Po­mark­ku

Po­mar­kun Py­ryn voi­mai­li­joi­den Jen­na Tar­vai­nen nos­ti 60 ki­loa penk­ki­pun­ner­ruk­sen Eu­roo­pan mes­ta­ruus­ki­sois­sa Rans­kas­sa ja saa­vut­ti sil­lä sar­jas­saan al­le 18-vuo­ti­aat 47 ki­loa kul­taa sekä tie­ten­kin Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den. Tar­vai­nen pa­ran­si jo­kai­sel­la nos­tol­laan Suo­men en­nä­tys­tä. Jen­na aloit­ti nos­tot 55 ki­los­ta, jon­ka jäl­keen nou­si 57,5 ja lo­puk­si 60 ki­loa.

– Hy­väl­tä tun­tuu, kom­men­toi Jen­na suo­ri­tus­taan heti ki­san jäl­keen.

Py­ryn Sara-So­fia Vä­li­vii­ta kil­pai­li al­le 18-vuo­ti­aat 69 ki­loa -sar­jas­sa. Hän aloit­ti 72,5 ki­los­ta ja jat­koi 77,5 ki­lol­la, jol­la hän saa­vut­ti prons­sia sar­jas­saan. Tu­los on hä­nen oma en­nä­tyk­sen­sä. Sara-So­fi­an kom­ment­tia ei eh­dit­ty saa­da en­nen leh­den pai­noon me­noa.

Penk­ki­pun­ner­ruk­sen EM-kil­pai­lut käy­tiin ei­len Rans­kan Me­rig­na­cis­sa.

Elo­kuun lo­pus­sa Jen­na Tar­vai­nen ki­saa Ro­ma­ni­as­sa voi­ma­nos­ton MM-ki­sois­sa. Ro­ma­ni­aan läh­tee myös Py­ryn voi­mai­li­jois­ta Mai­ju Leh­ti­mä­ki. Jen­na kil­pai­lee 47-ki­loi­sis­sa ja Mai­ju 57-ki­loi­sis­sa. MM-ki­so­ja var­ten on vii­me ai­koi­na py­rit­ty saa­maan mak­si­mi­voi­mia esil­le. Val­men­ta­ja Jou­ni Vä­hä­san­ta­nen to­te­aa, et­tä MM-kil­pai­lut ovat ko­vat kek­ke­rit ja la­ji­mi­ta­li Po­mark­kuun oli­si jo kova sana.

– MM-kil­pai­luis­sa pal­ki­taan jo­kai­sen la­jin par­haim­mat eli kyy­kyn, penk­ki­pun­ner­ruk­sen ja maas­ta­ve­don sekä vie­lä yh­teis­tu­lok­ses­ta pal­ki­taan. Jo­ten ja­os­sa on kil­pai­li­jal­le siis nel­jä pal­kin­to­si­jaa, jos kaik­ki su­juu nap­piin, hän ker­too.