An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Po­mar­kun Py­ryn mies­ten edus­tus­jouk­ku­een har­joi­tus­kau­si on kuu­mim­mil­laan. Tois­sa vii­kon­lop­pu­na Py­ryn mie­het ko­koon­tui­vat lei­ri­vii­kon­lo­pun har­joi­tuk­siin Mo­na­ril­le. Uu­te­na jouk­ku­een­joh­ta­ja­na viuh­kan var­res­sa ja myös val­men­ta­ja­na aloit­ta­nut kan­kaan­pää­läi­nen Jus­si Ve­san­ko ker­too, et­tä tu­le­val­la kau­del­la Po­mar­kun Py­ryn mies­ten edus­tus­jouk­ku­ees­sa pe­laa tut­tu­ja po­mark­ku­lai­sia pe­laa­jia ja hei­dän li­säk­seen niin sa­no­tul­la far­mi­so­pi­muk­sel­la Kan­kaan­pään Mai­lan (KaMa) B-ju­ni­o­rei­ta.

– Har­joi­tuk­sis­sa käy kaik­ki­aan noin 20 pe­laa­jaa. Py­ryn edus­tus pe­laa Suo­men­sar­jaa, joka on kol­man­nek­si kor­kein sar­ja-as­te Suo­mes­sa. Ka­Man mies­ten edus­tus pu­to­si vii­me syk­sy­nä Yk­kös­sar­jaan.

Po­mar­kus­sa ta­voit­tee­na on pi­tää sar­ja­paik­ka Suo­men­sar­jas­sa.

– Sekä an­taa alus­ta ja mah­dol­li­suus pe­la­ta mies­ten­sar­jaa mah­dol­li­ses­ti myös Yk­kös­sar­jas­sa. Hy­vin har­joi­tel­leet ja in­nok­kaat pe­laa­jat pää­se­vät mah­dol­li­ses­ti ko­kei­le­maan Suo­men­sar­jaa ylem­piä ot­te­lui­ta, jos kau­del­la tu­lee louk­kaan­tu­mi­sia tai mui­ta har­me­ja, joi­ta Ka­man edus­tus­jouk­ku­ees­sa oli kau­del­la 2022. Suo­men­sar­jas­sa on en­ti­siä pe­laa­jia Su­pe­ris­ta, jo­ten siel­lä­kin saa hy­vin tun­tu­maa, Ve­san­ko miet­tii.

Tuo­re pe­lin­joh­ta­ja Ve­san­ko ke­huu vuo­laas­ti Po­mar­kun pe­sä­pal­lo­tun­nel­maa ja har­joi­tus- sekä pe­li­mah­dol­li­suuk­sia.

– Pe­leis­sä on ai­nut­laa­tui­nen tun­nel­ma, po­mark­ku­lai­set to­del­la käy­vät pe­leis­sä ja kan­nus­ta­vat omaa jouk­ku­eet­taan. Ihan kuin koko kylä eläi­si mu­ka­na. Muis­tan sa­man tun­nel­man yli kol­men­kym­me­nen vuo­den ta­kaa, jol­loin it­se­kin pe­la­sin Py­rys­sä. Tuol­loin ken­täl­lä pe­la­si muun mu­as­sa Juha Mart­ti­la, Pasi Van­ha­ta­lo, Ju­ha­ni Saa­ri­nen ja Sa­ka­ri Uu­si­ta­lo. Yh­tei­söl­li­syys nä­kyy ken­täl­lä ja ken­tän lai­dal­la.

– Li­säk­si täl­lä on upe­at har­joi­tus­mah­dol­li­suu­det, niin ken­täl­lä kuin Mo­na­ril­la.

Ku­ten har­joi­tus­vii­kon­lop­pu­na, on jouk­kue kes­kit­ty­nyt Ve­san­gon val­men­nuk­ses­sa muun mu­as­sa no­peu­teen ja rä­jäh­tä­vyy­teen.

– Pe­sä­pal­lo­val­men­nus koos­tuu mo­nes­ta asi­as­ta: tak­ti­ses­ta puo­les­ta, fyy­si­ses­tä har­joit­te­lus­ta, voi­mas­ta, no­peu­des­ta ja la­ji­tai­dois­ta. Näi­den asi­oi­den oi­ke­al­la suh­teel­la saa­daan pa­ras tu­los. Tä­män päi­vän pe­laa­jat ovat to­del­la fyy­si­siä, Ve­san­ko miet­tii.

– Mut­ta no­peu­den ym­pä­ril­le on hyvä ra­ken­taa. Jal­ko­jen pi­tää käy­dä kuin om­pe­lu­ko­ne, hän sa­noo.

Ve­san­gon li­säk­si Py­ryn mies­ten edus­tus­jouk­ku­een taus­tal­la toi­mi­vat muun mu­as­sa Ta­pa­ni Saa­ri­nen ja Rami Niek­ka­maa.

Ka­Mas­ta niin sa­no­tul­la far­mi­so­pi­muk­sel­la Py­rys­sä on pää­a­si­as­sa 2004–2008 syn­ty­nei­tä pe­laa­jia.

– Luk­ka­rin vas­tuun Py­rys­sä kan­taa vas­ta 15-vuo­ti­as Tii­tu Uu­si­ta­lo.

Po­mar­kun Py­ryn mies­ten edus­tus­jouk­kue pe­laa Suo­mi­sar­jan ete­lä­loh­kos­sa, jos­sa pe­laa­vat myös Ul­vi­la, Eu­ra­jo­ki, Hy­vin­kää, Jär­ven­pää, Es­poo, Hel­sin­ki ja Jo­ki­oi­nen kah­del­la jouk­ku­eel­la. Py­ryn edus­tu­sa­suis­sa ai­em­min pe­lan­neis­ta jouk­ku­ees­sa ovat An­ton Hei­no­nen, Heik­ki Niek­ka­maa, Leo Saa­ri­nen, Jus­si-Art­tu­ri Kos­ki­nen, Paa­vo Tiit­ta­nen, Vil­le Kau­ra­bäck ja Sa­ka­ri Uu­si­ta­lo. Ka­Man B-ju­ni­o­reis­ta jouk­ku­ees­sa ovat Niko Ve­san­ko, Lari Pel­to­nen, Joo­nas Nur­mi­nen, Joo­na Kiik­ka, Aki Muk­ka­la, Sa­ka­ri Nie­mi­nen ja Os­ka­ri Klee­mo­la. Ja luk­ka­ri­na pe­laa jo ai­em­min mai­nit­tu Tii­tu Uu­si­ta­lo.

Ai­em­min pit­kään Py­ryn mies­ten jouk­ku­een viuh­kan­var­res­sa työs­ken­nel­lyt Mar­ko Pen­ti­käi­nen siir­tyi Ul­vi­lan Pesä-Veik­koi­hin.

Far­mi­seu­ro­jen yh­teis­työ al­kaa ol­la tätä päi­vää mo­nis­sa seu­rois­sa, jopa isoim­mis­sa pe­sä­pal­lo­kau­pun­geis­sa.

– Yh­teis­työ­tä tar­vi­taan, et­tä pe­laa­jia riit­tää, sil­lä ikä­luok­kien koko vä­he­nee koko ajan ja li­säk­si har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia on yhä enem­män. Ka­Man C-ju­ni­o­reis­sa­kin har­joit­te­lee täl­lä het­kel­lä pe­laa­ja Tam­pe­reel­ta ja Mai­la­ju­ni­o­rit te­ke­vät yh­teis­työ­tä Hä­meen­ky­rön ja Ruo­ve­den kans­sa, Ve­san­ko ker­too.

En­nen kau­den al­kua, joka on 13. tou­ko­kuu­ta Eu­ra­jo­kea vas­taan Eu­ra­jo­el­la, Pyry pe­laa har­joi­tu­sot­te­lun 22. huh­ti­kuu­ta Ka­Man edus­tus­jouk­ku­et­ta vas­taan. Pyry koh­taa Ul­vi­lan kah­des­sa har­joi­tu­sot­te­lus­sa: 30. huh­ti­kuu­ta ja 6. tou­ko­kuu­ta. Vie­lä ei ole var­muut­ta, mis­sä har­joi­tus­pe­lit pe­la­taan.