An­ni­na Lön­n­berg

Po­mark­ku

Ki­vi­sil­lan päi­vä­ko­din ovet avau­tu­vat en­si maa­nan­tai­na ta­lon pää­käyt­tä­jil­le eli po­mark­ku­lais­lap­sil­le. Syys­lo­ma­vii­kon ai­ka­na ta­lon ai­kui­set ovat val­mis­ta­neet ta­lon käyt­tö­kun­toon. Var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja ja päi­vä­ko­din va­ra­joh­ta­ja Hen­na Tam­mi ker­too, et­tä maa­nan­tain ai­ka­na on koot­tu huo­ne­ka­lu­ja sekä uu­sia le­lu­ja.

– Uu­teen päi­vä­ko­tiin on saa­pu­nut pal­jon uu­sia le­lu­ko­ko­nai­suuk­sia, joi­ta on han­kit­tu Ee­ro Mat­ts­so­nin ad­res­si­ra­has­toon ker­ty­neil­lä va­roil­la. Sen li­säk­si is­tu­tim­me kuu­sen päi­vä­ko­din pi­haan, jot­ta voim­me jat­kaa en­ti­sen kun­nan­joh­ta­jan Ee­ro Mat­ts­so­nin aloit­ta­maa pe­rin­net­tä, jos­sa päi­vä­ko­ti­lap­set sy­tyt­tä­vät jou­lu­va­lot. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät meil­lä tääl­lä päi­vä­ko­dil­la ja li­säk­si kun­nan­vi­ras­ton edes­sä.

Uu­sien le­lu­jen li­säk­si van­has­ta päi­vä­ko­dis­ta on tuo­tu par­haim­mat ja käyt­tö­kel­poi­sim­mat le­lut uu­teen päi­vä­ko­tiin. Ne on kaik­ki pes­ty, puh­dis­tet­tu ja tar­kas­tet­tu.

Van­has­ta päi­vä­ko­dis­ta on tuo­tu myös huo­ne­ka­lu­ja, mut­ta ne io­ni­soi­daan, jot­ta ne ovat jäl­leen käyt­tö­kel­poi­sia uu­des­sa päi­vä­ko­dis­sa.

– Uu­siin, puh­tai­siin ti­loi­hin tuo­daan vain puh­dis­tet­tu­ja ta­va­ra­oi­ta.

Henna Tammi kertoo, että vanhasta päiväkodista tuodut huonekalut ionisoitiin, jotta ne voidaan ottaa käyttöön uusissa tiloissa.

Henna Tammi kertoo, että vanhasta päiväkodista tuodut huonekalut ionisoitiin, jotta ne voidaan ottaa käyttöön uusissa tiloissa.

Annina Lönnberg

Pit­kään Po­mar­kun päi­vä­ko­dis­sa työs­ken­nel­lyt las­ten­hoi­ta­ja Pia Jo­ki­nen ja var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja Min­na Ne­no­nen ovat iloi­sia pääs­tes­sään uu­siin ti­loi­hin.

– Tä­mä­hän on mel­kein jo luk­sus­ta. Pää­sem­me ti­loi­hin, jot­ka ovat alun pe­rin­kin suun­ni­tel­tu päi­vä­ko­din toi­min­to­ja var­ten. Uu­det ti­lat luo­vat tur­val­li­suut­ta ja toi­min­nal­li­suut­ta. Eri­tyi­ses­ti eteis­ti­lat, jos­sa on kui­vaus­kaa­pit ja tar­peek­si ti­laa hel­pot­ta­vat suu­res­ti työs­ken­te­ly­äm­me, Ne­no­nen ja Jo­ki­nen to­te­a­vat.

Minna Nenonen näyttää, kuinka hienot kuivauskaapit eteistiloissa on.

Minna Nenonen näyttää, kuinka hienot kuivauskaapit eteistiloissa on.

annina lönnberg

– Li­säk­si saam­me ope­tel­la uu­den­lai­sen kah­vi­kult­tuu­rin, sil­lä meil­lä työn­te­ki­jöil­lä on tääl­lä nyt oma tau­ko­huo­ne. Sen li­säk­si meil­lä on so­si­aa­li­ti­lat ja li­säk­si vie­lä työ­huo­ne, Ne­no­nen ja Jo­ki­nen iloit­se­vat.

Myös päi­vä­ko­din si­jain­ti on otol­li­nen.

– Ruo­ka tu­lee ja­ke­lu­keit­ti­ööm­me val­mii­na jo­kai­sel­le ryh­mäl­le omis­sa kär­ryis­sään. Lap­set ja ai­kui­set ruo­kai­le­vat omis­sa ryh­mis­sään. Kou­lun lä­hei­syys on etu myös sii­nä, et­tä pää­sem­me tar­vit­ta­es­sa vaik­ka­pa kou­lun lii­kun­ta­ti­loi­hin tai voim­me käy­dä luis­te­le­mas­sa kou­lun jääl­lä. Myös­kään Mo­na­ril­le ei ole pit­kä mat­ka, päi­vä­ko­din hen­ki­lö­kun­ta miet­tii.

Sanna Niittyniemi kertoo, että päiväkodin pihaan istutettiin Eeron kuusi, johon sytytetään jouluksi valot.

Sanna Niittyniemi kertoo, että päiväkodin pihaan istutettiin Eeron kuusi, johon sytytetään jouluksi valot.

Annina Lönnberg

Po­mar­kun uu­den päi­vä­ko­din nimi on Ki­vi­sil­lan päi­vä­ko­ti, nimi va­lit­tiin kil­pai­lus­sa. Myös päi­vä­ko­ti­ryh­mien ni­mis­tä pi­det­tiin ää­nes­tys. Päi­vä­ko­ti­ryh­mät ovat ni­mel­tään Vauh­ti­vei­kot, Nop­sa­ja­lat, Tou­hu­tos­sut ja Vil­pel­tä­jät. Jo­kai­sen ryh­män oma osas­to päi­vä­ko­dis­sa on eri vä­ri­nen. En­si vii­kol­la Ki­vi­sil­lan päi­vä­ko­dis­sa aloit­taa 55 las­ta.

– Vaik­ka nyt lai­tam­me­kin kaik­ki hei­tä var­ten val­miik­si, käy­tän­tö lo­pul­ta näyt­tää, mi­ten huo­ne­ka­lut ja muut ta­va­rat si­joit­tu­vat huo­nei­siin.

Vipeltäjien ryhmän tila on väritetty vihreällä.

Vipeltäjien ryhmän tila on väritetty vihreällä.

annina lönnberg

Maa­nan­tai­na, kun päi­vä­ko­ti on siir­ty­nyt uu­siin ti­loi­hin, päi­vä­ko­dis­sa on opas­tus­ta, jot­ta kaik­ki lap­set löy­tä­vät omaan ryh­mään­sä. Lap­set tuo­daan päi­vä­ko­tiin Lam­min­tien kaut­ta ja siel­tä van­hem­mat jat­ka­vat töi­hin­sä sa­maa reit­tiä pit­kin. Päi­vä­ko­din vie­rei­nen tie on tar­koi­tet­tu ai­no­as­taan huol­to­a­joon.

– Olem­me iloi­sia myös sii­tä, et­tä piha on ja­et­tu eri ikäi­sil­le leik­ki­jöil­le. Kyl­lä­hän Po­mar­kun var­hais­kas­va­tus ot­taa vih­doin­kin ison harp­pauk­sen täl­le vuo­si­tu­han­nel­le.