PO­MARK­KU

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­sil­le jär­jes­tet­tiin il­ta­kou­lu kes­ki­viik­ko­na 13. syys­kuu­ta, jos­sa oli­vat myös huol­ta­jat mu­ka­na. Kou­lu­luok­ka or­ga­ni­soi­tui ti­lai­suu­des­sa tii­meik­si, jois­ta jo­kai­nen suun­nit­te­lee yh­den va­rain­ke­ruu­tem­pauk­sen tänä lu­ku­vuon­na to­teu­tet­ta­vak­si. Ta­voit­tee­na on li­sä­tä kou­lu­päi­viin toi­min­nal­li­suut­ta. Va­ro­ja ke­rä­tään luok­ka­ret­keä var­ten.

En­sim­mäi­nen tem­paus to­teu­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na, jol­loin luok­ka teki kau­ra­lyh­tei­tä myy­tä­väk­si jou­lun ai­koi­hin. Osa op­pi­lais­ta teki lyh­tei­tä kou­lun lä­hel­lä si­jait­se­val­la pel­lol­la ja osa kau­em­pa­na. Kou­lun lä­hel­lä ole­va pel­to on Kaar­lo Pel­to­maan ja kau­em­pa­na ole­va Satu-Sis­ko Kos­ke­lan.

Lyh­tei­tä voi os­taa kah­dek­sas­luok­ka­lai­sil­ta.

– Toi­vom­me myös, et­tä nii­tä saa­daan myyn­tiin kuk­ka­kaup­paan, kou­lu­lai­set toi­vo­vat.

He to­te­a­vat myös, et­tä täl­lai­sia päi­viä tar­vi­taan li­sää kou­luun, vaik­ka vä­hän ken­gät työn­tou­hus­sa kas­tui­vat­kin.