An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Mök­ki­läi­set ja va­paa-aja­na­suk­kaat ovat mo­nes­sa kun­nas­sa, ku­ten Po­mar­kus­sa val­ta­va po­ten­ti­aa­li pai­kal­li­sil­le yrit­tä­jil­le ja yri­tyk­sil­le. Kun­ta ja yrit­tä­jäyh­dis­tys kut­sui­vat­kin va­paa-aja­na­suk­kai­ta kes­kus­te­le­maan ai­hees­ta kun­nan­vi­ras­tol­le. Myös yrit­tä­jien toi­ve oli­si, et­tä he voi­si­vat pa­rem­min pal­vel­la ke­sän ajan ran­noil­la ja saa­ris­sa sekä mö­keil­lään viet­tä­viä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia.

Po­mar­kun yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jou­ni Päi­vä­lä to­te­si, et­tä eh­dot­to­mas­ti pai­kal­li­set yrit­tä­jät ha­lu­a­vat pal­vel­la ke­sä­kun­ta­lai­si­aan, mut­ta il­mei­ses­ti nyt on ole­mas­sa koh­taa­mi­sen on­gel­ma. Sa­maa asi­aa pai­not­ti Valk­jär­veen ihas­tu­nut Juha Lil­je­roos, jon­ka haa­vee­na on muut­taa ke­sä­a­sun­to va­ki­tui­sek­si asun­nok­si.

– Ihan en­sim­mäi­sek­si tar­vi­taan kat­ta­va toi­mi­a­lan si­säl­tä­vä yri­tys- tai pal­ve­lu­ha­ke­mis­to, vaik­ka­pa kun­nan si­vuil­le, näin ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen voi löy­tää tar­vit­se­maan­sa pal­ve­lua. Ei vain pelk­kää lis­taus­ta, vaan myös tie­toa sii­tä, mitä yri­tys to­del­li­suu­des­sa pys­tyy te­ke­mään, hän täh­den­si.

Puh­das Valk­jär­vi ry:n Pert­ti Niit­ty­nen oli val­mis­tel­lut kat­ta­van esi­tyk­sen sii­tä, min­kä­lai­nen mer­ki­tys ke­sä­a­suk­kail­la on kun­nal­le.

–  Noin 900 ”mök­ki­kiin­teis­tön” kiin­teis­tö­mas­san ar­vo vuon­na 2022 oli ti­las­ton mu­kaan n. 104 420 000 eu­roa. Kun­nan rivi- ja oma­ko­ti­ta­lo­jen ar­vo noin 101 400 000 eu­roa. Kor­re­loi­tu mök­ki­läis­ten asu­kas­lu­vun li­säys ke­säl­lä noin 2 000–3 000 ja tal­vel­la noin 300–500 hen­ki­löä. Kun­nan ul­ko­puo­lel­ta teh­dään mök­ki­mat­ko­ja Po­mark­kuun noin 30 000 ker­taa vuo­des­sa. Mök­ki­läis­ten ku­lu­tus­me­not, asu­mi­seen ja elin­tar­vik­kei­siin käyt­tä­mä ra­ha­mää­rä noin 1000 eu­roa per ta­lous vuo­des­sa eli noin 1 000 000€ li­säk­si yk­si­tyis­ten pal­ve­lui­den os­tot. Mök­ki­läi­sis­tä val­ta­o­sa (n. 60–70%) on hy­vin toi­meen­tu­le­via elä­ke­läi­siä! Pa­ran­ta­mal­la pal­ve­lui­ta, sekä opas­ta­mal­la ja neu­vo­mal­la voi­daan ra­ha­vir­to­ja oh­ja­ta kun­nan yrit­tä­jil­le, jos­ta on iso ta­lou­del­li­nen hyö­ty myös muil­le po­mark­ku­lai­sil­le, Niit­ty­nen to­te­si esi­tyk­ses­sään.

Hän pai­not­ti myös, et­tä moni mök­ki­läi­nen kai­pai­si lo­man­sa ai­ka­na vaik­ka­pa au­to­huol­toa, jos­sa au­to ha­et­tai­siin mö­kil­tä huol­let­tai­siin ja tuo­tai­siin ta­kai­sin omis­ta­jil­leen.

– Täl­lais­ta toi­min­taa on jo mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la. Li­säk­si mök­ki­talk­ka­ri­pal­ve­luis­ta toi­voi­si li­sä­tie­to­ja. Help­po­käyt­töi­nen pal­ve­lu­ha­ke­mis­to vaik­ka­pa kun­nan si­vul­la aut­tai­si mon­ta mök­ki­läis­tä ja koh­dan­to-on­gel­maan saa­tai­siin rat­kais­tua.

Las­si­lan Au­to&Me­tal­lin yrit­tä­jä Jani Las­si­la lu­pa­si­kin pal­vel­la juu­ri täl­lä ta­val­la.

– Pal­ve­lem­me mo­nel­la muul­la­kin ta­val­la, kan­nat­taa soit­taa ja ky­syä, hän to­te­aa.

Poos­jär­vel­lä luon­to­mat­kai­lu­y­ri­tys­tään pyö­rit­tä­vä Jaa­na Mälk­ki eh­dot­ti­kin, et­tä kun­ta ja yh­dis­tyk­set al­kai­si­vat yh­des­sä poh­tia mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­tä esi­mer­kik­si han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la.

– Yri­tys­ha­ke­mis­ton­kin voi­si tuot­taa Le­a­der-ra­hoi­tuk­sel­la. Joka vuo­si jää pal­jon han­ke­ra­haa käyt­tä­mät­tä, jo­ten kan­nat­taa to­del­la­kin sel­vit­tää, mi­ten niis­tä oli­si hyö­tyä po­mark­ku­lai­sil­le yri­tyk­sil­le sekä va­paa-aja­na­suk­kail­le.

Jär­vi­pe­las­tu­syh­dis­tyk­sen Mika Läh­teen­mä­ki vi­si­oi Po­mar­kun tu­le­vai­suu­teen mah­dol­lis­ta yh­teis­tä jul­kai­sua, joka kul­ki­si ni­mel­lä Ve­sis­tö­jen Po­mark­ku.

– Iso­jär­vi-Seu­ran joka toi­nen vuo­si jul­kai­se­ma Iso­jär­vi-leh­ti on odo­tet­tu jul­kai­su, mut­ta täs­tä­hän voi­si ke­hi­tel­lä mat­kai­lul­li­ses­ti kaik­kia pal­ve­le­vaa toi­min­taa.

Kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Ai­rak­si­nen veti ti­lai­suu­den lo­pus­sa tu­lok­set yh­teen ja aja­tuk­se­na on nyt pe­rus­taa yh­tei­nen te­ho­nyrk­ki eli työ­ryh­mä, jos­sa oli­si jä­se­niä niin kun­nas­ta, yrit­tä­jis­tä, jär­vi­seu­rois­ta ja mök­ki­läi­sis­tä. Te­ho­nyrk­ki miet­tii, kuin­ka va­paa-aja­na­suk­kaat ja yrit­tä­jät sekä yri­tyk­set löy­täi­si­vät toi­sen­sa pa­rem­min ja mat­kai­lul­li­suut­ta pääs­täi­siin yh­teis­työs­sä ke­hit­tä­mään.