Mai­ju Leh­ti­mä­ki

PO­MARK­KU

Po­mar­kun Py­ryn nais­ten edus­tus­jouk­kue pe­laa län­ti­sen alu­een maa­kun­ta­sar­jaa. Po­mar­kun Pyry on pe­lan­nut täl­lä kau­del­la nel­jä ko­ti­pe­liä ol­len sar­ja­tau­lu­kos­sa toi­se­na vain yh­den pis­teen pääs­tä sar­jan kär­ki­jouk­ku­ees­ta Po­rin Pe­sä­kar­huis­ta.

Vii­kol­la 21 Py­ryn nai­sil­la oli edes­sään iso ru­tis­tus, kun tie­dos­sa oli kol­me ko­ti­pe­liä. Jouk­ku­eel­la on myös ol­lut hiu­kan epä­on­nea louk­kaan­tu­mis­ten mer­keis­sä, jo­ten vii­kon ai­ka­na jouk­ku­ees­sa näh­tiin­kin uu­sia pe­laa­jia pe­rä­ti nel­jä. Em­ma Sal­mio, Py­ryn oma ju­ni­o­ri pe­la­si kah­des­sa pe­lis­sä, Ii­na Ro­sen­dahl pa­la­si muu­ta­man vuo­den tau­on jäl­keen jouk­ku­ee­seen myös kes­ki­vii­kon pe­liin. Po­mark­ku­lai­nen, mut­ta Kan­kaan­pään Mai­la­ju­ni­oi­rei­ta edus­ta­va Ii­da-Mai­ja Aro­maa täy­den­si Po­mar­kun ri­ve­jä sun­nun­tai­na ja sun­nun­tai­na näh­tiin jo­ke­ri­pai­das­sa myös naf­ta­lii­nis­tä esiin ve­det­ty Pau­lii­na Pär­kö.

On­nek­si sää sen­tään suo­si nai­sia ja jo­kai­nen peli saa­tiin pe­la­ta pou­ta­sääs­sä, kes­ki­viik­ko­na mel­kein hel­tees­sä ja vii­kon­lo­pun pe­lit hiu­kan vii­le­äm­mäs­sä ja tuu­li­ses­sa sääs­sä. Kai­ken kaik­ki­aan nai­set suo­riu­tui­vat kol­men pe­lin vii­kos­ta hy­vin, voit­ta­en kak­si pe­liä.

Kes­ki­viik­ko­na 24. tou­ko­kuu­ta Po­mar­kus­sa Py­ryä vas­taan aset­tui Rau­man Fera. Peli päät­tyi Py­ryn voit­toon 2–0 (6–4, 8–3). Peli oli eri­no­mais­ta, vaik­ka ko­koon­pa­noon jou­dut­tiin te­ke­mään vii­me­het­ken muu­tok­sia louk­kaan­tu­mis­ten ta­kia. Py­ryn par­haan pe­laa­jan pal­kin­non ar­voi­ses­ti pe­la­si Ja­ni­ta Yli­kos­ki var­moil­la ja tai­ta­vil­la luk­ka­rin ot­teil­la. Pe­lin ylei­sö­mää­rä oli 77 ja ku­ten ai­na, au­rin­koi­nen sää saa tun­nel­man kat­so­mos­sa nou­se­maan.

Lau­an­tai­na 27. tou­ko­kuu­ta nai­set jär­jes­ti­vät ko­tiy­lei­söl­le var­si­nai­sen jän­ni­tys­näy­tel­män pe­la­tes­saan Lai­ti­lan Jys­ket­tä vas­taan. Py­ryn voit­to si­ne­töi­tiin vas­ta ko­tiu­tus­lyön­ti­kil­pai­lus­sa tu­lok­sel­la 2–1k (10–2, 2–3, 0–0, 3–2). Po­mar­kun Py­ryn par­haan pe­laa­jan pal­kin­to an­net­tiin pe­lin lyön­ti­ty­kil­le Kat­ri Per­nal­le. Pe­lin ylei­sö­mää­rä oli 68.

Sun­nun­tai­na 28. tou­ko­kuu­ta nai­set ko­ki­vat vii­kon ai­no­an tap­pi­on. Ko­ke­nei­ta kon­ka­rei­ta täyn­nä ole­va Rus­kon Pal­lo -67 pää­si haas­ta­maan vä­sy­nyt­tä Po­mar­kun Py­ryä ja voit­ti ot­te­lun 0–2 (3–9, 4–12). Ku­ten jouk­kue it­se to­te­si, Py­ryä vie­tiin kuin päs­siä na­rus­sa sun­nun­tain pe­lis­sä. Lu­ke­mat oli­si voi­neet ol­leet ru­mem­mat­kin, mut­ta hie­nos­ti jouk­kue puo­lus­ti. Täs­sä­kin pe­lis­sä jouk­ku­een tai­ta­va luk­ka­ri Ja­ni­ta Yli­kos­ki suo­riu­tui par­haan pe­laa­jan pal­kin­non ar­voi­ses­ti. Kyl­mäs­tä sääs­tä huo­li­mat­ta sun­nun­tai­na teh­tiin nais­ten tä­män kau­den ylei­sö­mää­rä en­nä­tys 83 kat­so­jaa.

Po­mar­kun Pyry on pe­lan­nut poik­keuk­sel­li­ses­ti mel­kein kaik­ki ko­ti­pe­lit kau­den al­kuun, kos­ka muu­ta­ma pe­laa­ja ai­koo as­tua ar­mei­jan har­mai­siin hei­nä­kuus­sa. Nai­sil­la on­kin enää kak­si ko­ti­pe­liä, per­jan­tai­na 9. ke­sä­kuu­ta vas­taan aset­tuu Ul­vi­lan Pesä-Vei­kot ja run­ko­sar­jan vii­mei­nen peli on 30. elo­kuu­ta, jol­loin Po­rin Pe­sä­kar­hut saa­puu Py­ryn vie­raak­si.