An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Jou­lu­kuus­sa po­mark­ku­lais­tu­neen Kir­si ja Mark­ku Met­sä­sen haa­ve to­teu­tui vih­doin­kin. Sil­lä he pää­si­vät aloit­ta­maan maa­ti­lal­li­si­na ja kar­jan­kas­vat­ta­ji­na tuol­loin.

Kir­sin enon Jou­ko Val­ka­maan ti­lal­la teh­tiin su­ku­pol­ven­vaih­dos ja Met­sä­set ot­ti­vat ti­lan hoi­toon­sa.

– Alun pe­rin tämä on ol­lut mi­nun haa­vee­ni. Olen jo nuo­res­ta läh­tien haa­veil­lut, et­tä sai­sin maa­ti­lan ja sin­ne eläi­miä. Olen­kin ol­lut tääl­lä enon ti­lal­la nuo­re­na ke­säi­sin aut­te­le­mas­sa, Kir­si to­te­aa.

– Kyl­lä se mi­nul­la­kin nuo­re­na oli mie­les­sä, jo­ten kun su­ku­pol­ven­vaih­dok­ses­ta alet­tiin pu­hua, en lait­ta­nut lain­kaan hant­tiin, Mark­ku jat­kaa.

Pa­ris­kun­nan tila si­jait­see Ka­ri­kor­ves­sa ja ti­lal­la asus­taa per­heen van­hem­pien li­säk­si lap­set 3-vuo­ti­as poi­ka ja 5-vuo­ti­as ty­tär. Per­he muut­ti Po­mark­kuun Eu­ra­jo­el­ta ja ai­na­kin en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien ai­ka­na kylä on tun­tu­nut ko­dil­ta.

– Har­va nuo­ri per­he enää läh­tee täl­lai­seen, mut­ta meil­le tämä tun­tuu oi­ke­al­ta rat­kai­sul­ta. Täl­lä on lap­sil­le ti­laa tem­mel­tää ja tou­hu­ta ja it­se­kin saa naut­tia rau­has­ta, Met­sä­set miet­ti­vät.

Jou­lu­kuun muu­ton jäl­keen per­heen eläin­kat­ras on kas­va­nut 58 leh­mäl­lä ja va­si­kal­la. Tam­mi­kuun 13. päi­vä­nä Ka­ri­kor­ven­tien var­ren ti­lal­le saa­tiin en­sim­mäi­set leh­mät. Van­ha isän­tä oli jou­tu­nut luo­pu­maan leh­mis­tä vuon­na 2020.

– Sii­tä ei ol­lut vie­lä ko­vin pit­kä ai­ka, jo­ten eläin­ten hank­ki­mi­nen pi­hat­toon oli help­poa. En­sim­mäi­set leh­mät tu­li­vat Poh­jan­maal­ta lo­pet­ta­neel­ta ti­lal­ta. Niis­tä 21 tuli tii­nei­nä.

Päi­tä on nyt 58 ja en­si ke­vää­nä pi­täi­si 31:n leh­män poi­kia. Niis­tä jä­te­tään yk­si sii­tos­son­ni lau­maan. Täl­lä het­kel­lä son­ne­ja on yk­si, Mark­ku Met­sä­nen ker­too.

Met­säs­ten leh­mät ovat cha­ro­lais-he­re­for­din ris­tey­tyk­siä pää­a­si­as­sa. Tä­män vuo­den ke­vääl­lä syn­ty­neet va­si­kat ovat puh­tai­ta cha­ro­lai­sia. Ja en­si ke­vää­nä syn­tyy myös sim­men­ta­le­ja.

En­sim­mäi­seen poi­ki­mi­seen Met­sä­set pää­si­vät osal­lis­tu­maan vä­hän yl­lät­tä­en jo maa­lis­kuun al­ku­puo­lel­la.

– Se ta­pah­tui ihan il­man merk­ke­jä, vä­hän jou­duim­me aut­ta­maan. Suu­ri osa muis­ta leh­mis­tä poi­ki vas­ta huh­ti-tou­ko­kuus­sa.

Tuo­reet kar­ja­ti­lal­li­set hyö­dyn­tä­vät ny­ky­tek­niik­kaa pi­ha­tos­saan, sil­lä sin­ne on ase­tet­tu val­von­ta­ka­me­ra, jot­ta ko­toa voi si­säl­tä hel­pos­ti tark­kail­la, jos siel­lä sat­tuu jo­tain.

– To­ki­han se mak­soi, mut­ta kyl­lä se it­sen­sä mak­saa ta­kai­sin. Jo täs­sä ke­vääl­lä näim­me ka­me­ras­ta, et­tä yh­del­lä va­si­kal­la oli jal­ka poik­ki ja mi­ten se ta­pah­tui. Pää­sim­me heti aut­ta­maan, vaik­ka va­li­tet­ta­vas­ti sen elä­mä päät­tyi­kin sii­hen.

Sekä Mark­ku et­tä Kir­si käy­vät täl­lä het­kel­lä vie­lä ti­lan ul­ko­puo­lel­la töis­sä. Kir­si on aloit­ta­mas­sa Eu­ras­sa lyp­sy­kar­ja­ti­lal­la työs­ken­te­lyn ja Mark­ku pyö­rit­tää omaa maa­lau­sa­lan yri­tys­tään. Hä­nen yri­tyk­sen­sä on eri­kois­tu­nut muo­vi­mat­to­jen asen­nuk­seen. Kir­si on ai­em­min työs­ken­nel­lyt kau­pan alal­la.

– Tämä ti­lan pi­don haa­ve to­teu­tui jo, mut­ta isom­pi haa­ve oli­si tie­ten­kin, et­tä voi­sim­me mo­lem­mat työl­lis­tyä tääl­lä ja elää pel­käs­tään täl­lä. Se to­sin tai­taa ol­la ny­ky­päi­vä­nä vä­hän han­ka­laa, mut­ta uu­sia ta­voit­tei­ta on ase­tet­ta­va. Se to­sin vaa­ti­si te­o­ri­as­sa ai­na­kin sa­ta­päis­tä emoa ja li­säk­si nuor­kar­jaa, pa­ris­kun­ta nau­rah­taa.

Met­sä­set ovat on­nek­kai­ta, sil­lä ti­lan en­ti­nen isän­tä aut­taa hei­tä mie­lel­lään ja on­kin ol­lut mo­nes­sa koh­taa kor­vaa­ma­ton.

– Opis­ke­lin myös maa­ta­lou­sa­lan pe­rus­tut­kin­non Ko­ke­mä­el­lä. Van­han isän­nän ko­ke­muk­set ja opit tu­le­vat sil­ti tar­pee­seen.

Met­sä­set ovat tyy­ty­väi­siä va­lin­taan­sa, vaik­ka he tie­tä­vät­kin, et­tä työ­tä riit­tää tau­ot­ta. Sen li­säk­si, et­tä leh­mät tar­vit­se­vat ruo­kin­taa ja lai­tu­mel­la­kin pi­tää käy­dä li­sää­mäs­sä heil­le vet­tä, on myös met­sä­töi­tä ja ko­nei­den huol­to­ja. Pel­lot ovat nur­mel­la ja vil­jaa­kin kas­va­te­taan omiin tar­pei­siin. Aja­tuk­se­na oli­si, et­tä suu­rin osa kar­jan re­hus­ta tu­li­si omal­ta pel­lol­ta.

– Te­ke­mis­tä var­mas­ti riit­tää. Mut­ta, se oli us­ko­mat­to­man hie­no tun­ne, kun ke­säl­lä ava­si aa­mul­la ai­kai­sin ma­kuu­huo­neen ver­hot ja sai kat­sel­la lau­man tou­hu­ja lai­tu­mel­la. Sii­nä riit­tää kat­sel­ta­vaa. Il­ta­vil­lin ai­kaan va­si­kat ovat haus­ko­ja, ne juok­se­vat ym­pä­riin­sä ja leik­ki­vät tois­ten­sa kans­sa. Sitä jak­saa seu­ra­ta, vaik­ka kuin­ka pit­kään, Met­sä­set ker­to­vat.