PO­MARK­KU

Po­mar­kun uu­den päi­vä­ko­din nimi on Ki­vi­sil­lan päi­vä­ko­ti. Ni­mi­va­lin­ta teh­tiin ää­nes­tyk­sen jäl­keen. Kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­ta ke­rä­si kun­ta­lai­sil­ta ni­mieh­do­tuk­sia ja niis­tä sai ää­nes­tää ver­kos­sa, kir­jas­tos­sa ja li­säk­si päi­vä­ko­dil­la lap­set sai­vat ää­nes­tää. Ää­niä an­net­tiin kaik­ki­aan 259 ja eni­ten ää­niä ke­rä­si Ki­vi­sil­lan päi­vä­ko­ti, lä­hes 37 pro­sent­tia an­ne­tuis­ta ää­nis­tä.

Ää­nes­tyk­ses­sä oli myös mah­dol­li­suus an­taa ää­nen­sä päi­vä­ko­ti­ryh­mien ni­miin. Lau­ta­kun­ta päät­ti jät­tää päi­vä­ko­ti­ryh­mien ni­mien va­lin­nan päi­vä­ko­dil­le.