An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Po­mar­kun ke­ra­miik­ka­ryh­män näyt­te­ly avau­tui vii­me vii­kol­la Po­mar­kun kir­jas­tos­sa. Ke­ra­miik­ka­ryh­män opet­ta­ja An­ne Sil­ta­nen ker­too, et­tä ryh­mäs­sä käy jo pit­kään ke­ra­miik­ka­töi­tä har­ras­ta­nei­ta, mut­ta myös juu­ri aloit­ta­nei­ta. Ryh­mään mah­tuu 10–12 ja vii­me ke­vää­nä har­ras­ta­jia oli yh­dek­sän.

– Jo­ten muu­ta­ma uu­si pää­see mu­kaan. Vii­me kau­del­la­kin uu­sia oli muu­ta­ma, on hie­no näh­dä, kuin­ka roh­ke­as­ti he läh­te­vät uu­teen har­ras­tuk­seen mu­kaan. Ko­koon­num­me kou­lul­la.

Vii­me kau­te­na var­sin­kin drei­jaus oli suo­sit­tua.

– Meil­lä on käy­tös­sä yk­si drei­ja. Drei­jaus­ta on ol­lut vii­me ai­koi­na pal­jon te­le­vi­si­on ke­ra­miik­ka­oh­je­mis­sa, jo­ten sitä ha­lu­a­vat kurs­si­lai­set­kin ko­keil­la.

– Li­säk­si syk­sys­tä ke­vää­seen kes­tä­väs­sä ke­ra­miik­ka­pii­ris­sä käym­me läpi eri­lai­sia tek­nii­koi­ta. Jo­kai­nen voi teh­dä ke­ra­mii­kas­ta, mitä it­se ha­lu­aa. Tors­tai­sin jär­jes­tet­tä­väl­lä kurs­sil­la on hie­no ja kan­nus­ta­va il­ma­pii­ri. Pe­tä­jä Opis­ton ryh­mä al­kaa jäl­leen syk­syl­lä, kan­nat­taa tul­la mu­kaan, Sil­ta­nen kan­nus­taa,

Näyt­te­ly on au­ki kir­jas­ton au­ki­o­lo­ai­koi­na, li­säk­si sii­hen pää­se­vät tu­tus­tu­maan oma­toi­mi­kir­jas­ton käyt­tä­jät.