PO­MARK­KU

Po­mar­kun Ka­la­jus­sien isän­nöi­mäl­lä Ky­näs­jo­el­la jär­jes­te­tään 16. syys­kuu­ta per­ho­ka­las­tuk­sen SM-kar­sin­ta­kil­pai­lu.

Kil­pai­lu on osa Suo­men Va­paa-ajan­ka­las­ta­jien (SVK) yl­lä­pi­tä­mää kil­pai­lu­jär­jes­tel­mää, jo­hon kuu­lu­vat pää­o­sin syk­syi­sin ja ke­väi­sin jär­jes­tet­tä­vät kar­sin­ta­kil­pai­lut sekä var­si­nai­nen SM-lop­pu­kil­pai­lu.

Ky­näs­jo­en Ku­kon­kos­kel­la pi­det­tä­vän kar­sin­ta­kil­pai­lun jär­jes­tää Län­si­ran­ni­kon Kil­pa­per­ho­ka­las­ta­jat ry yh­teis­työs­sä Po­mar­kun Ka­la­jus­sien kans­sa.

– Vuo­sien saa­tos­sa Ky­näs­jo­el­la on jär­jes­tet­ty usei­ta kar­sin­ta­kil­pai­lu­ja ja jopa SM-lop­pu­kil­pai­lu vuon­na 2016. Muu­ta­man vuo­den tau­on jäl­keen on­kin hie­noa saa­da Ky­näs ta­kai­sin kil­pai­lu­näyt­tä­mök­si var­sin­kin, kun sil­le on ol­lut kil­pa­per­ho­ka­las­ta­jien kes­kuu­des­sa ky­syn­tää jo pi­dem­män ai­kaa. Lop­pu­jen lo­puk­si Suo­men ete­lä­o­sis­sa on suh­teel­li­sen vä­hän vir­ta­ve­siä, jois­sa ta­sok­kaan kil­pai­lun voi jär­jes­tää. Ky­näs­jo­el­la on mo­ni­puo­li­nen ka­la­kan­ta, yh­te­näi­set pit­kät kos­ki­a­lu­eet sekä hyvä saa­vu­tet­ta­vuus, mit­kä te­ke­vät sii­tä eri­no­mai­sen koh­teen kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­sel­le, ker­too Län­si­ran­ni­kon Kil­pa­per­ho­ka­las­ta­jat ry:n pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Sal­mi­nen.

Kar­sin­ta­kil­pai­lu on koko päi­vän kes­tä­vä ta­pah­tu­ma, jon­ne on osal­lis­tu­mas­sa 16 kil­pai­li­jaa, jot­ka ovat saa­neet pai­kan SVK:n suo­rit­ta­mas­sa ar­von­nas­sa. Kil­pai­lu­a­lue ja­e­taan poo­lei­hin, joi­ta kil­pai­li­jat päi­vän ai­ka­na ka­las­ta­vat vuo­rois­sa en­nal­ta mää­ri­te­tyn ajan. Me­nes­tyk­sen rat­kai­see kil­pai­li­jan saa­mien ka­lo­jen mää­rä ja pi­tuus.

– Ki­sois­sa me­nes­ty­mi­nen on mo­nen asi­an sum­ma. Kil­pai­li­jal­ta vaa­di­taan esi­mer­kik­si tie­tä­mys­tä eri­lai­sis­ta per­ho­ka­las­tus­tek­nii­kois­ta ja per­hois­ta, kos­ken­lu­ku­tai­toa sekä tie­ten­kin ky­kyä saa­da nämä kaik­ki toi­mi­maan käy­tän­nös­sä. Toki ri­paus on­ne­a­kaan ei ole pa­hit­teek­si. En­nen kaik­kea kui­ten­kin kil­pai­lut ovat hie­no­ja yh­tei­söl­li­siä ta­pah­tu­mia, jot­ka ke­rää­vät sa­man­hen­ki­siä ih­mi­siä hie­non har­ras­tuk­sen ää­reen, Jus­si Sal­mi­nen sum­maa.

Myös Po­mar­kun Ka­la­jus­sit ovat tyy­ty­väi­siä, et­tä Ky­näs­jo­ki pa­laa kil­pai­lu­kar­tal­le. Ka­la­jus­sien pu­heen­joh­ta­ja Joni Brei­der us­koo, et­tä kil­pai­lut li­sää­vät Ky­näs­jo­en tun­net­tuut­ta per­ho­ka­las­tus­koh­tee­na, mil­lä on puo­les­taan po­si­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia esi­mer­kik­si alu­een mat­kai­luun. Tär­ke­ää on myös, et­tä kil­pai­lu­jen kaut­ta saa­daan täs­mäl­lis­tä tie­toa Ky­näs­jo­en ka­la­kan­nois­ta ja nii­den ke­hit­ty­mi­ses­tä pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

– To­del­la hie­noa saa­da täl­lai­nen ta­pah­tu­ma Po­mark­kuun pit­käs­tä ai­kaa. On erit­täin an­toi­saa teh­dä yh­teis­työ­tä Län­si­ran­ni­kon Kil­pa­per­ho­ka­las­ta­jien kans­sa ja ol­la mu­ka­na mie­len­kiin­toi­sis­sa jär­jes­te­lyis­sä. Ku­kon­kos­ki on rau­hoi­tet­tu laa­vul­ta ylös­päin 11.9. klo 00:00 al­ka­en ja päät­ty­en 16.9. klo. 21:00. Laa­vul­ta alas­päin saa ka­las­taa nor­maa­lis­ti kuin myös muil­la kos­kil­la. Kil­pai­lua voi tul­la seu­raa­maan, mut­ta muis­te­taan an­taa kil­pai­li­joi­den kui­ten­kin ki­sa­ta rau­has­sa, ker­too Joni Brei­der