PO­MARK­KU

Po­mar­kun Li­ons Clu­bin Kul­mat Kun­toon- tal­koo­tem­paus on lei­jo­nien joh­dol­la jär­jes­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen ko­ti­kul­mien sii­vous­ta­pah­tu­ma ta­voit­tee­na saa­da mil­joo­na suo­ma­lais­ta tuu­naa­maan lä­hiym­pä­ris­töä kun­toon lei­jo­nien in­noit­ta­mi­na.

Po­mar­kun ky­län­lah­den vir­kis­ty­sa­lue ku­hi­si per­jan­tai­na 2. ke­sä­kuu­ta heti aa­mu­yh­dek­säl­tä in­nok­kai­ta nuo­ria sii­vous- ja kun­nos­tus­puu­his­sa. Mis­tä oli ky­sy­mys?

Po­mar­kun Li­ons Club sai kun­nan myön­tä­män hy­vin­voin­ti­ra­han, jon­ka ha­ke­muk­sen tee­ma­na oli ”Kul­mat kun­toon” taus­ta-aja­tuk­se­na ”Tu­le­vai­suus on nuo­ris­sa, it­se osal­lis­tu­mi­nen kas­vat­taa vas­tuu­ta”. Po­mar­kun Li­ons Club haas­toi mu­kaan Po­mar­kun yh­teis­kou­lun 7–8 luok­kien op­pi­laat ja opet­ta­jat. Han­ke­ra­ha käy­tet­tiin Ky­län­lah­den alu­een ehos­tuk­seen.

Tal­koo­lai­set oli­vat jo kä­vel­les­sään kou­lul­ta koh­tee­seen ke­rän­neet mat­kan var­rel­ta ros­kia usei­ta ros­ka­pus­sil­li­sia. Ai­em­min 9-luo­kan op­pi­laat oli­vat sii­von­neet kou­lun lä­hi­a­lu­eil­ta myös lu­kui­sia pus­sil­li­sia niin omia kuin mui­den­kin jät­tä­miä ros­kia. Kaik­ki nämä pus­sit ovat osa Mil­joo­na ros­ka­pus­sia-kam­pan­jaa.

Pe­ril­lä odot­ti­vat la­pi­ot ja ha­ra­vat, joi­den avul­la rik­ka­kas­vit ja ros­kat sai­vat kyy­tiä. Vaik­ka sää ei ihan suo­si­nut; tuu­li tui­ver­si ja muu­ta­ma sa­de­pi­sa­ra­kin saa­tiin, tou­hus­sa tuli läm­min.

Tal­koo­vä­ki naut­ti ura­kan päät­teek­si gril­li­mak­ka­raa kera juo­ta­vien ja mui­den­kin syö­mis­ten.

Kaik­ken­sa an­ta­neet tal­koo­lai­set osal­lis­tui­vat ta­pah­tu­man jäl­keen kir­kos­sa pi­det­tä­vään kou­lu­lais­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. ”Jo jou­tui ar­mas ai­ka ”rai­kui en­ti­seen ta­paan ke­vät­kir­kos­sa ja oli lu­paus pian al­ka­vas­ta ke­sä­lo­mas­ta.

Lei­jo­nat ovat ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na muis­sa­kin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­kam­pan­jois­sa. Lei­jo­nat puh­taan ve­den puo­les­ta -hank­kees­sa edis­te­tään myös yh­teis­työ­tä kou­lu­jen kans­sa. Jo­kai­sen kan­sa­lai­sen kan­nus­ta­mi­nen ve­sien­suo­je­lu­te­koi­hin omil­la ar­jen va­lin­noil­laan omas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sään on ta­voi­te.

Tem­pauk­sel­la Po­mar­kun Li­ons Club toi­voo nuor­ten op­pi­neen jo­tain ym­pä­ris­tön siis­tey­den tär­key­des­tä ja sii­tä, mi­ten ym­pä­ris­tös­tä pi­de­tään huol­ta. Myös vas­tuul­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen ja halu toi­mia oman ym­pä­ris­tön puo­les­ta oli­vat ta­voit­tei­na. Ide­al­la toi­vo­taan ole­van jat­kos­sa­kin po­si­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta asen­tei­siin ja va­lin­toi­hin.

Po­mar­kun Li­ons Club kiit­tää osal­lis­tu­nei­ta ja to­te­a­vat jär­jes­tä­ji­nä it­se­kin saa­neen­sa on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sen.