki­sa­lo, joka oli ra­hoit­ta­mas­sa jo pat­sas­ta­kin.

– Li­säk­si ka­tos­ta ovat ra­hoit­ta­mas­sa muun mu­as­sa pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ku­ten Po­mar­kun näyt­tä­mö sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt ja yri­tyk­set. Kun­ta ei täl­lä ker­taa osal­lis­tu ka­tok­seen, mut­ta pat­saan han­kin­nas­sa kun­ta oli mu­ka­na.

Pat­saan suo­jak­si kaa­vail­laan esiin­ty­mis­la­van nä­köis­tä ka­tos­ta, joka ra­ken­ne­taan niin sa­no­tuis­ta tru­seis­ta, eli ai­dos­ta esiin­ty­mis­la­va­ra­ken­nel­mis­ta.

– Ne ovat vain mel­ko kal­lii­ta, mut­ta ka­tok­seen ha­lu­taan saa­da vä­hän nä­köä ja myös ide­aa, Myl­ly­mä­ki to­te­aa.

Va­jaan vuo­den ai­ka­na Ol­lin pat­saal­la on py­säh­ty­nyt sa­doit­tain ih­mi­siä.

– Moni kun­to­sa­lil­la kä­vi­jä on ker­to­nut, et­tä po­ruk­kaa on käy­nyt ym­pä­ri vuo­den. Mo­na­rin kun­to­sa­lin ik­ku­nois­ta nä­kee hy­vin, mitä Tai­de­puis­tos­sa ta­pah­tuu.

Myl­ly­mä­ki miet­tii­kin, voi­si­ko tu­le­van la­van ka­ton al­le saa­da esi­mer­kik­si vie­lä vie­ras­kir­jan, jo­hon kä­vi­jät voi­si­vat kir­joit­taa ter­vei­sen­sä.