An­ni­na Ruo­kos­ki

Po­mark­ku, Sii­kai­nen

Po­mar­kun kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Ai­rak­si­nen ja Sii­kais­ten kun­nan­joh­ta­ja Heli Kas­ki­luo­to ovat mo­lem­mat tyr­mis­ty­nei­tä pal­ve­lu­verk­kou­u­dis­tuk­ses­ta.

– Esi­tys kuu­los­taa ikä­väl­tä Po­mar­kun sekä koko Poh­jois-Sa­ta­kun­nan kan­nal­ta. Oli­sin toi­vo­nut, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lue oli­si rat­kais­sut ta­lou­den haas­tei­ta enem­män pal­ve­lui­ta ja toi­min­ta­ta­po­ja ke­hit­tä­mäl­lä. Nyt esi­tyk­ses­sä on kes­ki­tyt­ty vah­vas­ti ti­la­jär­jes­te­lyi­hin Esi­tyk­sen pe­rus­teel­la näen, et­tä asi­ak­kai­den pal­ve­lut ja nii­den saa­vu­tet­ta­vuus heik­ke­ne­vät seu­tu­kun­nan alu­eel­la. Lä­hi­pal­ve­luil­la on myös suu­ri mer­ki­tys kun­nan elin­voi­mal­le ja ve­to­voi­mai­suu­del­le. Pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­nen isom­piin kes­kuk­siin li­sää en­nes­tään pien­ten ja iso­jen kun­tien kes­ki­näis­tä epä­ta­sa­pai­noa, Ai­rak­si­nen sa­noo.

– Esi­tys on ai­ka tyr­mis­tyt­tä­vä Sii­kais­ten nä­kö­kul­mas­ta, var­sin­kin kun kor­vaa­vis­ta pal­ve­luis­ta ei ole mi­tään tie­toa, Kas­ki­luo­to jat­kaa.

Suu­rim­mat haas­teet liit­ty­vät mo­lem­pien kun­nan­joh­ta­jien mu­kaan eri­tyi­ses­ti pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen.

– Mei­dän jul­ki­nen lii­ken­teem­me on ole­ma­ton­ta, sa­moin myös so­te­kyy­dit. Ne on­tu­vat pa­has­ti mei­dän kun­nas­sam­me. Kun­nas­sam­me on pal­jon se­ni­o­ri­vä­es­töä, jot­ka ei­vät ky­ke­ne käyt­tä­mään digi- ja etä­pal­ve­lu­ja. Mi­ten hei­dän käy? Pu­to­a­vat­ko he yh­teis­kun­nan pal­ve­lu­ver­kos­ta ko­ko­naan? En­tä he, jot­ka ei­vät omis­ta omaa au­toa. Mi­ten he pää­se­vät jat­kos­sa so­te­pal­ve­lui­hin?, Kas­ki­luo­to sa­noo.

Sii­kai­sis­sa uh­ka­na on myös tär­kei­den ih­mis­suh­tei­den kat­ke­a­mi­nen.

– Jos Met­sä­täh­den asuk­kaat siir­re­tään muu­al­le, kat­kais­taan mo­nel­ta van­huk­sel­ta tär­kei­tä ih­mis­suh­tei­ta. Nyt pää­tök­siä teh­dään puh­taas­ti ta­lous ja te­hok­kuus edel­lä. In­hi­mil­li­syyt­tä ei ole hin­noi­tel­tu; Kas­ki­luo­to to­te­aa.

– Täs­sä vai­hees­sa on vai­kea ar­vi­oi­da, mi­ten hy­vin di­gi­pal­ve­lut ja liik­ku­vat pal­ve­lut ta­voit­ta­vat asi­ak­kaat, jot­ka ovat tot­tu­neet käyt­tä­mään ny­kyi­siä lä­hi­pal­ve­lui­ta. Ris­ki­nä on, et­tä jat­kos­sa isom­pi osa pal­ve­lua tar­vit­se­vis­ta jää sen ul­ko­puo­lel­le, Ai­rak­si­nen jat­kaa.

Liik­ku­van ter­veys­pal­ve­lu­au­ton pi­lot­ti Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa kuu­los­taa hy­väl­tä aja­tuk­sel­ta.

– Liik­ku­va ter­veys­pal­ve­lu­au­to kuu­los­taa toki hy­väl­tä ja kus­tan­nus­te­hok­kaal­ta vaih­to­eh­dol­ta, mut­ta ai­na­kaan meil­lä Sii­kai­sis­sa ei ole tie­toa mitä tämä tu­lee pi­tä­mään si­säl­lään ja oli­si­kin var­mas­ti erit­täin tär­ke­ää, et­tä kun­tien kans­sa yh­teis­työs­sä vie­täi­siin pi­lot­tia eteen­päin. Oli­si tär­ke­ää, et­tä kun­tia kuul­tai­siin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ja kar­toi­tet­tai­siin pai­kal­li­sia pal­ve­lu­tar­pei­ta, Kas­ki­luo­to sa­noo.

– On hie­noa, et­tä uu­sia pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään. Di­gi­pal­ve­luil­la pys­ty­tään var­mas­ti jat­kos­sa hoi­ta­maan pal­jon myös po­mark­ku­lais­ten ru­tii­ni­a­si­oin­tia. Liik­ku­vat pal­ve­lut täy­den­tä­vät osal­taan pal­ve­lu­va­li­koi­maa. Näen kui­ten­kin asi­an niin, et­tä niil­lä on mah­do­ton­ta täy­sin kor­va­ta pe­rin­tei­sen asi­oin­nin tar­vet­ta ja kiin­tei­tä lä­hi­pal­ve­lui­ta Po­mar­kus­sa tai muis­sa pie­nis­sä kun­nis­sa. Oli­sin toi­vo­nut, et­tä lä­hi­pal­ve­lut oli­si­vat ai­na­kin jos­sain mää­rin säi­ly­neet myös pie­nem­mis­sä kun­nis­sa, Ai­rak­si­nen to­te­aa.