Katri Kujanpään kirjan julkistustilaisuudessa oli läsnä myös Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. Julkkareissa Katri luki otteita kirjastaan. Kuvassa myös Sari ja Matti Isokallio. Matti Isokallio on Sataedun kuntayhtymän johtaja ja Katri toimi koronakriisin aikaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana. Myös ammatillinen koulutus sopeutettiin kriisin aikaan koronasäädöksiin sekä etäopiskeluun.

Katri Kujanpään kirjan julkistustilaisuudessa oli läsnä myös Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. Julkkareissa Katri luki otteita kirjastaan. Kuvassa myös Sari ja Matti Isokallio. Matti Isokallio on Sataedun kuntayhtymän johtaja ja Katri toimi koronakriisin aikaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana. Myös ammatillinen koulutus sopeutettiin kriisin aikaan koronasäädöksiin sekä etäopiskeluun.

Annina Lönnberg

Koronakriisin takana tehtiin töitä vuorotta – Luottamushenkilöiden moninainen työsarka avautuu Kujanpään omakustannekirjassa

Ko­ro­nas­ta ei oi­kein enää jak­sai­si veu­la­ta, mut­ta toi­saal­ta on hyvä edel­leen muis­tel­la, kuin­ka täy­sin odot­ta­ma­ton vai­kut­ti muun mu­as­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ar­keen ja työ­hön. Kan­kaan­pää­läi­nen de­ma­ri­po­lii­tik­ko, ko­ro­na-ai­kaan Kan­kaan­pään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja vies­tin­tä­a­lan am­mat­ti­lai­nen Kat­ri Ku­jan­pää sai ko­ro­nan vyö­ry­es­sä pääl­le in­tui­ti­on, ja al­koi kir­joit­taa päi­vä­kir­ja­mai­sia muis­tiin­pa­no­ja sii­tä, mitä kaik­kea sil­loin ta­pah­tui. Nyt päi­vä­kir­ja­muis­tiin­pa­not on pai­net­tu oma­kus­tan­ne­kir­jak­si: Ko­ro­nak­rii­si pie­nen kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­lön sil­min ker­too pal­jol­ti myös sii­tä, kuin­ka mo­ni­muo­tois­ta pie­nen­kin kau­pun­gin luot­ta­mus­toi­mes­sa työs­ken­te­ly on.

Haluatko lukea koko artikkelin?